tištěná kniha
Frazeologie a idiomatika  česká a obecná. Czech and General Phraseology.

Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and General Phraseology.

Čermák, František

témata: bohemistika, lingvistika

vázaná, 720 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2007
ISBN: 978-80-246-1371-0
doporučená cena: 585 Kč

E-shop

Anotace

Kniha podává první ucelený a systematický přehled po celé oblasti frazeologie a idiomatiky v širším lingvistickém rámci. Vedle základní teorie frazeologie nabízí i řadu studií o hlavních aspektech disciplíny, často dosud nestudovaných, základy teorie popisu frazeologie (frazeografii) a plný popis celé oblasti české frazeologie z hlediska lexikologického, především v návaznosti na Slovník české frazeologie a idiomatiky. Kniha je psána česky a anglicky, vždy s resumé v druhém z obou jazyků.

Obsah

Předmluva
Preface
Úvod: Idiomatika a frazeologie ve vztahu k jiným disciplínám / Introduction: Relationship of Idiomatics and Phraseology and Other Disciplines
A TEORIE a PODSTATA / THEORY and SUBSTANCE
Základy a zásady frazeologie a idiomatiky
Foundations and Principles of Phraseology and Idiomatics
Linguistic Units and Text Entities: Theory and Practice / Jazykové jednotky a textové entity: teorie a praxe
Idiomatics / Idiomatika a frazeologie
Substance of Idioms: Perennial Problems, Lack of Data or Theory? / Podstata frazémů a idiomů: věčné problémy, nedostatek dat nebo teorie?
Aktuální problémy frazeologie a idiomatiky a jejich odraz v slovníkové praxi (Nad bulharskou sbírkou přirovnání) / Current Problems of Phraseology and Idiomatics and Their Reflection in Dictionaries
On the Identification of Idioms / Identifikace frazémů a idiomů
Statistical Methods for Searching Idioms in Text Corpora
Statistické metody hledání frazémů a idiomů v korpusech
Funkce frazémů a idiomů / Function of Idioms
Termín a frazém. Případ překrývání a periférie dvou nominativních oblastí / Terms and Idioms
A Case of Overlapping and Periphery of Two Areas of Nomination
Somatic Idioms Revisited / Znovu o somatických frazémech
On the Nature of Universality in Idioms
Povaha univerzálního ve frazeologii a idiomatice
Universals, Typology and Idioms / Univerzálie, typologie a frazémy
B TYPY a OBLASTI / TYPES and AREAS
České lexikální frazémy a idiomy / Czech Lexical Idioms
Idioms and Morphology / Frazémy, idiomy a morfologie
Grammatical Idioms / Gramatické frazémy a idiomy
České frazémy a idiomy gramatické / Czech Grammatical Idioms
České frazémy a idiomy nominální / Czech Nominal Idioms
České frazémy a idiomy modifikační / Czech Modification Idioms
České frazémy a idiomy verbální / Czech Verbal Idioms
Česká přirovnání / Czech Similes
Binomiály / Binomials
Propositional Idioms
Propoziční frazémy a idiomy v češtině
České frazémy a idiomy propoziční / Czech Propositional Idioms
Frazeologie a idiomatika češtiny: stručný přehled historie / Phraseology and Idiomatics of Czech: A Short Survey of Its History
C STUDIE / STUDIES
Abstract Nouns Collocations: Their Nature in a Parallel English-Czech Corpus / Kolokace
abstraktních substantiv a jejich kolokace v anglicko-českém paralelním korpusu
Frazeologie novinového úvodníku: úzus, funkce a aktualizace / Idioms in Newspaper Editorials
Frazeologie a biblická etika: Kolokabilita lexémů dobrý a zlý a povaha přísloví / Phraseology and the Biblical Ethics: Collocability of good and bad and the Nature of Proverbs
Verbální frazémy s komponentem být v češtině / Verbal Idioms Containing the Verb být in Czech
What One Can Do with Proverbs in Text / Co se dá v textu dělat s příslovím
Text Introducers of Proverbs and Other Idioms / Textové introduktory přísloví a dalších frazémů a idiomů
Usage of Proverbs in Today's Czech language: What the Czech National Corpus Seems to Suggest
Užívání přísloví v dnešní češtině: Co naznačuje Český národní korpus
Jazyková variabilita: případ přísloví / Language Variability: The Case of Proverbs
Paremiological Minimum of Czech: The Corpus Evidence / Paremiologické minimum češtiny: svědectví korpusu
D FRAZEOGRAFIE / PHRASEOGRAPHY
Frazeografie / Phraseological Lexicography (Idiomography, Phraseography)
Idioms and Lexicography: In Search of Criteria / Frazémy a lexikografie: hledání kritérií
Český frazeologický slovník
A Dictionary of Czech Phraseology and Idiomatics
Onomaziologické systémy u propozic a proverbií / Onomasiological Systems for Propositions and Proverbs
Zásady zpracování a užívání Slovníku českéfrazeologie a idiomatiky (výrazy slovesné) / Principles of Compilation of Slovník české frazeologie a idiomatiky (výrazy slovesné)
Bibliografie / Bibliography