e-kniha
Fonetika a fonologie současné španělštiny

Fonetika a fonologie současné španělštiny

Čermák, Petr

témata: lingvistika

e-kniha, 1. vydání
vydáno: duben 2015
ISBN: 978-80-246-2794-6
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 190 Kč

E-shop

Anotace

Výrazně přepracované a rozšířené vydání textu publikovaného poprvé v roce 2005 reaguje na nejnovější vývoj v oboru, zejména pak na sérii normotvorných gramatických příruček vydaných španělskou Královskou akademií v letech 2009–2011. Text je primárně určen studentům španělské filologie a seznamuje je se základy fonetiky a fonologie španělštiny. Pozornost je věnována i vztahu mezi mluvenou a psanou podobou současné španělštiny. Popis fonetického a fonologického systému, vycházející z artikulačních i akustických výzkumů, přihlíží i ke zvláštnostem jednotlivých regionálních a sociálních variant španělštiny a důsledně odráží aktuální stav vědění v oboru.

Recenze

Skriptum Fonetika a fonologie současné španělštiny doc. Petra Čermáka vyšlo poprvé v roce 2005 a jeho stěžejní části byly zahrnuty i do nedávno vydané Mluvnice současné španělštiny z roku 2010. Stejně jako předchozí, také nové, přepracované vydání si klade za cíl seznámit českého čtenáře s popisem španělského zvukového plánu s využitím aktuálních výzkumů na tomto poli. Nejcennějším pramenem pro předkládanou knihu je právem Nueva gramática de la lengua espaňola. Fonéticay fonología (2011).
V souladu se současnými vědeckými přístupy ve světě začleňuje autor španělský zvukový systém do širších lingvistických souvislostí. Zohledňuje přitom geografické a sociální aspekty zvukových jednotek a, v českém prostředí poprvé, představuje moderní pojetí popisu španělských segmentů na principech generativní lingvistiky. Matérie je interpretována systémově, a to s vítaným ohledem na potřeby českého hispanisty: odkazuje na normativní užití konkrétních jevů v rámci tzv. polycentrické normy a poskytuje systémové srovnání se situací v češtině.
Tím, že upozorňuje na odlišnosti mezi oběma jazyky, má kniha nesporný význam pro studenty, kteří si chtějí úspěšně osvojit španělské hlásky. Kromě tohoto praktického účelu však skriptum poskytuje popis relevantních lingvistických fenoménů, včetně zajímavých detailů a v neposlední řadě pak v kontrastu s tradičnějšími přístupy zachycuje aktuální badatelské trendy. Fonetiku tedy představuje jak teoreticky, zejm. v úvodních kapitolách o vlastnostech zvuku nebo ve zmínkách o historii oboru, tak i prakticky, např. při popisu výslovnosti hlásek. Tím přesahuje rámec úvodní příručky fonetiky konkrétního jazyka a slouží jako pevný odrazový můstek k hlubšímu studiu této komplexní vědní disciplíny.
Předkládané skriptum tedy nabízí precizní, přehledný a srozumitelný výklad a český student španělské filologie, jakož i zájemce o danou problematiku tak získává cenného průvodce po španělském zvukovém systému. Příručku ocení všichni zájemci z řad odborné veřejnosti o dané téma a rozhodně by neměla chybět v knihovně žádného hispanisty.

Z recenzního posudku: Mgr. Štěpánka Čechová