tištěná kniha
Česká čítanka pro starší školní věk v letech 1870-1970 a její kanonické texty

Česká čítanka pro starší školní věk v letech 1870-1970 a její kanonické texty

Čeňková, Jana

témata: pedagogika – dějiny vzdělávání

brožovaná, 150 str., 1. vydání
vydáno: únor 2012
ISBN: 978-80-246-1924-8
doporučená cena: 170 Kč

E-shop

Anotace

Česká čítanka pro starší školní věk v letech 1870-1970 a její kanonické texty se zabývá funkcí a koncepcemi čítanek ve výchovně vzdělávacích systémech v daném období. Sleduje tematické a žánrové proměny ve výběru literárních textů, proměny didaktické prezentace literatury a uvádí portréty významných autorů čítanek a metodik (F. L. Čelakovský, F. Pražák, F. Götz). Závěrečná kapitola je věnována problematice kanonizace literatury a didaktické interpretaci vybraných kanonických čítankových textů (Toman a lesní panna Františka Ladislava Čelakovského, Dědova mísa Jana Nerudy, Babička Boženy Němcové).

Obsah

Úvod

Reflexe pojmu čítanka v současnosti

I. Historický exkurs (1870-1970); koncepce čítanek pro nižší stupeň sekundárního vzdělávání, změny způsobu organizace textů a jejich funkce ve výchovně vzdělávacích systémech
I.1 Vznik čítanek v českých zemích pro žáky staršího školního věku.
Čítanky ve vyšších ročnících obecných a měšťanských škol do roku 1918 a jejich koncepce
I.2 Koncepce čítanek a výuka literatury na gymnáziích do roku 1918
I.3 Čítanky na obecných, měšťanských a v nižších ročnících středních škol do roku 1939 a jejich koncepce
(Od vzniku československé republiky do období okupace)
I.4 Proměny vývoje koncepce čítanek pro měšťanské školy, vedené Janem Jursou (1912-1936)
I.5 Čítanky za okupace a tzv. řada Nových čítanek v protektorátu Čechy a Morava
I.6 Koncepce čítanek a literární výchovy
v poválečném Československu v letech 1946-1948
I.7 Koncepce čítanek a literární výchovy po únoru 1948 a v období budování socialismu na nižším stupni všeobecně vzdělávacích škol
I.8 Žánry a díla literatury pro děti a mládež v čítankách
Závěr

II. Proměny didaktického pojetí literatury v čítankách a učebnic. Autoři čítanek
II.1 Prezentace literární historie v čítankách a příručkách
II.2 Autoři čítanek a metodických příruček
II.2.1 František Ladislav Čelakovský a jeho trnitá cesta k Českým citacím knihám pro gymnasia
11.2.2 Dětství jako inspirativní zdroj tvorby ve vzpomínkových knihách Františka Pražáka
11.2.3 První ucelená interpretační příručka Františka Götze
Novodobá literatura ve škole

III. Pojetí interpretace a členění didaktické interpretace.
Dosavadní odborná interpretace kanonických literárních textů a jejich literárně-didaktická interpretace
III.1 Pojetí a možnosti interpretace
III.2 Kanonické literární texty v čítankách a jejich dosavadní odborná interpretace
Toman a lesní panna, dosavadní odborná interpretace a návrh didaktické interpretace
Dědova mísa, dosavadní odborná interpretace (Knihy veršů) a návrh didaktické interpretace
Babička v didaktickém hávu, dosavadní odborná interpretace a návrh didaktické interpretace
Závěr

Příloha
Literatura a prameny
Přehled citovaných čítanek

Přehled řad čítanek a jejich vydání pro 11-15leté žáky v daném období (1852-1979/1980) a vybraných řad současných čítanek pro ZŠ a víceletá gymnázia

Recenze

Práce je rozvržena do čtyř kapitol a zakončena závěrečným shrnutím; doplněna je přehledem pramenů a literatury, po němž následuje přehled citovaných čítanek a dále přehled edic čítanek pro 11-15leté žáky, jakož i vybraných řad současných čítanek pro ZŠ a víceletá gymnázia (tento poslední dodatek se jeví jako poněkud neústrojný vzhledem k tématu práce, neboť jeho využití pro srovnání s čítankami zkoumaného období je jen marginální).
Nejzajímavější částí práce je historický přehled první kapitoly přinášející obraz vzniku a utváření čítanek pro nižší stupeň sekundárního vzdělávání v poslední čtvrtině 19. století a v prvních dvou třetinách století dvacátého. Autorka se bohužel spokojila spíše s chronologickým přehledem rozděleným v podstatě do dvou podkapitol -jednak jde o koncepce čítanek pro vyšší třídy obecných a měšťanských škol, jakož i o koncepce čítanek pro gymnázia do roku 1918, jednak autorka zkoumá proměny těchto učebních textů za první republiky, za okupace a po válce (tu se výklad člení na období 1946-1948 a na období od roku 1948 do let sedmdesátých). Autorka tu přináší poměrně ucelený přehled koncepcí čítanek v souvislosti s pojetím literární výchovy a sleduje jejich proměny.

Z recenzního posudku: Prof. Dr. Aleš Haman, DrSc.