tištěná kniha e-kniha
Clinical Endocrinology and Diagnostic Imaging

Clinical Endocrinology and Diagnostic Imaging

Brunová, JanaBruna, Josef

témata: lékařské vědy

brožovaná, 372 str., 1. vydání
vydáno: květen 2014
ISBN: 978-80-246-2058-9
doporučená cena: 385 Kč

E-shop

Anotace

Monografie vychází z mnohaletých zkušeností autorů v klinické endokrinologii i zobrazovací diagnostice, z jejich vlastní klinicko-výzkumné práce a z podnětů získaných při výuce studentů a lékařů u nás i v zahraničí. Jednotlivé kapitoly obsahují embryologicko-anatomické poznámky, klinickou charakteristiku jednotlivých endokrinopatií, laboratorní a funkční testy včetně referenčních hodnot, indikace a algoritmus zobrazovacích metod a zásady racionální moderní terapie jednotlivých patologií včetně dalšího klinického sledování pacientů. Texty dávají rovněž praktické rady, jak přistupovat k endokrinologickým pacientům, upozornění na některé možné špatné interpretace výsledků jednotlivých vyšetření a jsou doplněny četnými obrazy patologických stavů, a to téměř výhradně z vlastního archivu autorů. V kapitole diabetes mellitus je pozornost zaměřena na diagnostiku komplikací diabetu a na vzájemné vztahy mezi diabetem a ostatními endokrinopatiemi. Dílo je zaměřeno na klinickou praxi, nezabývá se podrobněji patofyziologií, ale zahrnuje relevantní vybrané nejnovější poznatky z odborné literatury. Monografie je určena studentům medicíny, mladým endokrinologům, diabetologům, radiologům i praktickým lékařům, kteří se o endokrinologii zajímají. Cenné informace najdou v díle i lékaři v atestační přípravě v endokrinologii a zobrazovacích metodách.

Recenze

Předložená publikace podává ucelený přehled o využití zobrazovacích metod v endokrinologii. Její strukturální uspořádání je klasické, zahrnuje prakticky všechny významné oblasti endokrinologie - od onemocnění hypothalamo-hypofyzárního systému přes nemoci štítné žlázy až po gonadální poruchy. Rovněž volbu a způsob uspořádaní jednotlivých kapitol a subkapitol považuji za velmi šťastnou (počáteční uvedení do klinického problému a následně, v souladu s jednotlivými klinickými diagnózami, popis odpovídajících zobrazovacích metod, které pomáhají ve stanovení přesné diagnózy).
Z předložené publikace je zřejmé, že je sepsána velmi zkušenými experty svých kmenových oborů. Za velmi šťastnou volbu, pro tuto publikaci, považuji spojení špičkového endokrinologa s velmi erudovaným radiologem. Z'každého odstavce textu je totiž zřejmé, že se autorům daří citlivě a velmi přehledně vyzdvihnout podstatné a pro klinickou praxi zásadní informace a umožňují tak čtenáři, aby se dokázal lehce a dobře orientovat v dané problematice. Zdaleka se toto mnohým i špičkovým odborníkům nedaří. Jednotlivé tematické okruhy jsou doplněny bohatými a recentními citacemi. Tabulky jsou velmi přehledné a dobře srozumitelné.
Závěrem lze jen konstatovat, že předložená publikace jak po stránce odborné a pedagogické, tak i svým rozsahem zcela splňuje požadavky, které jsou na učebnici tohoto typu kladeny. Rovněž jsem přesvědčen, že poskytne cenné informace nejen studentům medicíny, ale že z ní mohou a i budou čerpat lékaři ve specializační předatestační přípravě v endokrinologii a zobrazovacích metodách.

Z recenzního posudku: doc. MUDr. Petr Vlček, CSc.

