e-kniha
Kontrola, regulace a úprava jaderného zbrojení

Kontrola, regulace a úprava jaderného zbrojení

Bříza, Vlastislav

témata: politologie a mezinárodní vztahy

e-kniha, 1. vydání
vydáno: říjen 2013
ISBN: 978-80-246-2394-8
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 200 Kč

E-shop

Anotace

Jaderné zbraně se řadí k nejnebezpečnějším zbraním hromadného ničení a jejich případné nasazení by se nejenom dotklo napadené země, nýbrž by mohlo znamenat i zánik veškeré civilizace na naší planetě. Jejich hrozivou sílu demonstruje fakt, že v polovině 80. let vytvářel světový jaderný arzenál 5000× ničivější sílu, než byla použita během 2. světové války.
I přes konec studené války mají tento druh zbraní ve výzbroji především její bývalí aktéři - Rusko a USA: Rusko cca 5000 strategických hlavic, USA 8000 hlavic; zbývajících cca 1000 hlavic je rozděleno mezi Francii, Velkou Britá nii a Čínu. Oproti dobám studené války je jejich počet na základě bilaterálních dohod Rusko - USA neustále snižován, zbývající strategické hlavice však stále stačí k likvidaci veškeré civilizace. Demontované hlavice jsou navíc pouze zakonzervovány a v případě hrozby mohou být během několika dní opět aktivovány.
Předkládaná práce se podrobně zabývá třemi oblastmi širšího pojetí jaderného odzbrojení: zákazu jaderných zkoušek, vytváření bezatomových pásem a bránění šíření atomových zbraní. Na rozdíl od dohod, jež vedly ke snížení počtu jaderných zbraní, sehrály u uzavírání smluv ostatních skupin klíčovou úlohu mezinárodní organizace, především pak OSN. Mezinárodněprávní analýza dohod, systémy kontroly jejich dodržování a role OSN v procesu regulace a úpravy jaderného zbrojení jsou tak těžištěm monografe.

Obsah

A.
A.1 Úvod do problematiky kontroly jaderného zbrojení a jaderného odzbrojení

A.2 Vymezení cílů

A. 3 Rozvržení

A.4 Vymezení hlavních pojmů v oblasti kontroly jaderného zbrojení a jaderného odzbrojení

A.5 Kontrola jaderného zbrojení a jaderné odzbrojení v historickém kontextu a v současnosti
A.5.1 Stručná historie snah o omezení jaderného zbrojení a o jaderné odzbrojení
A.5.2 Role jaderných zbraní po skončení studené války

A.6 Přehled literatury, východiska a stav dosavadního bádání
A.6.1 Jednotlivé přístupy k problematice kontroly jaderného zbrojení a jaderného odzbrojení
A.6.2 Stručný přehled literatury v jednotlivých studovaných oblastech

B.
B.l Úloha OSN a dalších mezinárodních organizací v procesu úpravy a regulace jaderného zbrojení a odzbrojení
B.l.l Systém organizací OSN a jejich historie a činnost na poli kontroly zbrojení a odzbrojení
B.l.2 Mezinárodní agentura pro atomovou energii a její role při nešířeni jaderných zbraní
B.l.3 Aktuální otázky jaderného odzbrojení na poli mezinárodních organizací

B.2 Zákaz zkoušek jaderných zbraní
B.2.1 Testování jaderných zbraní v rámci závodů ve zbrojení
B.2.1.1 Historie jaderných testů mezi lety 1945 a 2006
B.2.1.2 Pokusy o dojednání dohody o zákazu jaderných zkoušek do roku 1963
B.2.2 Smlouva o zákazu jaderných zkoušek v atmosféře, ve vesmíru a pod vodou - Smlouva o částečném zákazu jaderných zkoušek
B.2.2.1 Kennedy, Chruščov a trnitá cesta k dohodě
B.2.2.2 Základní charakteristika smlouvy a její ratifikace
B.2.3 Další bilaterální omezování jaderných zkoušek během studené války
B.2.4 Smlouva o úplném zákazu jaderných zkoušek
B.2.4.1 Příprava a projednávání Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek
B.2.4.2 Základní charakteristika Smlouvy GTBT
B.2.4.3 Verifikace Smlouvy CTBT a verifikační režim
B.2.4.4 Problémy s ratifikací smlouvy a jejím vstupem v platnost
B.2.5 Zákaz zkoušek jaderných zbraní a jeho význam v kontextu současného vývoje a mezinárodní bezpečnosti

