tištěná kniha
Gramática aplicada de la lengua espanola

Gramática aplicada de la lengua espanola

Čermák, PetrCastillo, David Andrés

témata: jazykové učebnice

brožovaná, 162 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2011
ISBN: 978-80-246-1923-1
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

Gramática aplicada de la lengua espa?ola
Petr Čermák
David Andrés Castillo

Cvičebnice španělské gramatiky určená především studentům španělské filologie na univerzitách, ale též všem ostatním zájemcům o prohloubení znalosti španělské mluvnice. Kniha předpokládá dobrou znalost španělštiny (na úrovni B2, C1, C2) a zaměřuje se na relativně obtížné gramatické jevy. Pokrývá veškerou gramatiku španělštiny: čtenář zde nalezne cvičení zaměřená na pravopis, výslovnost, morfologii, syntax i některé otázky související se slovní zásobou. Zvláštní pozornost je věnována otázce současné normy (kniha obsahuje mnoho cvičení porovnávajících platnou normu a nespisovný úzus) a jevům, které jsou obzvlášť obtížné pro českého studenta španělštiny.

Recenze

Oba autoři připravili do tisku cvičebnici, která má sloužit především jako podklad pro cvičení (a možná i některé semináře) v bakalářském studiu na oboru španělská filologie na UK, případně na dalších našich univerzitách, které mají obor španělské filologie akreditován. Jak uvádějí v předmluvě, cvičebnice je určena pokročilejším studentům a neslouží tedy k procvičování zcela základních jevů, jejichž znalost se na tomto stupni výuky předpokládá. Cílem je poskytnout zmíněným studentům materiál, na němž by si mohli podrobně procvičit všechny důležité otázky a problémy, které mají zvládnout v průběhu bakalářského studia v rámci lingvistických oborů, tj. zejména ze španělské fonetiky, pravopisu a normativní mluvnice, částečně i ze syntaxe a lexikografie. Vedle tohoto základního poslání má tato cvičebnice posloužit v budoucnosti i těm studentům, kteří budou po ukončení studia vyučovat španělštině např. na středních školách nebo na jiném typu škol, případně i těm učitelům, kteří už dnes španělštině vyučují.
Oba tyto cíle předložená cvičebnice splňuje. Je dostatečně rozsáhlá na to, aby se s její pomocí daly dost podrobně procvičit všechny důležité jevy španělské fonetiky, pravopisu a normativní mluvnice, přináší však také celou řadu cvičení, která se týkají španělské syntaxe a lexikografie.

Z recenzního posudku: Prof. PhDr. Jiří Černý, CSc.

Předkládaná cvičebnice k fonetice, pravopisu a zejména normativní mluvnici španělštiny je podle mého názoru promyšlená a didakticky zdařilá vysokoškolská příručka, jaká v naší hispanistické produkci doposud chyběla. Jejími uživateli mohou být jak studenti, tak učitelé španělštiny; předkládaný materiál je užitečný zejména pro semináře k normativní mluvnici španělštiny. Autorskou dvojici šťastně vytvořili vysokoškolsky vzdělaný rodilý uživatel španělštiny s lektorskou zkušeností a osvědčený český hispanista důkladně obeznámený s problematikou všech tří disciplín, kterých se cvičebnice dotýká.
Příručka je obsahově bohatá -její rozpětí sahá od interpunkce až po složitá souvětí. Cvičení jsou obdivuhodně rozmanitá, často zaměřená na jevy, které působí českým uživatelům španělštiny potíže nebo bývají zasaženy transferem mateřského jazyka. Vedle jevů morfologických a syntaktických rozvíjejí i frazeologii a slovní zásobu. Jazyk je živý a odpovídá současnému španělskému úzu, krátké úryvky z literárních děl umožňují rozvíjení kompetence také ve spisovném vyjadřování. Autoři vedou uživatele k důkladnému zvládnutí všech důležitých normativních jevů současné španělštiny i k promýšlení normativních pravidel do nejmenších detailů. Kniha je tematicky vyvážená, není v ní nic zbytečného ani v ní nechybí nic důležitého.
Předložený učební text je nesporným obohacením naší hispanistiky a věřím, že bude uvítán jako hodnotný didaktický materiál i na jiných hispanistických pracovištích v ČR.

Z recenzního posudku: Prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc.