tištěná kniha
Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj
SLON – Studie

Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj

Bernard, JosefKostelecký, TomášIllner, MichalVobecká, Jana

edice: SLON – Studie

brožovaná, 236 str., 1. vydání
vydáno: 2011
ISBN: 978-80-7419-069-8
doporučená cena: 395 Kč

E-shop

Anotace

Kniha je věnována problematice fungování samospráv ve venkovských obcích v České republice a jejich možnostem ovlivňovat lokální rozvoj. Propojuje tedy dvě témata, která jsou jen zřídka zkoumána ve vzájemné souvislosti: fungování místní samosprávy (jako typickou doménu politických studií) a rozvoj obcí (jako téma regionalistiky, geografie či sociologie).
Při snaze popsat samosprávy malých obcí jako lokální rozvojové aktéry se autoři zaměřili zejména na tři otázky:
Jak vlastně samosprávy vládnou, resp. jak spravují svou obec? V knize se v této souvislosti zabývají především tím, jak samosprávy stanovují své rozvojové cíle, jakým způsobem přijímají svá rozhodnutí a jak mobilizují rozvojové zdroje.
Další výzkumná otázka se týká rozvoje venkovských obcí. S jakými rozvojovými obtížemi se venkovské obce potýkají a jaké rozvojové příležitosti se jim naopak nabízejí? V knize se rozvoj obcí chápe jako komplexní jev silně související s kvalitou života v obci: pozitivní rozvoj tedy znamená zvyšování lokální kvality života. Venkov ovšem není homogenní prostor a v podmínkách České republiky je přesnější hovořit o různých typech venkova. Kniha proto nabízí také pohled na regionální diferenciaci venkovských obcí podle jejich rozvinutosti.
Třetí výzkumná otázka propojuje obě předchozí: Jak místní samosprávy ovlivňují rozvoj obcí, které spravují? Může se zdát, že ve srovnání se samosprávami měst mají zastupitelé a starostové malých obcí menší možnosti, jak dosáhnout v obci skutečně podstatných změn. Hospodaří sice s rozpočtem obce, zřizují některé služby atd., ale jejich finanční i organizační možnosti jsou omezené. Zároveň ale platí, že pro podstatné zlepšení kvality života v malých obcích někdy stačí poměrně málo. K rozvojovému úsilí navíc patří i péče o budování živých vztahů uvnitř lokální komunity a zapojování obyvatel do dění v obci. I zde mohou samosprávy vykonat mnoho práce.
Analýzy jsou založeny na dostupných statistických datech o situaci ve venkovských obcích, na datech z dotazníkových šetření, na neformálních rozhovorech se členy samospráv a pozorování jejich aktivit.

Autorský tým tvoří výzkumníci z oddělení Lokální a regionální studia Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
Vychází v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i.

Nejnovější tituly v edici