tištěná kniha e-kniha
Atmosféra a klima. Aktuální otázky znečištění ovzduší

Atmosféra a klima. Aktuální otázky znečištění ovzduší

Braniš, Martin

témata: přírodní vědy – environmentalistika

brožovaná, 352 str., 1. vydání
vydáno: září 2011
ISBN: 978-80-246-1598-1
doporučená cena: 345 Kč

E-shop

Anotace

Publikace, na níž se podílel tým předních českých odborníků na životní prostředí, se věnuje problematice atmosféry, klimatu a kvality ovzduší v širokých souvislostech, jež přesahují pouhý přírodovědný pohled. K chemickým, fyzikálním charakteristikám ovzduší a k jejich dynamice promlouvají v dobách proměn globálního klimatu a emisí toxických látek do ovzduší měst a průmyslových aglomerací nejen přírodovědci, ale i ekonomové, politici a laická veřejnost. V obsáhlé učebnici o aktuálním stavu klimatu se proto setkávají specializované kapitoly od autorů s různým odborným zázemím. Cílem editorů bylo umožnit čtenářům zaměřit se na jednotlivé části podle jejich zájmu a potřeby, ohled je přitom brán zejména na studenty a odbornou veřejnost bez hlubších znalostí v oborech fyziky, chemie či matematiky. Kniha probírá důležité aspekty znečištění ovzduší a pomáhá pochopit principy jevů a dějů v zemské atmosféře, klimatické změny a problematiku ochrany atmosféry v globálním kontextu, včetně ekologické politiky v praxi.

Obsah

PŘEDMLUVA

Jan Bednář
1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ATMOSFÉŘE ZEMĚ
1.1 Složení a vertikální členění atmosféry
1.2 Sluneční a dlouhovlnné záření
1.3 Radiační a tepelná bilance zemského povrchu
1.4 Stabilitní podmínky v atmosféře
1.5 Teplotní inverze
1.6 Proudění vzduchu a pole atmosférického tlaku
1.7 Oblaky
Literatura

Rudolf Přibil
2. PŘIROZENÉ SLOŽKY ATMOSFÉRY
Úvod
2.1 Historiezemskéatmosféry
2.2 Dynamika atmosféry
2.3 Přirozené zdroje a propady látek v atmosféře
2.4 Pohyb vybraných prvků v atmosféře
2.5 Závěr
Literatura

Václav Cílek, Jiří Filip
3. INTERAKCE ATMOSFÉRY S DALŠÍMI ČÁSTMI ZEMSKÉHO SYSTÉMU A OKOLNÍM VESMÍREM
3.1 Úvod
3.2 Základní pojmy a koncepce Box 1: Antropocén
3.3 Interakce atmosféry se Sluncem a okolním vesmírem
Box 2: Sluneční cykly
3.4 Atmosféra a vnitřní síly Země
3.5 Sedimenty a půdy jako zdroje a propady atmosférických plynů
3.6 Vztah atmosféry a oceánu
3.7 Esence života: biogeochemické cykly
3.8 Tři klimatické úrovně
3.9 Závěr: klima je víc než jenom stav atmosféry
Box 3: Společnost, atmosféra a klimatické katastrofy
Literatura

Jana Moldanová
4. CHEMIE PLYNNÉ FÁZE
4.1 Důležité plyny absorbující záření v atmosféře a jejich fotolýza
4.2 Základy atmosférické chemie plynné fáze
Literatura

Jan Hovorka
5. ATMOSFÉRICKÝ AEROSOL
5.1 Definice a formy atmosférického aerosolu
5.2 Velikostní distribuce částic aerosolu
5.3 Zdroje a propady atmosférického aerosolu, doba setrvání
5.4 Vertikální distribuce atmosférického aerosolu
5.5 Chemické složení atmosférického aerosolu Literatura

Ivan Holoubek, Jan Hovorka
6. ORGANICKÉ LÁTKY V ATMOSFÉŘE
6.1 Organické sloučeniny v životním prostředí
6.2 Těkavé organické látky, úvod a definice \
6.3 Semivolatilní, persistentní organické polutanty
Literatura

Iva Hůnová
7. ATMOSFÉRICKÁ DEPOZICE
7.1 Úvod
7.2 Historický pohled na atmosférickou depozici
7.3 Složky atmosférické depozice
7.4 Atmosférická depozice v Evropě
7.5 Atmosférická depozice v České republice
7.6 Kritické zátěže
7.7 Účinky
Literatura

Martin Braniš
8. ZNEČIŠŤOVÁNI OVZDUŠÍ
8.1 Proces znečišťování ovzduší
8.2 Emise a emisní zdroje
8.3 Imise
8.4 Primární a sekundární polutanty
8.5 Časováaprostorovávariabilita
8.6 Venkovní prostředí lidských sídel
8.7 Vnitřní prostředí
8.8 Znečištění ovzduší a ekonomický rozvoj
Literatura

Jaroslav Fiala
9. MONITORING A HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ
9.1 Nástroje pro získávání objektivních podkladů pro hodnocení a řízení kvality ovzduší
9.2 Monitoring jako klíčový nástroj získávání objektivních podkladů
9.3 Imisní monitoring
9.4 Informační systém kvality ovzduší ČR - ISKO
9.5 Mezinárodní informační soustavy kvality ovzduší - výměna dat
9.6 Principy hodnocení kvality ovzduší plynoucí ze směrnic EU
Literatura

Josef Brechler
10. MODELOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ
10.1 Úvod
10.2 Fyzikální modelování
10.3 Prostorová měřítka
10.4 Typizace emisních zdrojů
10.5 Matematické modely znečištění ovzduší
10.6 Závěr
Literatura

Alena Bartoňová
11. ÚČINKY ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ
11.1 Úvod
11.2 Klasifikace znečišťujících látek
11.3 Expozice
11.4 Modely expozice atmosférickým škodlivinám
11.5 Ovzduší a zdraví
11.6 Účinkynastavebnímateriály
11.7 Účinky znečištění ovzduší na ekosystémy
Literatura

Jaroslava Kalvová, Jiří Mikšovský, AlešRaidl
12. KLIMA A JEHO ZMĚNY
12.1 Počasí a klima
12.2 Pozorované změny v klimatickém systému
12.3 Zesilování skleníkového efektu atmosféry
12.4 Modelování klimatického systému ajeho změn
12.5 Scénáře budoucího vývoje klimatu
12.6 Změny klimatu v ČR
12.7 Shrnutí
Literatura

Bedřich Moldan
13. GLOBÁLNÍ ASPEKTY OCHRANY ATMOSFÉRY
13.1 Změna klimatu
13.2 Redukce stratosférické ozonové vrstvy
13.3 Změny chemického složení troposféry
Box: Ženevská úmluva a její protokoly
Literatura

Vladislav Bízek
14. OTÁZKY SPOJENÉ SE SPRÁVOU OCHRANY OVZDUŠÍ
14.1 Úvod - nová právní úprava ochrany ovzduší v České republice
14.2 Stav ovzduší v České republice
14.3 Závěr
Literatura

Recenze

Ochrana klimatického systému Země a zajištění kvalitního ovzduší patří mezi stěžejní environmentální témata. Navíc je úzce propojená s jednotlivými národními ekonomikami. Díky tomu se dostává do popředí zájmu vrcholné politiky, médií i veřejnosti ve většině vyspělých i rozvíjejících se zemí. Probíhající ekonomická krize aktuálnost a do jisté míry i kontroverznost tématu ještě zvyšuje.
Významná debata o následcích a řešení klimatických změn a znečištěného ovzduší, která se na všech úrovních fungování společnosti rozpoutává, vyžaduje kvalitní, objektivní a vědecky podložené informace. Ti, kteří přijímají rozhodnutí a ovlivňují tak životy ostatních, je potřebují k tomu, aby jimi vytvořený koncept řešení byl správný, efektivní a veřejnosti zdůvodnitelný. Soukromá sféra a široká veřejnost se zase potřebuje ztotožnit s nezbytností opatření, která s velkou pravděpodobností budou znamenat zásah do jejich životní úrovně a prosperity. Dostupnost objektivních informací je však omezená, větší potenciál šíření mají zprávy sledující určitý politický či ekonomický záměr, často pochopitelně s nižší mírou objektivity. Ve veřejnosti, která nemá (nebo nehledá) přístup k objektivním informacím, se tak vytváří do jisté míry obraz virtuální a politicky korektní reality a směřuje ji k snazší manipulovatelnosti.
Přitom např. vlivy člověka na klima je třeba chápat v kontextu znalostí o reálném fungování a dynamice klimatického systému. Zde k získání potřebného přehledu významně přispěje publikace "Atmosféra a klima, aktuální otázky ochrany ovzduší" vytvořená na základě studijních materiálů pro týdenní kurz širší odborné veřejnosti, který proběhl před několika lety. Toto dílo shrnuje ve 14 kapitolách významná témata týkající se atmosféry, fyzikálních a chemických procesů v ní probíhajících a znečišťování ovzduší a jeho hodnocení. Jejími autory jsou přední čeští odborníci na daná témata, věnující se výzkumné i pedagogické činnosti, kteří jsou svými výsledky známí i v zahraničí. Jednotlivé kapitoly publikace nejsou vzájemně provázané, je tedy možné je studovat v jakémkoli pořadí, popřípadě jen některé z nich.
V prvních třech kapitolách nás autoři seznámí se základními informacemi o atmosféře, procesech v ní probíhajících a o interakcích atmosféry s dalšími složkami přírodní sféry a okolním vesmírem. Tyto úvodní pasáže umožní čtenáři lepší orientaci v problematice vlivu člověka na popisované procesy a klimatický systém. První část publikace je srozumitelná i těm, kteří nemají hlubší znalosti atmosférické fyziky a chemie.
Pro ty, kdo chtějí hlouběji poznat podstatu fotochemických procesů v atmosféře, toků energie, funkci aerosolů a zdroje a chemismus organických látek v atmosféře, jsou určeny kapitoly 4-6, které doporučuji zejména jako nadstavbové studium k úvodní části. Zde použitý matematický a chemický aparát je pro laika poměrně komplikovaný.
V další části publikace se autoři věnují znečišťování atmosféry, atmosférické depozici, monitoringu kvality ovzduší a modelování pohybu znečišťujících látek v atmosféře. Tyto pasáže mají charakter odborně populární a přinášejí ucelený přehled poznatků v této oblasti.
Závěr knihy patří pojednání o mezinárodním a celosvětovém rozměru úsilí o ochranu atmosféry a o principech přístupu k systematickému řešení těchto otázek prostřednictvím monitoringu, legislativy a dalších opatření v rámci výkonu státní správy.
Hodnocená publikace je velmi kvalitní, podává srozumitelné a objektivní informace na vysoké odborné úrovni. Je přitom využitelná nejen odborníky a vysokoškolskými studenty, ale také např. pracovníky ve státní správě, podnikovou sférou i širší veřejností se zájmem o problematiku, která nás dnes provází téměř na každém kroku. Nemusíme tak přijmout už zmiňovaný obraz reality těch, kteří chtějí naše postoje a následné reakce účelově ovlivňovat a jejichž názory jsou často protichůdné.

časopis Vesmír č. 89, září 2010, str. 573