tištěná kniha e-kniha
Krizový management barokní ekonomiky?

Krizový management barokní ekonomiky?

Panství Třeboň a Hluboká nad Vltavou za prvních Schwarzenberků (1660–1720)

Čechura, Jaroslav

témata: historie – raný novověk, ekonomie a finance

brožovaná, 334 str., 1. vydání
vydáno: únor 2020
ISBN: 978-80-246-4503-2
doporučená cena: 390 Kč

E-shop

Anotace

Kniha se zabývá dvěma velkými jihočeskými panstvími Třeboň a Hluboká (dnes Hluboká nad Vltavou) v procesu proměn, které nastaly po třicetileté válce. Obě panství získal Jan Adolf ze Schwarzenberka krátce po roce 1660. Jaroslav Čechura reviduje výkladové stereotypy, které přisuzují této době mnohé negativní charakteristiky. Ukazuje vztah vrchnosti k poddaným v případě neúrody, ale i hledání a nalézání nových možností rozvoje hospodářství (včetně nečekaných aktivit, jako byl třeba chov želv). Pozornost je věnována třem profilujícím aspektům předpokládaných změn: panským dvorům, robotě a potahům ve dvorech. Právě robota je tu demytizována. Nejednou deklarovaná přísnost vrchnosti měla své meze a limity. Šlechtic byl nejenom pánem, ale i „otcem“ svých poddaných, kterým poskytoval v případě ohrožení pomoc a ochranu.

Recenze

„Vztah pánů a poddaných je v obecné rovině zatím zatížen řadou stereotypů a nepochopení“. Poslední věta předkládaného textu charakterizuje vyznění celého obsahu. Jaroslav Čechura se díky svým hlubokým znalostem jihočeských archivů rozhodl poodhalit zásadní rozdíly mezi tradovanými či předpokládanými tezemi bádání velké části 20. století. Autor pomocí důkladné analýzy archivních materiálů dokazuje výraznou různorodost a pestrost poddanských poměrů na (jiho)českém venkově ve 2. polovině 17. století a počátkem století následujícího.

Z recenzního posudku: Mgr. Veronika Stachurová Kucrová, Ph.D.