tištěná kniha e-kniha
Tematický česko-anglický a anglicko-český soudnělékařský slovník

Tematický česko-anglický a anglicko-český soudnělékařský slovník

Beran, MichalDohnalová, PetraNeureutterová, Klára

témata: lékařské vědy – anatomie, jazykové učebnice

brožovaná, 124 str., 1. vydání
vydáno: únor 2018
ISBN: 978-80-246-3712-9
doporučená cena: 190 Kč

E-shop

Anotace

Na trh se dostává zcela jedinečná odborná publikace na poli soudního lékařství. Jejím účelem je sloužit jako originální a nepostradatelná pomůcka při studiu, překladu odborných textů či přípravě přednášek a různých písemných sdělení pro odbornou i laickou veřejnost.

Slovník je rozdělen do 2 hlavních částí – česko-anglická a anglicko-česká část, ze kterých každá obsahuje 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly pokrývají terminologii 11 základních tematických okruhů, se kterými se uživatel může v soudním lékařství setkat – Tanatologie, Dušení, Forenzní traumatologie, Dopravní úrazy, Porušení zdraví změnou teploty, Poranění elektrickým proudem a bleskem, Porušení zdraví ionizujícím zářením, Porušení zdraví změnou tlaku okolního prostředí, Forenzní antropologie, stomatologie, biologie a genetika – Forenzní vědy, Forenzní toxikologie a Základní právní terminologie v soudním lékařství.

Dílo je určeno zejména pro soudní lékaře, příslušníky policie, právníky zabývající se především trestním právem, lékaře jiných oborů, jako např. traumatologie, chirurgie a další, ale i pro studenty medicíny a každého se zájmem o obor soudního lékařství.

Recenze

Výše uvedenou publikaci je možno na českém trhu považovat za doslova průlomovou. Nejenom soudním lékařům, kteří se soustavně vzdělávají v anglických a amerických odborných publikacích, ale i studentům lékařských fakult a to jak českým, tak hlavně zahraničním studentům podobná učební pomůcka již dlouho chyběla. Slovník je co do rozsahu zcela adekvátně volen, aby beze zbytku sloužil svému účelu. Pečlivostí svého zpracování svědčí o dlouhé a namáhavé práci autorů.

Z recenzního posudku: prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.

Angličtina je lingua franca současné doby, kultury i vědy. Většina monografií, učebnic i odborných periodik napříč obory je vydávána v angličtině. Bylo by naivní se domnívat, že soudní lékařství je výjimkou odporující tomuto trendu. V roce 2016 databáze Web of Science v oddíle »Legal Medicine« uváděla celkem patnáct impaktovaných časopisů, z nich čtrnáct je publikováno výhradně v angličtině.
Českým i slovenským studentům medicíny, soudním lékařům a dalším zainteresovaným odborníkům se dostává do rukou originální učební text: Tematický česko-anglický a anglicko- český soudnělékařský slovník, který připravil autorský trojlístek z Ústavu soudního lékařství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze pod vedením jeho emeritního přednosty prim. MUDr. Michala Berana, Ph.D.
Předkládaný slovník je jednosvazkový a tvoří jej samostatná část česko-anglická a část an- glicko-česká. Každá z obou částí slovníku obsahuje celkem 11 oddílů, které zahrnují všechny hlavní kapitoly soudního lékařství (Obecné termíny; Dušení; Foremni traumatológie; Dopravní úrazy; Porušení zdraví změnou teploty; Poranění elektrickým proudem a bleskem; Porušení zdraví ionizujícím zářením; Porušení zdraví změnou tlaku okolního prostředí; Foremni antropologie, stomatologie, biologie a genetika; Foremni toxikologie; Základní právní terminologie v soudním lékařství).
Jednotlivá hesla slovníku jsou členěna obvyklým slovníkovým způsobem. Každá položka je uvedena heslovým slovem, případně jeho pravopisnými variantami (britská angličtina, americká angličtina), a odpovídajícím překladem. Fonetický přepis a tvaroslovné poznámky u jednotlivých hesel uvedeny nejsou, což ale nebývá u takto tematicky úzce zaměřených slovníků zvykem. Celkový rozsah slovníku činí více jak 4 500 hesel (cca 2 250 v každé části).
A komu je slovník určen? Slovník poslouží především českým (ale i slovenským) studentům medicíny při čerpání zdrojů z anglicky psaných učebních textů. Pro zahraniční studenty může slovník představovat penzum klíčových termínů užívaných v soudním lékařství, jejichž přesný výklad mohou dohledat ve specializovaných lékařských slovnících. Slovník bude vítanou pomůckou pro začínající soudní lékaře, kteří se při svém specializačním vzdělávání zcela jistě nevyhnou studiu převážně anglicky psaných učebnic, monografií a odborných článků.
Z perspektivy dlouholetého lektora zahraničních studentů mohu potvrdit, že slovník bude nedocenitelnou pomůckou pro začínající, ale i zkušenější vysokoškolské učitele, kteří se podílejí na výuce zahraničních studentů či na přípravě soudnělékařských učebních textů v angličtině. Stejným způsobem může být slovník výborným pomocníkem při koncipaci prvních soudnělékařských časopiseckých příspěvků pro zahraniční periodika vydávaná v angličtině.
Z lingvistického pohledu tematický slovník přináší ucelený přehled současné kodifikované soudnělékařské terminologie v českém i anglickém jazykovém prostředí.

Z recenzního posudku: doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA