tištěná kniha e-kniha
Geriatrická problematika v pastorální péči

Geriatrická problematika v pastorální péči

Brzáková Beksová, Kateřina

témata: gerontologie

brožovaná, 140 str., 1. vydání
vydáno: leden 2014
ISBN: 978-80-246-2296-5
doporučená cena: 165 Kč

E-shop

Anotace

Geriatrická problematika v pastorální péči se zabývá současnou aktuální tematikou stárnoucí populace z hlediska psychických, zdravotně-sociálních a spirituálně-existenciálních proměn. Poukazuje na postulát křesťanských hodnot ve veškeré péči o seniory a zároveň chce doplnit praktickou teologii o specifickou analýzu nejdůležitějších aspektů stárnutí. Filozoficko-teologicky a gerontologicky reflektuje hodnotovou orientaci seniorů včetně fenoménů důstojnosti, kvality života a mezigenerační lásky.
Charakterizuje projevy stáří, zdůvodňuje předpoklady veškeré neterapeutické péče a základní východiska útěchy nemocným.
Primárním motivem textu je gerontologická průprava pro duchovní. Sekundárním záměrem je humanizace pomáhajících profesí, ve kterých dosud schází základní filozoficko-teologické povědomí.

Obsah

Úvod

1. Pojem stáří a poslední věci člověka na pozadí teologicko-filozofickém a gerontologickém
1.1 Biblický obraz stáří
1.1.1 Starozákonní hledisko
1.1.2 Novozákonní hledisko
1.2 Selektované filozofické výpovědi o stáří
1.2.1 Poslední věci člověka a idea dobra u Aristotela
1.2.2 Přirozenost smrti ve filozofii Marca Aurelia
1.2.3 Úvahy o stáří a Lucius Anneaus Seneca
1.3 Gerontologické stanovisko
1.4 Vymezení stáří a jeho charakteristika

2. Projevy lidského stárnutí
2.1 Proces fyziologického stárnutí a reakce na změny
2.2 Psychické změny osobnosti seniora
2.3 Problematika sociability ve stáří
2.3.1 Domov a rodina
2.3.2 Osamělé stáří a izolační úzkost
2.3.3 Postulát lásky mezi generacemi
2.4 Nemocný starý člověk
2.4.1 Nejčastější choroby vyššího věku
2.4.2 Fenomén bolesti ve stáří
2.4.3 Deprese
2.4.4 Syndrom demence a riziko ohrožení kvality života
2.5 Specifické potřeby starého člověka

3. Základní předpoklady smyslu péče o seniory
3.1 Kvalita života
3.2 Péče o duši a sociální lidství
3.3 Důstojnost
3.3.1 Empatická podpora
3.3.2 Etické předpoklady pomáhání
3.3.3 Hodnotová preference
3.3.4 Integrita jako cíl stárnutí
3.3.5 Fenomén viny
3.3.6 Bioetika
3.3.7 Důstojnost smrti

4. Východiska pastorační služby poskytované starším lidem
4.1 Pastorační poslání
4.2 Pastorální teologie
4.3 Smysl a kompetence pastorace
4.4 Útěcha nemocným

Závěr
Summary
Seznam použitých pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů
Přílohy
Jmenný rejstřík

Recenze

Geriatrické téma publikace je zejména z hlediska demografického, ekonomického, zdravotnického a sociální péče hojně frekventované; etické otázky či otázky "péče o duše" jsou většinou implikovány a posunuty do pozadí. Nesporným přínosem práce je její celková koncepce, jež se vymanila z obvyklého instrumentálního nebo procesuálního uchopení tématu a jako svůj koncepční princip pokládá filozofickou reflexi a etické jednání. Pojednávání látky má za svůj základ filozofický personalismus, inspirovaný biblickou zvěstí židovskou a křesťanskou, který vidí v dialektické jednotě i rozlišení somatickou a psychickou dimenzi lidské konkrétní existence. Tím je postavena hráz i druhému extrému pojednávané tématiky, záležejícímu v přetrvávajících tendencích idealisticky koncipované pastorální teologie.
Práce je teoreticky fundována důkladně. Bylo by možné očekávat ještě širší záběr psychologické literatury nebo literatury teologické - antropologické, nebo eklesiologické, což spíše představuje "pium desiderium" než výtku. Autorka svůj fundament činí zřejmým informovaným exkursem do biblické teologie. To lze pokládat pro cílovou skupinu potencionálních čtenářů za přesvědčivé. Dnes se pojem pastorální péče odloučil od mateřské teologické a církevní půdy.Zejména jakožto "péče o duše" se sekularizoval a vstoupil jako antropologický fenomén a sociální akt do současného obecného kulturního a jazykového povědomí.
Nesporný koncepční přínos práce,přesahující svou fundovaností obdobnou literaturu v českém jazyku, je provázen jasným a přístupným vylíčením specifických projevů stárnutí a s ním spojených otázek somatických i komunikačních. V tomto ohledu publikace překračuje teorii a nabízí se jako poučený, střízlivý a laskavý průvodce seniorům i těm, kteří s nimi žijí. Kniha nepojednává jen o pastorální péčí: četba samotná je už vlídnou a porozumivou "péčí o duše".

Z recenzního posudku: Prof. ThDr. Zdeněk Kučera Dr. Phil.h.c.