tištěná kniha
Praha - město a řeka

Praha - město a řeka

Bečková, Kateřina

témata: pragensia
edice: Praha

brožovaná, 200 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2015
ISBN: 978-80-246-3117-2
doporučená cena: 365 Kč

E-shop

Anotace

Praha – město a řeka
Pro vzhled, charakter a život Prahy je od jejího vzniku zcela zásadním faktorem Vltava, řeka, jejíž tok připravil reliéf krajiny k osídlení pražského kotliny a poté k utváření města, které vyrostlo v metropoli. V průběhu své historie si město řeku pozvolna podmaňovalo. Pražané se naučili využívat její energie v mlýnech a později elektrárnách, řečiště překlenovat různými typy mostů, upravit břehy a ostrovy, vybudovat nábřeží. Do proměn tváře řeky nejradikálněji vstoupilo zřejmě 19. století. Vltavské břehy, dosud většinou využívané jako hospodářské periferie, se proměňovaly v žádané lokality s výstavnými budovami, společenskými centry a elegantními promenádami.
Ve vstupní části ukazuje autorka historické sepětí Prahy a Vltavy řeky, kdy vystupovaly do popředí zejména praktické funkce řeky, dnes už většinou vnímané jako estetický prvek, dotvářející malebný obraz města. V druhé části se pak stává průvodkyní komentující současné fotografie zajímavých objektů a míst spojujících Vltavu s Prahou, ať to jsou historické mlýny, jezy, náplavky, ostrovy, vodárenské věže, mosty, nábřeží s jejich budovami i řeka jako místo společenského života města. Kromě fotografií exteriérů provázejí text dokumentační snímky, rejstřík lokací s mapou objektů, přehled ostrovů, mostů, nábřeží a také osobností.

Vychází v rámci Edice Praha.

Recenze

Připravovaná publikace Kateřiny Bečkové je věnována řece Vltavě jako ose a hlavnímu městotvornému prvku historické i moderní Prahy. Pro tento úkol je autorka mimořádně dobře vybavena svou mnohaletou intenzivní badatelskou a publikační činností. Její text je s velkou znalostí města a jeho historického vývoje a proměn členěn na oddíly věnované úloze a funkcím řeky v městském organismu - významu Vltavy v počátcích osídlení Prahy, zásobování města vodou a energií v různých historických epochách, splavnění řeky a jejímu dopravnímu významu, povodním a jejím důsledkům, rekreačnímu a sportovnímu využití i dalším funkcím. To vše vždy s výstižnou charakteristikou jak se jednotlivé funkce a jejich proměny promítaly do fyzické skladby a obrazu města. Stať krásně uzavírá připomenutí jak silným inspiračním zdrojem je Vltava pro českou literární a uměleckou tvorbou.
Na hlavní stať navazují doplňující texty, v logickém seřazení věnované pražským ostrovům, mostům, nábřežím, vedutám vltavských břehů i významným architektonickým a sochařským dílům, která řeku a její mosty lemují. Publikaci doplňuje stručný leč výstižný abecední slovníček osobností o nichž se text zmiňuje.
Text připravované knihy má mimořádnou informační hodnotu, přitom je čtivý, psaný živým, poutavým a stylisticky vytříbeným slohem. Kniha nesporně zaujme jak odbornou tak i širší laickou obec čtenářů.

Z recenzního posudku: Doc. PhDr. Josef Štulc

Zkušená autorka rady pragensií přistupuje k tématu po důkladném seznámení se s dosavadní literaturou a prameny. Zúročuje zde svoji badatelskou práci z doby přípravy monografií o Starém a Novém Městě, Malé Straně a několika svazků edice Zmizelá Praha, jakož i zvláštních čísel Věstníku Klubu za starou prahu, věnovaných Vltavě. Hlavní důraz klade na dějiny architektury, takže kniha by mohla mít podtitul "architektonický průvodce po březích Vltavy v Praze".
Kniha se dělí na dvě hlavní části: kapitolu Praha: město a řeka a kapitolu Praha - město a řeka-průvodce.
V úvodním textu 1. části, doprovázeném dobře vybranými historickými grafikami, obrazy a fotografiemi (většinou ze sbírek Muzea hl. m. Prahy) autorka pojednává o významu Vltavy v dějinách Prahy. Dočteme se o jezech, které poháněly pražské mlýny, o vodárenských věžích, které zásobovaly město vodou, o významu voroplavby, nákladní lodní dopravy, o přívozech i o dějinách osobní paroplavby až do současnosti. Stručně je popsána stavba mostů a nábřeží a historie ostrovů. Dále se autorka věnuje dějinám sportů na Vltavě, velkým povodním a konečně Vltavě jako zdroji inspirace pro umělce. Vše je popsáno přehledně a obsažně, s množstvím konkrétních údajů, ale bez zabíhání do přílišných podrobností.
Po části úvodní následuje část encyklopedická: seznam pražských ostrovů na Vltavě, pražských mostů (chronologicky podle vzniku) a pražských nábřeží (rovněž chronologicky). Jedná se cenné údaje, které se ne vždy snadno dohledávají (zejména data stavby jednotlivých nábřeží) a například muzejnímu pracovníkovi poslouží jako vodítko při dataci historických fotografií. Uvedeny jsou také veškeré názvy nábřeží a mostů v minulosti.
Druhou - hlavní část knihy tvoří současné fotografie urbanistických partií a jednotlivých staveb kolem Vltavy s obsáhlými doprovodnými texty. Vltavský tok na území Prahy je rozdělen na 3 úseky: jih (mezi Vyšehradem a Jiráskovým mostem), střed (mezi Jiráskovým a Mánesovým mostem) a sever (mezi Mánesovým a Hlávkovým mostem). Každý text zevrubně popisuje zobrazená prostranství a jednotlivé stavby, pomníky atd., jejich historii z urbanistického a architektonického hlediska. Nechybí ani zmínka o některých památkářských "kauzách" z nedávné doby (zamýšlená komerční přeměna Střeleckého ostrova, boj proti výstavbě naddimenzovaného hotelu Four Seasons u Karlova mostu).
Na závěr knihy připojuje autorka dva encyklopedické hesláře: heslář osobností, jejich jména nesou nebo nesla veřejná prostranství v okolí Vltavy, a heslář umělců, jejichž díla v okolí Vltavy nalezneme.
Podle mého názoru se jedná o zdařilou práci, která čtivým způsobem poučí čtenáře o širších souvislostech, pomůže jim procházet se kolem Vltavy "s otevřenýma očima" a plně vychutnat zdejší kulturní a přírodní dědictví. Velkým kladem knihy je, že autorka látku brilantně zvládá, jednoduše řečeno ví, o čem píše, což nelze vždy říci o autorech různých "průvodců".

Z recenzního posudku: PhDr. Jan Jungmann

Nejnovější tituly v edici