tištěná kniha
Doprava a společnost

Doprava a společnost

BrůhováFoltýnová, Hana

témata: sociologie, ekonomie a finance, přírodní vědy – environmentalistika

brožovaná, 216 str., 1. vydání
vydáno: červen 2009
ISBN: 978-80-246-1610-0
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

Kniha přibližuje českému čtenáři problematiku udržitelné dopravy z pohledu společenských věd. Významná část je věnována aktuálnímu tématu udržitelné dopravy ve městech. Publikace vysvětluje důležité pojmy a představuje hlavní trendy vývoje dopravy ve světě, na úrovni Evropské unie a v České republice. Zabývá se pozitivními a negativními dopady dopravy na společnost a životní prostředí. Je koncipována tak, aby se čtenář kromě základních pojmů a souvislostí vztahů dopravy, ekonomiky a společnosti dozvěděl i řadu informací o zavádění a fungování ekonomických nástrojů k regulaci dopravy v praxi. Knihu ocení především studenti společenských a dopravních oborů, ale i dopravní odborníci, úředníci či zástupci měst a obcí a odborná veřejnost, kterou zajímá, jak fungují dotace, daně a poplatky v dopravě, jaký je jejich dopad na ekonomiku a životní prostředí.

Obsah

ÚVOD

1. UDRŽITELNÁDOPRAVA-HLAVNÍPOJMY A TRENDY VYVOJE
1.1 Vymezení základních pojmů
1.2 Trendy v dopravě
1.3 Druhy dopravy
1.4 Společenské faktory ovlivňující mobilitu

2. SPOLEČENSKÉ DOPADY DOPRAVY
2.1 Negativní externí efekty dopravy
2.2 Pozitivní externí efekty dopravy

3. NÁSTROJE REGULACE DOPRAVY
3.1 Ekonomické nástroje
3.1.1 Fiskální nástroje
3.2 Normativní nástroje
3.3 Nástroje organizační
3.4 Dopady nástrojů regulace dopravy
3.5 Případové studie aplikace ekonomických nástrojů v dopravě

4. REGULACE DOPRAVY VE MĚSTECH
4.1 Specifika městského prostoru
4.2 Environmentálně příznivé druhy osobní dopravy ve městech
4.3 Financování dopravní infrastruktury a provozování dopravy ve městech
4.4 Dobré příklady řešení dopravy ve městech

POUŽITÁ LITERATURA
SEZNAM UŽITEČNÝCH INTERNETOVÝCH ODKAZŮ
SEZNAM ZKRATEK
PŘÍLOHA: PŘÍKLADY ZNAČENÍ A LOGA REGULAČNÍCH OPATŘENÍ V DOPRAVĚ

Recenze

Předložený text má za úkol přiblížit čtenáři problematiku udržitelné dopravy z pohledu společenských věd, a to především z pohledu současné moderní ekonomie dopravy. Zpracování textu je rozděleno kromě úvodu do čtyř na sebe logicky navazujících kapitol a včetně výstižných tabulek, grafů a seznamu použité literatury v celkovém rozsahu 119 stran. Zpracované poznatky a závěry autorky jsou vhodně doplněny zařazením odkazů na teoretické východiska znalostí z ekonomie formou boxů, dále přehlednými tabulkami a grafy a analýzou výsledků provedených studií v České republice a v zahraničí (zejména v zemích EU 15).
Zpracovaná problematika ekonomických aspektů udržitelné dopravy je vysoce aktuální protože se týká základního pilíře udržitelného rozvoje dopravy a jednotlivých dopravních systémů.
Vlastní zpracování textu umožňuje čtenáři, aby se nejdříve seznámil se základními pojmy a souvislostmi vztahu dopravy, ekonomiky a společnosti a dále získal řadu praktických informací o fungování dopravy v praxi. Proto kladně hodnotím snahu autorky poskytnout čtenáři nejenom základní teoretické poznatky, ale i empirické závěry získané studiem zkoumané problematiky, včetně praktických informací s řadou příkladů ze zahraničních a tuzemských výzkumných studí a projektů.

Z recenzního posudku: Prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc.