tištěná kniha e-kniha
Studies of Homeric Greece

Studies of Homeric Greece

Bouzek, Jan

témata: historie

brožovaná, 310 str., 1. vydání
vydáno: květen 2018
ISBN: 978-80-246-3561-3
doporučená cena: 390 Kč

E-shop

Anotace

Kniha je přepracovaným a doplněným přehledem archeologie a historie pozdně mykénského a geometrického Řecka a společenství geometrických stylů rané doby železné v Evropě a severní Eurasii, ve vztahu k egyptským a předovýchodním civilizacím: období od 13. do 8. století př. Kr., tzv. axiální době lidských dějin a počátkům přechodu od předfilozofického k filozofickému myšlení, od mýtu k logu. Kniha obsahuje mnoho mapek a kreslených ilustrací, černobílé a barevné přílohy.
Svazek kombinuje svědectví archeologických pramenů s obrazem světa u Homéra a Hesioda a líčení doby Davidovy a Šalamounovy ve Starém Zákoně, věnuje se počátkům soukromých obchodních výprav fonických a řeckých, předkolonizačních aktivit a rané foinické a řecké kolonizace, době přechodu od systému centrálních pyramidálních struktur říší doby bronzové k řeckému modelu městského státu, řízeného nikoli už božskou autoritou, ale ústavou městské obce, vzniklou jako výsledek dohody jejích svobodných občanů, osobní nezávislé inteligence a jejích schopností, které umožnily mimo jiné i plné ovládnutí sil zvířat. Vyspělé uměnní jezdecké rozvinuly především národy eurasijské stepi, zatímco rozvoj mořeplavby a obchodu započali Foiničané (mj. objevem hláskového písma, umožňujícího přesný záznam slov), a dále rozvinuli především Řekové a jejich nejbližší sousedé na východě, Lýdové a Kárové; obdobný vývoj proběhl také u starozákonních Hebrejců v první době královské.

Recenze

Monografie sestává z deseti různě pojatých kapitol, jež sjednocuje společný prostor a čas. Tím prostorem je širší oblast klasického antického světa před vzestupem Říma, časová osa je vymezena pozdní dobou bronzovou na počátku a ukončením rozhodné části Velké řecké kolonizace na opačné straně. Autorem je rozhodně největší v Česku působící odborník na tuto problematiku, Jan Bouzek.
(...)
První část publikace je nejprve věnována době bronzové ve sledované oblasti, vývoji a současnému stavu poznání, který by neměl být tvořen pouze studiem artefaktů, nýbrž kombinací většího množství badatelských přístupů. Následně se autor věnuje dílčím tématům, která má již delší dobu "v oblibě” a která jsou orientována, stručně řečeno, na širší interakce a kulturní propojení či migrace.
V další kapitole Jan Bouzek v širokém záběru podrobně diskutuje o příčinách pádu bronzové civilizace ve východním Středomoří a shrnuje již dříve na různých místech formulované vlastní teze a závěry.
Třetí část publikace je věnována obdobím po destrukci onoho fungujícího socio-kulturního systému doby bronzové, nejprve sybmykénské a submínojské periodě, následně zejména hmotné kultuře období protogeometrického a konečně raně a středně geometrického.
(...) Část IV. je věnována pozdně geometrickému období, jeho keramice, fenoménu xoana, chrámům i struktuře osídlení, nejvíce potom podobě kontaktů a možných vztahů s okolními i vzdálenými oblastmi v období před Velkou řeckou kolonizací.
Pátá část se alespoň stručně zaměřuje na autorovo další oblíbené téma, jímž je Homér a archeologie.
Naopak šestá část je poměrně rozsáhlá, věnované Féničanům, analyzuje jejich aktivity v různých oblastech sledovaného prostoru i stopy kontaktů dále mimo něj. Další, sedmá část monografie se věnuje tématu, které bylo uvedeno zevrubně poprvé Janem Bouzkem v roce 1974, tedy bronzovým zdobným artefaktům z oblasti řecké Makedonie.
Intenzivnímu zájmu autora se těší také populace, které žíly severně od hranic klasického antického světa, nicméně přicházely s ním do mnohdy těsného kontaktu. Thrákům, Kymerijcům a Skytům je věnována osmá část předkládaného rukopisu.
(...)
Název devátého oddílu "Religions of the Early Iron Age koine” přesně popisuje tématiku, kterou si kolegové znalí prací Jana Bouzka v souvislosti s jeho jménem vybaví mezi prvními.
Závěrečný, desátý oddíl potom stručně, nicméně krystalicky představuje autorovo vidění struktury a fungování onoho zaniklého světa, který je objektem pozornosti v předkládané publikaci.
Recenzovaná monografie je nesmírně zajímavým tematickým kaleidoskopem, kterým Jan Bouzek jakoby sumarizoval své dosavadní výstupy věnované vymezené tématice, a to způsobem velmi inspirujícím a podnětným. Obrovským přínosem práce je také objem shromážděné a prezentované literatury k jednotlivým tématům, který jistě přivítají a využijí autorovi následovníci.

Z recenzního posudku: doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.