tištěná kniha
K novověkým sociálním dějinám českých zemí VI.

K novověkým sociálním dějinám českých zemí VI.

Sociální dějiny dnes

Čechurová, Jana a kol.

témata: historie, sociologie

brožovaná, 252 str., 1. vydání
vydáno: březen 2004
ISBN: 80-246-0723-9
doporučená cena: 210 Kč

E-shop

Anotace

Publikace obsahuje šestnáct samostatných studií, které se věnují vybraným historiografickým problémům sociálních dějin. V úvodní části jsou nejprve studie metodologické. Následují příspěvky věnované agrárním dějinám a výzkumu sociální struktury. V poslední části jsou studie, které čtenářům představují současný sociálně-historický výzkum.

Obsah

Úvodem (Jana Čechurová)
Jiří Štaif: Sociální dějiny 19. století a jejich interpretační možnosti na prahu 21. století
Pavel Kladiwa: Komunální elity druhé poloviny 19. století a počátku 20. století v českých zemích – stav bádání a možnost využití metodologických podnětů z německé a rakouské literatury
Michal Pullmann: Zneuznání, konflikt, revoluce. Místo hodnotových orientací a praktického jednání historických aktérů v dynamice sociálních hnutí
Bronislav Chocholáč: Poddaní na Moravě a jejich ekonomické jednání v 16. a 17. století
Jaroslav Čechura: „Člověk není dřevo“ (Studujme tradiční kulturu raného novověku)
Aleš Stejskal: Sbližování makro- a mikrohistorických přístupů ve výzkumu vrchnostenské byrokracie počátku raného novověku?
Milan Vojáček: Subjektivní pohled na fungování velkostatku (Využití korespondence V. Červinky adresované F. L. Riegrovi při studiu života na velkostatku Malec v 2. polovině 19. století)
Zdeněk Kárník: Poznámky k vývoji sociálních skupin, vrstev, stavů a tříd v dobách první republiky (Krátká úvaha)
Jiří Matějček: Analýza kronik a „staré“ střední vrstvy v českých zemích (1750–1850)
Jiří Bareš: Jablonecká industrie – sociální skladba a ekonomicko-sociální podmínky manufakturního dělnictva v 2. polovině 19. století na příkladu Jablonecka
Drahomír Jančík – Eduard Kubů: Malé zamyšlení nad sociálním inženýrstvím. (Dva projekty změny sociální struktury nastolené v českých zemích ve čtvrtém a pátém decenniu 20. století)
Jana Čechurová: Poněkud pootočený gender pohled. Role otce a matky v konkrétním historickém kontextu
Jana Burešová: Význam a postavení ženských spolků ve společnosti první Československé republiky
Jakub Rákosník: Sociální politika jako předmět historického zkoumání
Lukáš Fasora: Vztah komunálních elit k otázce modernizace obecní infrastruktury na příkladu brněnské aglomerace v letech 1880–1914
Jiří Dvořák: K problematice českého, resp. československého meziválečného regionalismu z pohledu moderních sociálních dějin
Závěrem (Jiří Štaif)
Zusammenfassung