tištěná kniha
Frekvenční slovník mluvené češtiny

Frekvenční slovník mluvené češtiny

Šimandl, JosefAdamovičová, AnaŠonková, JitkaPěšička, JiříSavický, PetrČermák, František

témata: bohemistika, lingvistika

vázaná, 514 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2007
ISBN: 978-80-246-1425-0
doporučená cena: 480 Kč

E-shop

Anotace

Frekvenční slovník mluvené češtiny je vůbec první slovník svého druhu, představující autentickou mluvenou češtinu, která tu stojí v protikladu, často příkrém, k češtině spisovné a psané. Ukazuje, jak lidé skutečně mluví, tj. bez kodifikačních zásahů a deformací. Slovník vychází z Pražského mluveného korpusu, založeného na sociolingvisticky reprezentativních nahrávkách rozhovorů. Materiál byl jednak bohatě anotován (slovnědruhově, gramaticky, valenčně a stylisticky), jednak lemmatizován včetně lexémů víceslovných atd. Slovník doprovází obslužný program na připojeném CD, kde si uživatel může podle zájmu vyhledávat mnoho dalšího, a to především v autentickém kontextu, v němž se ten který výraz skutečně užívá. Nabízí se tu takto mimořádná možnost studia autentického mluveného jazyka v kontextu včetně jeho statistického vyhodnocení, což až dosud nebylo k dispozici ani pro vědecké, ani například pedagogické účely.

Obsah

Mluvená čeština v číslech: předmluva k jejímu frekvenčnímu slovníku

Frekvenční slovník mluvené češtiny, jeho pojetí a povaha
1.0 Zdroje
1.1 Složení zdrojů
1.2 Dotazník
1.3 Sociolingvistické aspekty sledované při tvorbě korpusu PMK

2.0 Lexikální jednotka v textu a slovníku
2.1 Víceslovná lemmata
2.2 Víceslovné tvary
2.3 Podoba lemmatu a postup při vyhledávání
2.4 Důsledky abecedního řazení.
2.5 Lemmatizace frazémů, zejména verbálních a propozičních. Problematika odkazování

3.0 Zvláštní případy kategorizace a kódování
3.1 Specifické zpracování tříd/typů slov
3.2 Specifické zpracování jednotlivých, zvl. nepravidelných slov
3.3 Specifické zpracování syntaktických jevů
3.4 Nedořečená slova, opakování, elipsy a jiné specifické jevy nepřipravených mluvených projevů
3.5 Záporné tvary

4.0 Slovník málo frekventovaných slov (frekvence, hapaxy)

5.0 Popis kódů
5.1 Kódování plné a redukované.
5.2 První pozice kódu.
5.3 Poslední pozice kódu
5.4 Kódy při plném kódování
5.4.1 Slovní druh: substantivum
5.4.2 Slovní druh: adjektivum
5.4.3 Slovní druh: zájmeno
5.4.4 Slovní druh: číslovka
5.4.5 Slovní druh: sloveso
5.4.6 Slovní druh: příslovce
5.4.7 Slovní druh: předložka
5.4.8 Slovní druh: spojka
5.4.9 Slovní druh: citoslovce
5.4.10 Slovní druh: částice
5.4.11 Slovní druh: frazém
5.4.12 Slovní druh: jiné (citátové výrazy, zkratky, propria)
5.5 Kódy při redukovaném kódování
5.5.1 Slovní druh: substantivum
5.5.2 Slovní druh: adjektivum
5.5.3 Slovní druh: zájmeno
5.5.4 Slovní druh: číslovka.
5.5.5 Slovní druh: sloveso
5.5.6 Slovní druh: příslovce
5.5.7 Slovní druh: předložka
5.5.8 Slovní druh: spojka
5.5.9 Slovní druh: citoslovce
5.5.10 Slovní druh: částice
5.5.11 Slovní druh: frazém
5.5.12 Slovní druh: jiné (citátové výrazy, zkratky, propria)

Prezentace a hledání ve Frekvenčním slovníku
Plný kódovník Pražského mluveného korpusu
Abecední slovník mluvené češtiny (lemmat i tvarů, s frekvencemi)
Abecední slovník málo frekventovaných slov (s frekvencí 1, tj. jen lemmata)

Frekvenční přehledy
1000 nejčastějších slov
1000 nejčastějších autosémantických slov
200 nejčastějších synsémantických slov
100 nejčastějších substantiv
100 nejčastějších adjektiv
100 nejčastějších verb
100 nejčastějších adverbií
Frekvenční zastoupení slovních druhů v Pražském mluveném korpusu

Recenze

Rozhovor s Františkem Čermákem na stránkách Českého rozhlasu.
Vilém Faltýnek (Knihovnička Radia Praha, ČRo 7, 03. 02. 2008)