B.3 Nešíření jaderných zbraní
B.3.1 Rozšiřování jaderných zbraní po druhé světové válce a prvotní snahy o jeho omezení
B.3.2 Smlouva o nešířeni jaderných zbraní NPT z roku 1968 a její přínos
B.3.2.1 Cesta k dohodě a vstup smlouvy v platnost
B.3.2.2 Základní charakteristika Smlouvy NPT
B.3.2.3 Dodržování závazků a otázka verifikace
B.3.2.4 Pravidelné konference k přezkoumání smlouvy
B.3.3 Prodloužení platnosti Smlouvy o nešířeni jaderných zbraní na neurčito a vývoj po roce 1995
B.3.4 Význam Smlouvy o nešířeni jaderných zbraní a její přínos
B.3.5 Problematické otázky a slabiny existujícího režimu nešířeni jaderných zbraní a možnosti jeho reformy
B.3.5.1 Univerzalita režimu nešířeni jaderných zbraní a možnosti jejího dosažení
B.3.5.2 Případy porušování Smlouvy NPT jednotlivými státy
B.3.5.3 Možnost odstoupení od Smlouvy NPT
B.3.5.4 Otázky týkající se cyklu jaderného paliva a možného dvojího využití jaderných technologií
B.3.5.5 Další existující hrozby pro současný režim nešířeni jaderných zbraní
B.3.6 Budoucnost režimu nešířeni jaderných zbraní z hlediska mezinárodní bezpečnosti na počátku 21. století

B.4 Vytváření zón bez jaderných zbraní
B.4.1 Historie vytváření zón bez jaderných zbraní
B.4.2 Charakteristika zón bez jaderných zbraní z mezinárodněprávního hlediska
B.4.2.1 Podmínky pro vytváření zón bez jaderných zbraní
B.4.2.2 Společné charakteristiky existujících zón bez jaderných zbraní
B.4.2.3 Postoj jaderných států a otázka Negative Security Assurances
B.4.3 Existující zóny bez jaderných zbraní a jejich základní charakteristika
B.4.3.1 Smlouva o zákazu jaderných zbraní v Latinské Americe a Karibské oblasti - Smlouva z Tlatelolco
B.4.3.2 Zóna bez jaderných zbraní v jižním Pacifiku - Smlouva z Rarotonga
B.4.3.3 Zóna bez jaderných zbraní v jihovýchodní Asii - Smlouva z Bangkoku
B.4.3.4 Zóna bez jaderných zbraní v Africe - Smlouva z Pelindaby
B.4.3.5 Zóna bez jaderných zbraní ve střední Asii - Smlouva ze Semipalatinsku
B.4.3.6 Další prostory bez jaderných zbraní
B.4.3.7 Jednostranná vyhlášení bezjaderných zón ze strany jednotlivých států
B.4.4 Aktuální otázky týkající se zón bez jaderných zbraní
B.4.5 Zhodnocení přínosu zón bez jaderných zbraní z hlediska nešířeni jaderných zbraní a jaderného odzbrojení

B.5 Omezování a snižování počtu jaderných zbraní a související témata
B.5.1 Shrnutí dvojstranných dohod mezi Spojenými státy a Sovětským svazem (Ruskou federací) o kontrole zbrojení a odzbrojení
B.5.2 Omezení šíření potenciálních nosičů jaderných zbraní - proliferace raket
B.5.3 Pokusy o kontrolu produkce štěpného materiálu použitelného v jaderných zbraních
B.5.4 Důležitost snižováni počtu jaderných zbraní z hlediska mezinárodní bezpečnosti

B.6 Systémy kontroly dodržování dohod
B.6.1 Pojem a cíle verifikace
B.6.2 Existující verifikační metody, prostředky, procedury a instituce a jejich vývoj
B.6.2.1 Vývoj verifikačních mechanismů v souvislosti s dohodami o kontrole zbrojení a odzbrojení
B.6.2.2 Národní technické prostředky
B.6.2.3 Opatření založená na spolupráci včetně inspekcí na místě
B.6.2.4 Instituce a organizace zabývající se verifikací a jejich role
B.6.2.5 Obecné postupy při nedodržování závazků či podezření z tohoto chování
B.6.3 Srovnání verifikačních mechanismů existujících smluv o jaderném odzbrojení
B.6.4 Slabiny existujících verifikačních mechanismů a možnosti jejich řešení
B.6.4.1 Rozšíření pole působnosti existujících verifikačních mechanismů
B.6.4.2 Možnost vytvoření nového stálého verifikačního orgánu při OSN

