tištěná kniha e-kniha
Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938-1939

Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938-1939

Migrace z okupovaného pohraničí ve druhé republice

Benda, Jan

témata: historie – 20. století

brožovaná, 544 str., 1. vydání
vydáno: duben 2013
ISBN: 978-80-246-2119-7
doporučená cena: 400 Kč

E-shop

Anotace

Mnichovská historie je neúplná bez souboru jejích následků. Některé z nich nejsou ještě v literatuře zachyceny naplno, patří k nim také útěky a vyhánění obyvatel z česko-moravsko-slezského pohraničí Československa. Příspěvek k poznání této problematiky představuje kniha historika Jana Bendy, jež zhodnotila výsledky dřívějších historických výzkumů a obohatila je o nově získaná fakta z archivních materiálů. Jejich analýza umožnila doplnit chybějící prvky dosavadních znalostí. Úvodní část se snaží nalézt odpovědi na otázky týkající se vzniku a počátku uprchlického problému na odstoupených územích a s tím úzce související proměny existenčních podmínek Čechů, Židů a německých antifašistů v důsledku postupného etablování nacistického režimu. Jádro práce představují kapitoly o přístupu čs. státu k imigračním záležitostem, vracení uprchlíků, jejich propouštění přes hranice, sociální a pracovní integraci migrantů do české společnosti, a to v úzké interakci s politickým vývojem dané doby. V závěrečné části kniha analyzuje otázky uprchlické každodennosti, vystěhovalectví, ale také vzájemných vztahů mezi utečenci a starousedlíky. Celá práce je v pravém slova smyslu prvním uceleným a souhrnným zpracováním daného tématu, navíc v nejvyšší možné míře oproštěným od tradičních resentimentů.

Obsah

Úvod

Motivace, tematické a časové vymezení
Struktura práce
Stav bádání
Pramenná základna

Situace českého obyvatelstva, německých antifašistů a židů v pohraničním území
Poměry v německém pohraničí před mnichovskou dohodou z 29. září 1938
Mnichovské rozhodnutí – rozsah území a jeho správa
Počet českého a židovského obyvatelstva v okupovaném pohraničí
Evakuace
Zábor a první týdny – aktivita různých složek proti Čechům, židům a německým antifašistům
Hodnocení situace a zacházení s českým obyvatelstvem a německými antifašisty v německém záboru pohledem situačních zpráv
Omezování životních podmínek české menšiny v německém záboru – prizmatem situace v Říšské župě Sudety
Židé v pohraničí a jejich situace
Těšínsko – území, obyvatelstvo, situace české, německé a židovské populace
Situace Čechů na Slovensku a Podkarpatské Rusi v období druhé republiky
Vypovídání Němců z republiky

Počet migrantů a struktura jednotlivých uprchlických vln
Síla migračních vln – počty migrantů (uprchlíků, státních zaměstnanců) z okupovaného pohraničí
Struktura jednotlivých migračních vln, uprchlíci a důvody, které uvedli jako důvod pro opuštění domovů

Uprchlíci na půdě druhé republiky
Vyjasňování kompetencí příslušných úřadů. Státní instituce a vracení uprchlíků
Stížnosti a intervence proti vyhošťování uprchlíků
Kritická reflexe pohledu německých antifašistů na zpětné transporty
Propouštění přes demarkační čáru a další opatření v uprchlické otázce
Evidence a rozptyl
Syrového vláda – její legislativní činnost v otázce migrace, boj s nezaměstnaností a financování péče o utečence
Organizace péče o uprchlíky na okresní úrovni
Dobrovolné sociální organizace
Ústav pro péči o uprchlíky – jeho činnost a působnost
Činnost vlády Rudolfa Berana – program, sociální oblast
Vláda Rudolfa Berana – akce k regulaci nezaměstnanosti
Projevy antisemitismu a opatření vůči židovské menšině a emigraci
Zahraniční ohlas, britská půjčka a vztah britských úřadů k emigraci z republiky
Britské pomocné organizace pro uprchlíky

Vnímání uprchlíků pohledem tisku
Druhá uprchlická vlna
Třetí uprchlická vlna – plebiscit a uprchlíci
Třetí uprchlická vlna – názory a komentáře

Sociální a zdravotní péče o uprchlíky
Jednotlivé aspekty úředně organizované péče o uprchlíky
Příjezd uprchlíků a stěhování bytového zařízení
Přechodné ubytování
Otázky stálého ubytování a bydlení
Poskytování podpor

Stravování
Péče o děti, mládež a její situace
Zdravotní péče
Dary a sbírky ve prospěch uprchlíků
Snahy Ústavu pro péči o uprchlíky cílené na snížení nezaměstnanosti
Likvidace akce na podporu uprchlíků
Zahraniční zájem o situaci v hromadných ubytovnách a hlasy kritické vůči péči o uprchlíky
Židovská sociální péče o uprchlíky a emigranty
Německá pomoc uprchlíkům

Vystěhovalectví a situace v DSAP, DdFP a KSČ
Podmínky vystěhovalectví do evropských zemí a USA
Přístup státu k emigraci uprchlíků
Memorandum ŽNO a „židovská“ diskuze o vystěhovalectví
Židovská emigrace z druhé republiky
DSAP a vystěhovalectví sudetoněmeckých sociálních demokratů
Situace v DSAP a DdFP a memoranda k řešení uprchlické otázky KSČ a vystěhovalectví komunistů

Recepce a reakce uprchlíků a starousedlíků v období druhé republiky
Přijímání a postoj k uprchlíkům z pohraničí v pohledu vzpomínek a situačních zpráv
Problémy vzájemného soužití uprchlíků a starousedlíků – stížnosti
Majetek a odškodnění

Závěr a shrnutí

Abstract

Fotodokumentace

Přílohy
1. Důvody opuštění zabraného území
2. Jednotlivé druhy důvodů v poměru k národnosti uprchlíků (v %)
3. Statistika uprchlíků v Čechách a na Moravě (k 1. prosinci 1938)
4. Skutečné početní stavy uprchlíků – československých státních příslušníků na území země české a Moravskoslezské
5. Počet uprchlíků (československé i cizí státní příslušnosti) podle území, z nichž přesídlili
6. Evidence státních zaměstnanců z obsazeného území země české a Moravskoslezské – leden 1939
7. Státní a veřejní zaměstnanci – přesídlenci převzatí do protektorátní správy, samosprávy a státních podniků (stav k 1. lednu 1941)
8. Uprchlíci čsl. státní příslušnosti podle národnosti - skutečné stavy (zbytek k celkovým počtům tvoří jiné národnosti)
9. Národnostní složení obyvatelstva okupovaného pohraničí českých zemí
10. Počet osob, které se průběhem péče o uprchlíky (přestěhovalce) ucházely o podporu, podle délky podporování a podle národnosti
11. Škody uprchlíků přihlášených na území země české v roce 1939

Prameny a literatura
Jmenný rejstřík