tištěná kniha
Pohyb člověka na biodromu. Cesta životem z pohledu (nejen) kinantropologie

Pohyb člověka na biodromu. Cesta životem z pohledu (nejen) kinantropologie

Bednář, Miloš

témata: sport a tělovýchova, filozofie

brožovaná, 192 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2009
ISBN: 978-80-246-1665-0
doporučená cena: 210 Kč

E-shop

Anotace

Monografie využívá metafor biodromu a cesty k reflexím životních pohybů člověka. Kinantropologii jakožto "nauku o člověku v pohybu" rozšiřuje nad empirický rámec návratem k původnímu chápání logu v celé šíři jeho konotací, tedy i jako smyslu a přesažného řádu. Pokouší se podrobněji mapovat a interpretovat dějinné "vzorce lidství" - s vědomím, že dosažení "definitivního" vzorce či nalezení podstaty člověka je úkolem typu kvadratury kruhu.

Obsah

ÚVOD A "CÍLE"
KINÉSIS - ANTHRÓPOS - LOGOS: HLEDÁNÍ ZÁKLADŮ KINANTROPOLOGIE

1. ANTHRÓPOS ANEB "CO JE ČLOVĚK?" (I)
1.1 Vzorce lidství
1.2 Člověk v pohybu

2. KINÉSIS
2.1 Hérakleitos
2.2 Platón
2.3 Aristoteles
2.4 Pohyb existence podle Jana Patočky

3. LOGOS A SOFIA
3.1 Logos usebírající
3.2 Sofia přesahující: kinantroposofie

4. ROZPRAVA O METODĚ
4.1 Rozprava proti metodě?
4.2 Hermeneutika
4.2.1 Etymologie, podstata, tresť historie
4.2.2 Regionální hermeneutiky
4.2.3 Hermeneutický kruh
4.2.4 Hermeneutika a kinantropologie

5. HOMO MOVENS
5.1 Ukotvení - existenciály
5.1.1 Primární existenciály Martina Heideggera
5.1.2 Sekundární existenciály Martina Heideggera
5.1.3 Terciární existenciály Martina Heideggera
5.1.4 Existenciály Eugena Finka
5.2 Přesahování - transcendence
5.2.1 Transcendence versus transgrese
5.2.2 Přesahy s "regionální" tematizací
5.2.3 Pohyb transcendence
5.2.4 Vztah transcendence a existenciálů
5.2.5 "Transcendéři" a sport
5.3 Jinakosti v toku života - prožitky
5.3.1 Prožitek a identita; metanoia
5.3.2 Prožitky ve sportovní aréně
5.3.3 Temporalita prožitků
5.3.4 Specifické časení sportovních prožitků

6. HOMO VIATOR
6.1 Hodnoty
6.1.1 Základní přístupy a mody
6.1.2 Stěžejní hodnoty světa sportu
6.1.3 Vliv sociálního prostředí
6.1.4 Metahodnoty
6.2 Biodromální projekty
6.2.1 Askésis, či hédoné?

7. HOMO SPIRITUALIS
7.1 Duchovně zakotvené prožitky
7.1.1 Duše a duch
7.1.2 Srdce a prožitky zenitu i nadiru
7.2 Svědomí
7.3 Duchovní cesta a Cesta
7.4 Sport a duchovno

8. SMYSL CESTY, SMYSL ŽIVOTA
8.1 Cesta ke smyslu
8.2 Kinatropologické souvislosti smyslu
8.3 "Naplnění" smyslu, nebo smyslem?

9. ANTHRÓPOS ANEB "CO JE ČLOVĚK?" (II)

DISKUSE A "VÝSLEDKY"

REFERENČNÍ SEZNAM

Recenze

Prostřednictvím předloženého rukopisu se setkáváme s textem (ajeho intenci),jakych je v soudobé kinantropologii (žel) minimum. A to nejen v českých souvislostech, neboť snaha odhalovat spiritualitu a duchovní rozměr existence rovněž v zázemí sportu (resp. lidského pohybu, pohybové kultury apod.), je i v celosvětovém rozměru poměrně řídká (vedle autorem zmiňované konference z roku 2007 Sport and Spirituality a britského centra pro výzkum právě této oblasti je vhodné jistě zmínit i v USA vznikající periodikum zaměřené na sport a náboženství). Tato úvodní poznámka však v žádném případě nechce naznačit, že se jedná o diskurs teologický či religionistický, resp. prolnutí jakýchkoli věroučných dogmat s kinantropologii. Ocitáme se v hájemství filosofie, po výtce nikoliv analytické (pohybujeme se především v rozmezí fenomenologického a zejména hermeneutického stylu rozumění, jemužje věnována speciálm metodologická část práce), tedy v oblasti, pro jejíž plné porozumění je potřeba odvaha otevřít se fenoménům s vyšší mírou nejistoty, nežjaká panuje v pozitivisticky a scientisticky orientovaných diskursech. Autor práce tak činí přímo příkladně, neopouštějíc však ani na chvíli rovinu racionámí analýzy. Pečlivost, s níž setrvává v diskursu racionální vykazatelnosti a kinantropologické tematiky je bezesporu první pochvala, která by měla být tímto posudkem udělena.
Erudice kolegy Bednáře v oblasti "filosofie sportu"je expertům oboru velmi dobře známa, a to nejenom z publikovaných prací, ale také z konferenčních vystoupení doma i v zahraničí. Nepřekvapí proto, že přichází i s originálním konceptem "kinantroposofie", kloubící možnosti kinantropologie s antroposofií, myšlenkovým směrem, který prokázal svoji životnost i v podmínkách postmoderní společnosti. Ne dosti na tom - postulovaná kinantroposofie je představena deklarovaným záměrem sestoupit až k základům kinantropologického myšlení (a tyto prohloubit), nově nasvítit fenomén lidského pohybu se záměrem ohledávání smyslu lidského života, smyslu, kterýje možno nalézat i prostřednictvím sportovních aktivit s hledanou spirituální dimenzí získanou transcendencí každodenního obstarávám. Sofia versus logos - téma dosud neřešené v kinantropologické literatuře.
Originalita myšlenková (dlužno podotknout, že i formulační) je další z kladných ohlasů, jež si recenzent nesmí nechat pouze pro sebe.
Třetí kladnou zmínkuje nutno učinit k záměru etické opravdovosti textu (ale také pisatele). Už fakt, že do oblasti kinantropologie vnáší problematiku svědomí propojení, kterému v běžném kontextu není přikládán dostatečný prostor dokonce ani v rámci diskusí o fair play - sic!), stojí za zbystřenou pozornost. Ale také pokus o dialektické propojení asketismu s hédonismem, akcent na personální spolubytí se snahou využít pro kinantropologicky filosofickou interpretaci motivů srdce, lásky, dobra, je fakt, který nelze opomenout.

Z recenzního posudku: Doc. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.