tištěná kniha e-kniha
Tvůrčí překlad ve výukovém procesu na polsko-českém příkladu

Tvůrčí překlad ve výukovém procesu na polsko-českém příkladu

Rusin Dybalska, RenataZakopalová, Lucie

témata: pedagogika, pedagogika – didaktika

brožovaná, 200 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2013
ISBN: 978-80-246-2180-7
doporučená cena: 200 Kč

E-shop

Anotace

Publikace vychází z materiálů shromážděných v rámci Polsko-českého a česko-polského překladatelského semináře realizovaného na Filozofické fakultě UK. Obsahuje originální i přeložené verze několika uměleckých textů (povídky, drama, reportáže) doplněné odborným komentářem shrnujícím nejčastější problémy spojené s překladem a způsob jejich řešení či nejčastější chyby a jejich analýzu. Na komentář navazují rozšiřující tematická cvičení s klíčem. Kniha je určena zejména polonistickým - šířeji slavistickým - pracovištím, ale s ohledem na obecnější ukotvení i všem dalším zájemcům o teorii, ale především praxi a didaktiku překladu.

Obsah

Úvod

1.
Wojciech Kuczok: Malizm reagiczny
Wojciech Kuczok: Reagický malismus
A. Název literárního díla
B. Zdrobněliny
C. Proměny odborné terminologie
D. Kulturní kontext
E. "Zrádná slova"
F. Citoslovce
G. Užívání spony
H. Přechodníky

2.
Jan Kameníček: Krátká příhoda v kanceláři
Jan Kameníček: Krótka przygoda w biurze
A. Žánr - nekrolog
B. Žánr - udání
C. Administrativní styl
D. Oficiální komunikace
E. Frazeologie
F. Hovorový styl
G. Vlastní jména osobní
H. Individuální styl

3.
Izabela Filipiak: Žycie na Marsie
Izabela Filipiak: Život na Marsu
A. Překlad metafory
B. Složitá souvětí
C. Spojky
D. Adjektivní a substantivní složeniny
E. Překlad víceznačných výrazů (křížení významů)
F. Ustálená předložková spojení
G. Názvy států a jména státních příslušníků

4.
Mariusz Szczygiel: 1993 - Polska w ogloszeniach
Mariusz Szczygiel: 1993 - Polsko v inzerátech
A. Jazyková ekonomie
B. Hovorové výrazy
C. Žánr - inzerát
D. Jazyková komika
E. Velká písmena
F. Rozdíly v užívání předložek na příkladu "do"
G. Infinitiv závislý na slovese

5.
Pavel Novák: Polský zápisník
Pavel Novák: Polski notatnik
A. Slovosled adjektivního přívlastku
B. Názvy zvířat
C. Skloňování a syntax číslovek
D. Stupňování přídavných jmen
E. Názvy profesí a ženská jména
F. Názvy pohádek a jména hrdinů
G. Místní a historické názvy, historické postavy
H. Názvy administrativních jednotek
CH. Geografické názvy
I. Popis události
J. Polské reálie

6.
Andrzej Stasiuk: Ciemny las
Andrzej Stasiuk: Temný les
A. Specifika překladu dramatického textu
B. Přídavná jména
C. Nespisovné výrazy
D. Slangové výrazy
E. Transformace rodů a/nebo čísel podstatných jmen a jazyková komika
F. Rozkazovací způsob

Klíč ke cvičením

Doporučená literatura

Recenze

Překlad, tedy jistá kombinace umělecké reprodukce předlohy a původního tvoření (jak o tom mj. píše J. Levý), je dnes všeobecně považován za komplexní činnost, jež na překladatele klade vysoké nároky v mnoha oblastech. Překladatelé plnící mj. roli interkulturních mediátorů se musí vyrovnat s řadou požadavků, mezi něž patří některé obecné i speciální kompetence, schopnosti a znalosti. Tyto požadavky naplňují zpravidla všechny vysokoškolské filologie cizích jazyků, jež vzrůstajícímu zájmu posluchačů nabízejí rovněž teoretické a prakticky orientované překladatelské disciplíny, ve kterých studenti tyto znalosti získávají nebo si je rozšiřují a upevňují.
Předkládaná publikace uvedeného autorského kolektivu se zaměřuje na všechny složky zejména uměleckého převodu z polštiny do češtiny a naopak. Koncepce a struktura knihy je přehledná a srozumitelná, odpovídající nárokům na odbornou publikaci uvedeného charakteru. Kromě teoretického úvodu obsahuje šest základních kapitol, systematicky a logicky členěných na další části. Výchozím bodem je vždy originální text (próza, publicistika, drama) s jedním zmožných řešení převodu do češtiny nebo polštiny. Každý text je doplněn krátkým a fundovaným úvodem, komentářem a cvičeními, jež čtenáře v závislosti na typu textu seznamují s jednotlivými fázemi a specifiky překladatelského procesu a umožňují nácvik překladatelských (jazykových i mezijazykových, kulturních aj.) kompetencí v daném kontextu. Čtenář má tedy k dispozici relativně kompletní spektrum informací k danému tématu a dokáže dešifrovat jednotlivé fáze překladatelského procesu, počínaje analýzou a interpretací jednotlivých složek textu, aplikací a nácvikem translatologických kompetencí, strategií, transformací apod., a redakcí vlastního textu konče. Téma je zpracováno v přiměřeném rozsahu a proporcionalitě, odkazuje na relevantní české a polské prameny a další zdroje, v neposlední řadě shrnuje dosavadní a přináší i některé nové poznatky v oblasti teorie a praxe překladu mezi oběma zmíněnými jazyky.
Posuzovaná publikace zcela odpovídá záměrům a cílům, jež si autorky vytkly. Knihu, jež vyplňuje mezeru v didaktických a překladatelských příručkách v kontextu české polonistiky (i polské bohemistiky), bezpochyby ocení jak studenti, tak přednášející. Přínos posuzované publikace spočívá především v možnosti realizovat jednotlivá translatologická, jazyková, stylistická aj. cvičení na překladatelských seminářích (zejména v rámci seminářů uměleckého překladu, resp. kritiky překladu) pod vedením pedagoga nebo v možnosti samostudia začínajících překladatelů i potenciálního sebezdokonalování překladatelů pokročilých, dále v koncepčním a syntetickém přístupu k dané teoretické problematice a podnětech rozvíjení dalšího zájmu o praxi tvůrčího překladu obecně.

Z recenzního posudku: PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.