tištěná kniha
Frekvenční slovník mluvené češtiny

Frekvenční slovník mluvené češtiny

Čermák, František a kol.

témata: bohemistika, lingvistika

vázaná, 512 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2007
ISBN: 978-80-246-1425-0
doporučená cena: 480 Kč

E-shop

Anotace

Frekvenční slovník mluvené češtiny je vůbec první slovník svého druhu, představující autentickou mluvenou češtinu, která tu stojí v protikladu, často příkrém, k češtině spisovné a psané. Ukazuje, jak lidé skutečně mluví, tj. bez kodifikačních zásahů a deformací. Slovník vychází z Pražského mluveného korpusu, založeného na sociolingvisticky reprezentativních nahrávkách rozhovorů. Materiál byl jednak bohatě anotován (slovnědruhově, gramaticky, valenčně a stylisticky), jednak lemmatizován včetně lexémů víceslovných atd. Slovník doprovází obslužný program na připojeném CD, kde si uživatel může podle zájmu vyhledávat mnoho dalšího, a to především v autentickém kontextu, v němž se ten který výraz skutečně užívá. Nabízí se tu takto mimořádná možnost studia autentického mluveného jazyka v kontextu včetně jeho statistického vyhodnocení, což až dosud nebylo k dispozici ani pro vědecké, ani například pedagogické účely.

Obsah

Mluvená čeština v číslech: předmluva k jejímu frekvenčnímu slovníku

Frekvenční slovník mluvené češtiny, jeho pojetí a povaha
1.0 Zdroje
1.1 Složení zdrojů
1.2 Dotazník
1.3 Sociolingvistické aspekty sledované při tvorbě korpusu PMK

2.0 Lexikální jednotka v textu a slovníku
2.1 Víceslovná lemmata
2.2 Víceslovné tvary
2.3 Podoba lemmatu a postup při vyhledávání
2.4 Důsledky abecedního řazení.
2.5 Lemmatizace frazémů, zejména verbálních a propozičních. Problematika odkazování

3.0 Zvláštní případy kategorizace a kódování
3.1 Specifické zpracování tříd/typů slov
3.2 Specifické zpracování jednotlivých, zvl. nepravidelných slov
3.3 Specifické zpracování syntaktických jevů
3.4 Nedořečená slova, opakování, elipsy a jiné specifické jevy nepřipravených mluvených projevů
3.5 Záporné tvary

4.0 Slovník málo frekventovaných slov (frekvence, hapaxy)

5.0 Popis kódů
5.1 Kódování plné a redukované.
5.2 První pozice kódu.
5.3 Poslední pozice kódu
5.4 Kódy při plném kódování
5.4.1 Slovní druh: substantivum
5.4.2 Slovní druh: adjektivum
5.4.3 Slovní druh: zájmeno
5.4.4 Slovní druh: číslovka
5.4.5 Slovní druh: sloveso
5.4.6 Slovní druh: příslovce
5.4.7 Slovní druh: předložka
5.4.8 Slovní druh: spojka
5.4.9 Slovní druh: citoslovce
5.4.10 Slovní druh: částice
5.4.11 Slovní druh: frazém
5.4.12 Slovní druh: jiné (citátové výrazy, zkratky, propria)
5.5 Kódy při redukovaném kódování
5.5.1 Slovní druh: substantivum
5.5.2 Slovní druh: adjektivum
5.5.3 Slovní druh: zájmeno
5.5.4 Slovní druh: číslovka.
5.5.5 Slovní druh: sloveso
5.5.6 Slovní druh: příslovce
5.5.7 Slovní druh: předložka
5.5.8 Slovní druh: spojka
5.5.9 Slovní druh: citoslovce
5.5.10 Slovní druh: částice
5.5.11 Slovní druh: frazém
5.5.12 Slovní druh: jiné (citátové výrazy, zkratky, propria)

