tištěná kniha
Město v bouři

Město v bouři

Urbanismus a architektura historického centra Prahy 1830–1970

Biegel, Richard

témata: architektura a urbanismus

vázaná, 768 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2022
ISBN: 978-80-246-5289-4
doporučená cena: 2400 Kč

E-shop

Anotace

Kniha představuje urbanistické a architektonické osudy historického centra Prahy v období, kdy se měnilo z malebného historického souměstí v ambiciózní velkoměsto. Téma otevírají první romantické zásahy, které městu daly nábřeží a promenády. V poměrně dramatickém protikladu následuje období radikální asanace, která znamenala demolici celých čtvrtí domů a vyvolala neméně radikální reakci ochránců „staré Prahy“. Samostatnou kapitolu představuje doba pozoruhodných meziválečných proměn města v metropoli nového státu, stejně jako temné protektorátní období megalomanských urbanistických plánů. S poválečnou euforií přicházejí nejen nové představy a sny, ale také brzký nástup komunistické totality, jejíž urbanistické vize jako by přímo navazovaly na protektorátní projekty. Finále knihy pak tvoří období let 1958–1970, které přineslo nejen návrat modernismu, ale také zásadní diskuse, jakou roli má vlastně historické centrum v organismu moderního města hrát.
Překotné formování metropole otřáslo téměř vším, co staleté město do té doby představovalo. Práce proto sleduje nejen zrod a prosazení nových idejí, ale také čím dál silnější vědomí památkové hodnoty města, které v roce 1971 vyvrcholí jeho prohlášením za Pražskou památkovou rezervaci. Bylo-li to možné, dostávají v textu slovo přímo aktéři jednotlivých diskusí a ideových bojů. Jejich prostřednictvím lze nejlépe pochopit nejen dobové postoje a dilemata, ale také hlubokou vnitřní kontinuitu, která se s odstupem let ukazuje jako mnohem významnější, než by se z klipovitého střídání architektonických stylů i politických režimů mohlo na první pohled zdát.

Obsah

Poděkování
Úvod
Dějiny zápasu o historické město v zrcadle literatury

I. Na prahu proměny (1830–1870)
Prolog: Praha přelomu 18. a 19. století
Obraz barokního města
Proměna města v čase osvícenství
Romantické město
Karel Chotek a jeho městské projekty
První pražské nádraží a proměny města ve 40. letech
Urbanistické a architektonické zásahy šedesátých let
Nové mosty a první velkoměstské novostavby
Zboření novoměstských hradeb a otázka pražské „Ringstrasse“

II. Radikální asanace centra Prahy (1870–1900)
Výstavba nábřeží a regulace let sedmdesátých a osmdesátých
Dvořákovo nábřeží a proměna okolí Rudolfina
Palackého nábřeží a regulace Podskalí
Od Pamětního spisu k první celoměstské regulaci
Pražská asanace
Kořeny a souvislosti asanace
Pátá čtvrť
Soutěž o asanační plán
Kritika asanačního plánu z pera Jana Nerudy a Renaty Tyršové
Urbanistické principy asanačního plánu
Karel Chytil a obhajoba historické zástavby asanačního obvodu
Hledání investora asanačního podniku
Demolice mimo asanační oblast a pokus o asanaci Malé Strany
Bestia triumphans
Velikonoční manifest a první vlna asanačních demolic
Umělecká komise a Bestia triumphans
Spor o severní stranu Staroměstského náměstí
Žofínská schůze a vznik Klubu Za starou Prahu

III. Boj o charakter historického města (1900–1918)
Regulace historických čtvrtí
Sakařova regulace Starého Města
Petrská čtvrť
Balšánkova regulace Malé Strany
Proměny města na přelomu století
Urbanistické zásahy
Demolice památek
Pokračování staroměstské asanace
Soudobá architektura a historické město na počátku 20. století
Pluralita architektonických proudů kolem roku 1900
Nová zástavba asanační čtvrti
Novobarokní dialog s historickým městem
Soutěže na Staroměstskou radnici v letech 1899–1909
Zánik barokního Václavského náměstí a zrození městské „City“
Klub Za starou Prahu a jeho moderní generace
Pokus o záchranu Braunova domu
Podskalí a Emauzy
Průlom U Klíčů
Dům U Černé Matky Boží
Bilance zápasu počátku století

IV. Epicentrum metropole (1918–1938)
Velkoměstské urbanistické úvahy
Snění o Velké Praze
Ideální Velká Praha Maxe Urbana
Historické centrum města na počátku dvacátých let
Počátky Státní regulační komise
Soutěž na Letenskou pláň a otázka dopravního průrazu Starým Městem
Soutěž na úpravu Malé Strany a projekt Státní galerie na Kampě
Regulace hlavních městských tříd a náměstí
Nové veřejné budovy
Ministerstva v Petrské čtvrti
Areál pod Emauzy
Kontextuální novostavby v historickém prostředí
Adaptace historických areálů na nové účely
Dynamické proměny centra ve dvacátých letech
Novostavby v oblasti staroměstského hradebního okruhu
Proměna Václavského náměstí
Stavební ruch sklonku dvacátých let
Centrum města v plánech Státní regulační komise
První náčrt regulace z roku 1924
Regulační plán Starého Města
Regulace Nového Města a Malé Strany
Za novou Prahu!
Nástup avantgardní generace
Funkcionalistická architektura v historickém centru
Kontextuální novostavby třicátých let
Architektonicko-památkový spor o Staré Město
Havlíčkovy vize radikální přestavby centra
Bilance meziválečného období

V. Ve stínu totalitních vizí (1938–1958)
Protektorátní město
Vize urbanistického celku a regionální plánování
Státní plánovací komise a její urbanistické projekty
Architektura přelomu třicátých a čtyřicátých let
Asanace historických bloků
Poválečná proměna
Zlomový rok 1945
Soutěž na dostavbu Staroměstské radnice z roku 1946 a památková otázka
Problém dopravy v historickém centru
Náměstí Budovatelů
Směrný plán Prahy z roku 1948
Pokus o socialistickou metropoli
Komunistický převrat a jeho důsledky
Stalinistické vize
Směrný plán Prahy z roku 1952
„Stará Praha v nové kráse“
Památková péče v nové politické situaci
Ideologické rekonstrukce památek
Novostavby druhé poloviny 50. let

VI. Návrat modernismu (1958–1970)
Centrum města v nové roli
„Praha roku 2000“
Generační vrstvení padesátých a šedesátých let
Směrný plán z roku 1961
Soutěž na řešení centra města
Dopravní projekty v historickém centru
Severojižní magistrála
Tunely v centru města
Spor o podzemní dráhu
Novostavby šedesátých let
Centrum města na přelomu padesátých a šedesátých let
Dostavba Národního divadla
Soutěže na dostavbu Staroměstské radnice v letech 1962–1966
Projekty hotelů v centru města
Soutěž na budovu parlamentu a další projekty v okolí magistrály
Zástavba proluk a nové obchodní domy
Projektové ústavy jako epilog pražské architektury 60. let
Město jako památka
SÚRPMO jako garant obnovy a poznání památek
„Památkářská architektura“
Adaptace historických areálů a otázka čtvrti Na Františku
Obnova průčelí emauzského kostela
Pražská památková rezervace

Závěr

Srovnávací plány města 1816 / 1842 / 1884 / 1909–14 / 1938 / 2020

Literatura
Seznam vyobrazení
Summary
Rejstřík

Ke stažení