tištěná kniha
Čeština pro středně a více pokročilé

Čeština pro středně a více pokročilé

Bischofová, JanaHasil, JiříHrdlička, MilanKramářová, Jitka

témata: jazykové učebnice – čeština jako cizí jazyk

brožovaná, 324 str., 3. vydání
vydáno: červenec 2011
ISBN: 978-80-246-1793-0
doporučená cena: 375 Kč

E-shop

Anotace

Učební materiál Čeština pro středně a více pokročilé je určen cizojazyčným mluvčím, jejichž znalost českého jazyka odpovidá podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky úrovni B1 a úrovním vyšším. Cílem učebnice je přispívat k rozvíjení a prohlubování široce a komplexně chápané komunikační kompetence v češtině. Autoři proto při procvičování ústní i psané komunikace věnují velkou pozornost aspektům mluvnickým, lexikálním a v neposlední řadě rovněž sociokulturní dimenzi.

Všechny přílohy k titulu najdete i v našem Archivu.

Obsah

PŘEDMLUVA

1. LEKCE
VOLNÝ ČAS - SLOVESO - O PAKOVÁNÍ, ROZŠIŘOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY

2. LEKCE
KULTURA - ROZHOVORY, PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB (KONDICIONÁL), UŽITÍ PODMIŇOVACÍHO ZPŮSOBU, NEREÁLNÁ PODMÍNKA

3. LEKCE
ŠKOLSTVÍ - ROZHOVOR, SLOVESNÝ VID, SLOVESA DETERMINOVANÁ A NEDETERMINOVANÁ, ČASOVÉ VÝRAZY

4. LEKCE
ČESKÁ REPUBLIKA - TRPNÝ ROD - PASIVUM

5. LEKCE
POČASÍ, ROČNÍ DOBY, TRADIČNÍ SVÁTKY - JEDNOČLENNÉ VĚTY, PŘÍSLOVCE

6. LEKCE
MÓDA - ROZHOVORY, TVOŘENÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN, JMENNÉ (KRÁTKÉ) TVARY ADJEKTIV

7. LEKCE
RODINA - POSESIVNÍ ADJEKTIVA (PŘÍDAVNÁ JMÉNA PŘIVLASTŇOVACÍ), PŘÍVLASTEK VOLNÝ A TĚSNÝ, MÍSTNÍ PŘEDLOŽKY II

8. LEKCE
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL - ZÁJMENA

9. LEKCE
PROBLÉMY DNEŠNÍ SPOLEČNOSTI - ČÍSLOVKY - OPAKOVÁNÍ, OBTÍŽNĚJŠÍ SKLOŇOVÁNÍ ČÍSLOVEK

10. LEKCE
ŘEČ NOVIN - SPOJKY A JINÉ SPOJOVACÍ VÝRAZY

11. LEKCE
ČETBA NOVIN - ODBORNÝ STYL, PŘECHODNÍKY

12. LEKCE
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - VZTAŽNÁ ZÁJMENA, VZTAŽNÉ VĚTY

13. LEKCE
MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE - SLOVOSLED, POŘADÍ SHODNÝCH PŘÍVLASTKŮ

14. LEKCE
CESTUJEME PO ČESKÉ REPUBLICE - VYBRANÉ OBTÍŽNĚJŠÍ SKLOŇOVÁNÍ SUBSTANTIV

15. LEKCE
ČESKÝ JAZYK - VYBRANÉ CHARAKTERISTICKÉ RYSY OBECNÉ ČEŠTINY, UŽITÍ NOMINATIVU A INSTRUMENTÁLU, ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PSANÍ ČÁRKY

KLÍČ KE CVIČENÍM

SLOVNÍK

VÝBĚR DOPORUČENÉ LITERATURY

JMENNÝ REJSTŘÍK

VĚCNÝ REJSTŘÍK

Ke stažení