Prezentace a hledání ve Frekvenčním slovníku
Plný kódovník Pražského mluveného korpusu
Abecední slovník mluvené češtiny (lemmat i tvarů, s frekvencemi)
Abecední slovník málo frekventovaných slov (s frekvencí 1, tj. jen lemmata)

Frekvenční přehledy
1000 nejčastějších slov
1000 nejčastějších autosémantických slov
200 nejčastějších synsémantických slov
100 nejčastějších substantiv
100 nejčastějších adjektiv
100 nejčastějších verb
100 nejčastějších adverbií
Frekvenční zastoupení slovních druhů v Pražském mluveném korpusu

Recenze

Nejčastěji Češi říkají: dítě a žena
Rozhovor s Františkem Čermákem
Slovníky jsou nejrůznější, překladové cizojazyčné, výkladové a speciální pro odborníky z různých oblastí. Slovník spisovného jazyka českého, etymologický, nářeční a podobně patří spíš do výbavy jazykovědců a lidí, kteří se slovem živí. Nedávno vyšel v nakladatelství Karolinum také Frekvenční slovník mluvené češtiny. Co to proboha je, zeptáte se nejspíš, pokud nejste jazykovědci. Odpověď nabízí setkání s vedoucím autorského týmu Františkem Čermákem. Dozvíte se mimo jiné, jakého násilí se na naší řeči dopouští základní škola a proč jsou Češi národem schizofreniků.
Kolik jakých slov se ve spontánním mluveném projevu Čechů vyskytuje? Jazykovědci si dali tu práci a od konce 80. let nahrávali mluvu lidí, každé jednotlivé slovo gramaticky popsali a označkovali a výsledkem je Frekvenční slovník mluvené češtiny.
"Pořídili jsme záznam několika stovek mluvčích a máme nahráno asi 800.000 slov. Čili ten korpus je necelý jeden milion."
Mluvená podoba češtiny je hodně jiná než její kodifikovaná spisovná verze. To je vedlejší důsledek práce obrozenců v 18. a 19. století. Tento stav podle Františka Čermáka ovšem není u jiných evropských jazyků běžný a nese s sebou dnes různé problémy. Čím se obě varianty češtiny liší?
"Jak slovník tak celá mluvnice spisovné češtiny jsou zcela jiné než mluvená čeština. Škola se dopouští v podstatě násilí na dětech, když jim po šesti letech češtiny, kterou slyší doma a na ulici, začne říkat, že to, co se učili šest let doma, je špatně a že to správné umí paní učitelka a je to takhle a takhle. Takže Češi jsou tak trochu národ schizofreniků: nikdo je nekontroluje a neopravuje, když mluví autenticky, ale bohužel když mají mluvit nebo psát oficiálně, tak přemýšlí, co zrovna momentálně platí nebo co jim říkali ve škole. A to není vůbec dobrá situace."
Leckdy z toho vznikají i dost komické tvary a spojení...
"Ano. To je bohužel také dáno tím, že v Čechách se podepsal i komunismus sledem pravopisných reforem a lidé, zvlášť ti starší, si nepamatují, která pravopisná pravidla zrovna platí. Já sám jsem za svůj život zažil tři a to je dost velké sousto. A to jsem profesionál. A chudáci lidi, kteří jsou stejně staří a nejsou profesionálové. Tím diktátem, že se musí měnit pravopis, vznikaly otázky, co je vlastně správně. Taková otázka by neměla vůbec vzniknout. Vedlo to i k tomu, že náplní školní výuky je do nepřijatelně vysoké míry školní pravopis, a ne jazyk samotný. I ten je třeba učit, jsou tam důležité věci, a pravopis by měl přijít sám o sobě. Ale bohužel nepřichází."
(...)
Celý rozhovor najdete na stránkách Českého rozhlasu.


Vilém Faltýnek, Knihovnička Radia Praha, ČRo 7, 03.02.2008