Monografie shrnuje mnohaleté klinické a pedagogické zkušenosti obou autorů, radiologa a endokrinoložky, v široké oblasti klinické endokrinologie. Aktuálnost předkládané publikace podtrhuje skutečnost, že takto komplexně pojatá tématika uplatňování diagnostického zobrazování v problematice endokrinologických onemocnění nebyla dosud, pokud je mně známo, v zahraničí monograficky zpracována. Autoři tak vyplňují mezeru - jak v oblasti klinické endokrinologie, tak i tak i v radiologii - což považuji za velmi přínosné a významné.
Prof. MUDr. Josef Bruna, DrSc. a prof.h.c. MUDr. Jana Brunová, CSc. jsou vysoce erudovaní, světově uznávaní odborníci ve svých specializacích, úspěšní autoři celé řady publikací u nás i v zahraničí a zkušení pedagogové. Radu jejich prací znám ze společné účasti na radiologických kongresech (kongresy Československé, České, Evropské Světové radiologické společnosti a kongresy mezinárodních lymfologických společností). Dlouhá léta působili autoři na univerzitních pracovištích v Jihoafrické republice (University of Free State Bloemfontein). Dosáhli řady mezinárodních uznání, například diplom Imaging Society of Japan, čestné členství Argentinské angiologické společnosti, čestné tituly University Valenca ( Prof.h.c.) a další. Opakovaně prezentovali své práce na kongresech European Society of Endokrinology a Endocrine Society of North America.
Manuskript předkládají autoři jako dílo, které se obrací ke každodenní klinické praxi -diagnostické i léčebné. Monografie podává ucelený přehled klinické endokrinologie zahrnující prakticky celou šíři náplně postgraduální erudice (organogenese, fyziologie a patofyziologie, klinika laboratorní, funkční testy, terapie). Monografie bude nepochybně cenným přínosem nejen pro přípravu mladých lékařů na specializaci v endokrinologii, ale i rukojetí endokrinologů v každodenní klinické práci, a to jak diagnostické, tak i léčebné. Autoři v ní zúročují zkušenosti s uvedenou tématikou získané při sepisování české monografie z dřívějších let, která byla vřele přijata a oceněna širokou odbornou veřejností, včetně naších předních endokrinologů a diabetologů.
Každá kapitola jednotlivých endokrinních patologií je přesně definovaná, přehledně jsou uvedeny jejich klinické projevy, adekvátní laboratorní vyšetření, funkční testy, referenční hodnoty jednotlivých hormonálních a biochemických vyšetření, a to jak v konvenčních (g/L), tak i v SI jednotkách (mol/L). V práci jsou uvedeny, vedle běžných postupů, rovněž nové vyšetřovací metody a léčebné postupy včetně doporučovaných dávek léků. Podrobně je popsána technika aspirační biopsie tenkou jehlou (FNAB) a intravenózního odběru vzorků к vyšetření hladiny hormonů (IPSS, AVS, IVCS).
Kromě endokrinopatologií je do monografie zahrnuta i kapitola diabetes mellitus. Autoři se v ní zaměřují, vzhledem к širokému rozsahu problematiky, především na komplikace diabetu a jejich diagnostiku pomocí zobrazovacích metod. Souhrnně uvádějí vztahy mezi diabetem a jednotlivými endokrinopatiemi, což považuji za velmi přínosné.
V pasážích pojednávajících o diagnostickém zobrazování je u jednotlivých endokrinních orgánů úvodem prezentována jejich topografická a zobrazovací anatomie, následně pak přehled užívaných zobrazovacích modalit a jejich racionální algoritmus. Pozornost je pak zaměřena na hlavní zobrazovací metodu první volby (např. hypofýza - MRI, štítná žláza -UZ, nadledviny - CT, pří štítná tělíska - SPECT/CT, neuroendokrinní patologie - CT, AG, kosti - rtg, CT apod.). U každé zobrazovací metody jsou uvedeny základní technické parametry, doporučené dávky kontrastních látek, event, radiofarmak. Přehledně j sou uvedeny také přepočty radiačních dávek z Rentgenů na Graye či Sieverty a rovněž dříve používaných jednotek Curie a Becquerel. Podrobně jsou uvedeny možnosti vyšetření pomocí ultrazvuku, včetně využití duplexního dopplerovského obrazu.
Ojedinělý vlastní soubor morfologických nálezů na hypofýze u pacientů s poruchou růstu až hypofyzárním nanismem a další vlastní soubor typizace morfologických nálezů u jednotlivých hypofyzárních adenomů. Pozorování a průkaz existence kraniofaryngeálního kanálku s uvězněnou hypofýzou a na úbytek hypofýzy (phthisis) ve zcela volně prostorném tureckém sedle. Rovněž morfologická diferenciální diagnostika edémů končetin moderními tomografíckými metodami, jakož i typizace kolaterální mízní cirkulace jsou pozoruhodné původní práce, které byly publikované sice před časem, ale zdaleka nejsou známé všem lékařům, kteří se zabývají tzv. "cross-section" zobrazovacími nietodami.

Z recenzního posudku: Prof. MUDr. Karel Benda, DrSc.