C.
C.l Shrnutí hlavních závěrů a jejich implikace
C.l.l Shrnutí hlavních závěrů jednotlivých kapitol a oblastí kontroly jaderného zbrojení a jaderného odzbrojení
C.l.1.1 Zákaz zkoušek jaderných zbraní
C.l.1.2 Nešíření jaderných zbraní
C.l.1.3 Vytváření zón bez jaderných zbraní
C.l.1.4 Omezování a snižování počtu jaderných zbraní a související témata
C.1.2 Úskalí při hodnocení úspěšnosti dosavadních snah o kontrolu jaderného zbrojení a jaderné odzbrojení
C.l.3 Dialektika jaderného odzbrojení -Jaderné odzbrojení a poté mír, nebo naopak?
C.l.4 Možnost dosažení světa bez jaderných zbraní a jeho možné implikace

C.2 Otevřené otázky a oblasti možného dalšího bádání
C.2.1 Otevřené otázky a jejich možné rozpracování
C.2.2 Oblasti dalšího bádání, které nebyly primárně sledovány
C.2.3 Nejnovější události a výzkum v oblasti nastínění, prognózování a sledování možného budoucího vývoje

D.
D.l Seznam použité literatury
Prameny - primární zdroje Sekundární literatura Vybrané články Internetové zdroje (výběr)
D.2 Glosář a seznam zkratek

Recenze

Autor se v jednotlivých kapitolách se věnuje především mezinárodněprávnímu ukotvení různých aspektů problematiky a jejich postupnému historickému vývoji. Podrobně jsou tedy analyzovány snahy o zákaz jaderných testů, nešířeni jaderných zbraní, utváření bezjaderných zón či omezování počtu jaderných zbraní, Pozornost je též věnována roli mezinárodních organizací a verifikačním a kontrolním mechanismům. Těžiště práce spočívá v přesné a konzistentní deskripci jednotlivých smluv a jejich zasazení do dobového mezinárodněpolitického kontextu, V závěru autor zrekapituluje poznatky z dílčích kapitol a zasadí je do obecnějšího kontextu úvah o jaderném zbrojení,
Práce je velmi přehledně a podrobně zpracovanou studií mezinárodněprávních a mezinárodněpolitických aspektů problematiky jaderného odzbrojení. Předkládané téma nebylo dosud v takovém rozsahu a záběru v českém jazyce dosud vydáno, a proto by se dala předkládaná práce velmi dobře využít jako učební text pro studenty mezinárodního práva a mezinárodních vztahů.

Z recenzního posudku: PhDr. Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D.

Ve své práci se tudíž nezabývá všemi otázkami kontroly zbrojení a odzbrojení ve vztahu k jaderným zbraním, ale zaměřuje se na tři cíle. Těmito cíli jsou, jednak analýza úlohy OSN a dalších mezinárodních organizací v procesu kontroly jaderného zbrojení a jaderného odzbrojení. Druhým cílem je analýza dohod v rámci širšího pojetí kontroly jaderného zbrojení a jaderného odzbrojení. Podrobně ve své práci rozebírá otázku zákazu zkoušek jaderných zbraní, nešířeni jaderných zbraní a vytváření zón bez jaderných zbraní. Zákaz jaderných zkoušek patří mezi nejstarší témata v oblasti jaderných zbraní, která byla projednávána. Jejich úplný zákaz je důležitým předpokladem pro jaderné odzbrojení. Zejména problematika nešířeni jaderných zbraní je vysoce aktuální a je jí v posledních letech věnována zvýšená pozornost ze strany států. S tím souvisejí i otázky vytváření zón bez jaderných zbraní. Třetím cílem práce je analýza systémů kontroly a dodržování dohod ve výše zmíněných oblastech širšího pojetí kontroly jaderného zbrojení a jaderného odzbrojení.
Z hlediska cílů, má práce logickou strukturu, výběr témat není nahodilý. Autor si vybral otázky, jejichž naplnění vytváří předpoklady pro efektivnější realizaci jaderného odzbrojení a ve svých důsledcích zajištění mezinárodní bezpečnosti. Práce je přínosná jak pro odbornou veřejnost, tak i pro studenty zabývající se danou problematikou, i pro další zájemce. Práce je napsána čtivým jazykem a obsahuje i obsáhlý výčet literatury.

Z recenzního posudku: doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.