tištěná kniha e-kniha
Diagnostika poruch vědomí v klinické praxi

Diagnostika poruch vědomí v klinické praxi

Bartoš, AlešBakalář, BohumilČech, PavelŠvanda, JanPraško, Jan

témata: lékařské vědy

brožovaná, 240 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2004
ISBN: 80-246-0921-5
doporučená cena: 250 Kč

E-shop

Anotace

Praktická příručka poskytuje návod, jak poznat, proč má pacient poruchu vědomí. Důraz je kladen na klinické vyšetření, analýzu poruch vědomí a postup obvyklý v každodenní praxi, od symptomu k diagnóze. Text je doplněn přehlednými tabulkami, schématy, obrázky a názornými kazuistikami. Publikace je určena zejména studentům medicíny a lékařům, kteří se setkávají s poruchami vědomí. Velikost knihy je proto přizpůsobena kapse lékařského pláště, aby bylo možno mít příručku s sebou u nemocného s poruchou vědomí.

Obsah

Předmluva
l KRÁTKODOBÉ PORUCHY VĚDOMÍ (Aleš Bartoš)
1.1 Stručná charakteristika hlavních krátkodobých poruch vědomí a jejich podtypů
1.2 Vlastní odlišující znaky krátkodobé poruchy vědomí
1.3 Pomocná vyšetření
1.4 Ostatní krátkodobá bezvědomí
1.5 Stavy zdánlivě napodobující poruchu vědomí krátkého trvání
2 DELETRVAJICI PORUCHY VĚDOMI (Aleš Bartoš)
2.1 Stručná anatomie a fyziologie mozkového kmene
2.2 Anatomicko-patofyziologická východiska
2.3 Neodkladná počáteční opatření (Bohumil Bakalář, Aleš Bartoš)
2.4 Anamnéza (Aleš Bartoš, Jan Švanda, Jan Prásko, Bohumil Bakalář)
2.5 Základní fyzikální vyšetření u poruch vědomí
2.6 Klinické a laboratorní známky alkoholismu
2.7 Obecné principy při otravách (Jan Švanda, Aleš Bartoš)
3 KVANTITATIVNÍ DELETRVAJICI PORUCHY VĚDOMI (Aleš Bartoš)
3.1 Specifické vyšetřeni bezvědomého
3.2 Souhrn klinického vyšetření
3.3 Mozkové herniace
3.4 Příčiny déletrvajícího bezvědomí
4 KVALITATIVNÍ PORUCHY VĚDOMI (Jan Prásko, Aleš Bartoš)
4.1 Vyšetření kvality vědomí
4.2 Delirium - obluzené vědomí
4.3 Mrákotné stavy - obnubilace
4.4 Kvalitativní poruchy vědomí psychogenního (disociativního) původu
5 ZVLÁŠTNÍ PORUCHY VĚDOMI (Aleš Bartoš)
5.1 Vigilni koma
5.2 Apalický syndrom - vegetativní stav
6 MOZKOVÁ SMRT (Aleš Bartoš, Bohumil Bakalář)
7 ODBĚR ORGANU Z MRTVÝCH TEL K TRANSPLANTAČNIM UČELŮM (Bohumil Bakalář)
8 PRÁVNÍ ASPEKTY PACIENTA V BEZVĚDOMÍ (Bohumil Bakalář)
9 STAVY NAPODOBUJÍCÍ PORUCHU VĚDOMI (Aleš Bartoš, Jan Prásko)
9.1 Dysfázie
9.2 Syndrom uzamčeni
9.3 Tranzitorní globální amnézie
9.4 Mutismus
9.5 Stupor
9.6 Disociativni amnézie
9.7 Katatonie
9.8 Akutní reakce na stres
9.9 Znovuoživení vzpomínek (tzv. flash back) v rámci posttraumaticke stresové poruchy
9.10 Disociativní fuga
9.11 Trans a stavy posedlosti
10 PORUCHY VĚDOMI NEJASNÉ ETIOLOGIE (Aleš Bartoš)
Epilog
Zkratky a symboly
Literatura
Rejstřík

Recenze

Poruchy vědomí patří vždy mezi závažné stavy a vyžadují pečlivou diferenciální diagnostiku. Až poté můžeme zjistit, že šlo o příčinu zcela banální (např. prostá mdloba) nebo i příčinu velmi závažnou i potencionálně smrtelnou.
Předložená publikace je koncipována jako praktická příručka k určování příčiny poruch vědomí. Forma je srozumitelná a proto zcela naplňuje záměr autorů, aby z publikace mohli čerpat lékaři různých oborů, kteří se s poruchami vědomí setkávají. Důraz je kladen na klinické vyšetření, analýzu klíčových bodů a postup obvyklý v každodenním praxi ?od příznaku k diagnóze?. Autoři záměrně nezvolili systematický výčet klinických jednotek podle diagnóz. Primárním východiskem je vždy porucha vědomí, trvání i typ poruchy vědomí. Samostatně jsou proto vyčleněna krátkodobá bezvědomí (synkopy), déletrvající bezvědomí, deliria i stavy, které poruchu vědomí připomínají nebo se za ni v praxi zaměňují. Upozorňují i na úskalí, které vybočují z běžného vzorce. Text je doplněn přehlednými tabulkami, schématy, obrázky a názornými kazuistikami.
Z odborného hlediska je text napsán velmi dobře a věcně. Konkrétní připomínky jsou uvedeny přímo v textu jako komentáře recenzenta. Neměl jsem k dispozici kompletní obrazovou dokumentaci - jen obrázky obr. 1.1. a pak až od 3.9, takže z tohoto hlediska není recenze zcela kompletní, ale vzhledem ke kvalitě textu předpokládám, že i schematické obrázky budou instruktivní a správné.
Autorům se jejich záměr podařil, celá kniha dává velmi ucelený přehled o poruchách vědomí a postupech diferenciální diagnózy a lze ji doporučit všem lékařům, kteří se s touto problematikou ve své praxi setkávají

Prof.MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc., Časopis Causa Subita, 2/2005, str. 74

Hlavní rysy publikace:
? ucelený přehled o poruchách vědomí a postupech diferenciální diagnózy
? srozumitelná forma, stručné a heslovité informace, jednotná a jasná terminologie, logické zpracování, mezioborová, místy nadoborová koncepce
? velikost byla přizpůsobena kapse lékařského pláště, aby bylo mož?no mít návod s sebou u nemocného s poruchou vědomí
? výklad odpovídá každodenní praxi při řešení různých poruch vědomí ?od příznaku k diagnóze"
? strukturovaný text je graficky členěn početnými přehlednými tabul?kami, schématy a originálními obrázky, které promyšleně a názorně dokreslují nejdůležitější body publikace
? styl odpovídá zrychlujícímu se tempu v medicíně a rychlému vyhle?dání potřebné informace
? výčet klinických jednotek vedoucích k poruchám vědomí není zá?měrně volen z hlediska abecední úplnosti, ale z pohledu kombino?vaného kritéria pravděpodobnosti a závažnosti stavu
? podrobněji byly zpracovány složitější a vzácnější příčiny poruch vě?domí
? zvlášť jsou uvedeny výjimky a úskalí, které se vyskytují vedle běžné?ho vzorce
? výklad doplňují kazuistiky a činí jej tak snadněji zapamatovatelným