tištěná kniha e-kniha
Exilové periodikum Nový život (1949–2001)

Exilové periodikum Nový život (1949–2001)

Benáková, Marie

témata: náboženství

brožovaná, 132 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2018
ISBN: 978-80-246-3872-0
doporučená cena: 250 Kč

E-shop

Anotace

Jádrem publikace Exilové periodikum Nový život (1949–2001) je bibliografický soupis padesáti tří ročníků exilového periodika, které vycházelo nejprve jako Věstník Cyrilometodějské ligy [akademické] a od roku 1950 jako Nový život v Londýně (1949–1953). V roce 1954 převzala jeho vydávání Křesťanská akademie v Římě. Bibliografický soupis čítající 11 312 položek (pro uživatelsky výhodnou formu fulltextového vyhledávání je umístěn na webu nakladatelství) je doplněn o úvodní studii (vychází tiskem), která shrnuje dosavadní stav bádání, zpřesňuje identifikaci Nového života, představuje jeho obsah (strukturu, proměnlivé i stálé rubriky) a tvůrce (institucionální zázemí, redaktory, pracovníky administrace a autory). Kapitola o institucionálním zázemí zachycuje první roky existence Cyrilometodějské ligy na základě článků z Nového života s údaji zpřesňujícími dosavadní existující práce. Klíčové osoby a instituce jsou opatřeny životopisnými medailony s odkazy na další literaturu.

Přílohu ke stažení najdete na záložce Ke stažení.

Recenze

Vědecká práce ThLic. M. Benákové je novým příspěvkem k odbornému mapování exilové publicistické tvorby, který se v případě analýzy časopisu Nový život (NŽ) zaměřuje na oblast katolického exilového tisku. Autorka se během svého výzkumu soustředila na popis a komplexní obsahovou charakteristiku uvedeného periodika, které vycházelo od roku 1949 v Londýně jako věstník nově ustavené Cyrilometodějské ligy akademické, přičemž od roku 1954 převzala jeho vydávání Křesťanská akademie v Římě.
Největším přínosem a zároveň jádrem celé práce je téměř čtyř set stránková detailně zpracovaná bibliografie všech více než padesáti ročníků tohoto časopisu, která bude bezesporu užitečnou badatelskou pomůckou pro všechny ty, jež se budou obsahem NŽ do budoucna zabývat. Bibliografii doplňuje kratší úvodní studie s několika přílohami, např. vybranými příspěvky uveřejněnými v NŽ, které mají význam pro historii periodika, přehledem všech čísel NŽ s uvedením počtu stran a termínů vydání atd.
Samotná úvodní studie si klade za cíl seznámit čtenáře s obsahovou náplní NŽ, fyzickým popisem časopisu a také alespoň stručně s nejvýznamnějším i přispěvateli, kteří se během let podíleli na tvorbě obsahu. Pokud jde o důležitost jednotlivých kapitol, autorka se - vzhledem k zaměření celé monografie - celkem pochopitelně věnovala především obsahové náplni NŽ, jejíž rozbor tvoří bezmála polovinu úvodního textu. Popis jednotlivých částí a rubrik časopisu, včetně jejich proměn, vznikání a zanikání v průběhu času, je skutečně detailní a prozrazuje, že vedle již zmiňované bibliografie věnovala pisatelka i zpracování této části velké badatelské úsilí a jde tedy o výsledek obsáhlého a časově náročného výzkumu.
Způsob prezentace výsledků napovídá, že práce je určena především odborné veřejnosti. Kromě toho je zjevné, že autorce nešlo primárně o vytvoření obecnější syntézy, ale především o vědecké zpracování a popsání celého pramene, což se může do budoucna stát východiskem jak např. pro hlubší zkoumání obsahu NŽ, tak i pro další odborné zpracovávání historie exilového tisku i celého českého exilu jako takového. Nutno uvést, že tento cíl zvládla autorka dobře a v uvedené oblasti odvedla velmi kvalitní práci.

Z recenzního posudku: Mgr. Vít Němec, Ph.D.

Monografie Marie Benákové je zajímavým a dobře zpracovaným publikačním počinem, který se věnuje periodiku Nový život, jež představuje cenný pramen pro poznání českého katolického exilu a jeho vztahu k církvi v Československu ve druhé polovině 20. století.
Měsíčník Nový život vycházel jako Věstník Cyrilometodějské ligy akademické, resp. později Křesťanské akademie v období let 1949-2001. V prvním období do roku 1953 vycházel nejprve v Londýně, od následujícího roku do začátku milénia se jeho redakce přestěhovala do Říma. Šíře jím reflektovaných témat se rozrůstala do celospolečenského interesu, od teologických, přes historická, filozofická a kulturní, až po literární témata, takže se zmíněné periodikum stalo významnou intelektuální platformou představitelů českého katolického exilu.
Metodologicky, koncepčně i logicky vystavěná práce, která se primárně věnuje obsahové analýze Nového života, odráží mimořádné autorčino úsilí i její hluboký vhled do zkoumané problematiky. Jejím jádrem je detailní soupis studií, eseji, zpráv a reportáží, které byly na stránkách časopisu v jeho 53 ročnících publikovány.

Z recenzního posudku: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.

Ke stažení