tištěná kniha e-kniha
Jazyk v kontextu kultury

Jazyk v kontextu kultury

Bartmiński, Jerzy

témata: lingvistika

brožovaná, 170 str., 1. vydání
vydáno: květen 2016
ISBN: 978-80-246-2883-7
doporučená cena: 220 Kč

E-shop

Anotace

Jerzy Bartmiński (1939) je dnes jedním z nejvýznamnějších polských i evropských lingvistů, předním představitelem moderní etnolingvistiky a zakladatelem lublinské školy kognitivní etnolingvistiky. Objevil a spolu se svými kolegy uplatňuje originální metody zkoumání sémantických struktur jazyka, jež v mnohém připomínají kognitivní lingvistiku americké provenience, zároveň však navazují na nejlepší filologické tradice ze slovanského okruhu. S pomocí těchto metod lze odhalovat konceptualizační mechanismy koncentrované v kultuře určitého jazykového společenství, v jeho uvažování, způsobu života i hodnotovém systému. Vyjevuje se tak, jaký obraz světa je v daném jazyce fixován: ono specifické, generacemi sdílené, staré (a zároveň se pomaleji či rychleji proměňující) vidění skutečnosti má totiž podobu stereotypů různého druhu a řádu, a ty je možno studiem jazykových a textových dat vynést na povrch, usouvztažnit a interpretovat.
Lublinská etnolingvistika vycházela původně ze zkoumání lidového jazyka a folkloru, z hledání stereotypů a symbolů ukotvených v lidové kultuře. Později však tento okruh významně překročila a pojmy jako jazykový obraz světa, (jazykový) stereotyp či konotace byly vztaženy na sémantiku v nejširším, tj. kognitivním, sociálním a kulturním rámci, a to bez ohledu na to, o jakou komunikační sféru či typ textů se jedná, zda jde o studium současného jazyka, anebo jeho dřívějších vývojových stadií.
Monografie Jazyk v kontextu kultury přináší českému čtenáři pohled na dílo Jerzyho Bartmińského a lublinskou kognitivní etnolingvistiku prostřednictvím dvanácti studií, které jsou poprvé přeloženy do češtiny.

Obsah

Slovo autora
Slovo editorky

I. POTŘEBA NOVÉHO POHLEDU NA JAZYK
1. Jazyk v kontextu kultury
2. Slovanská etnolingvistika - pokus o bilanci
3. Některé problémy a pojmy lublinské etnolingvistiky

II. LIDOVÝ OBRAZ SVĚTA
4. Lidový umělecký styl
5. Formy přítomnosti sacrum ve folkloru

III. STUDIUM VÝZNAMU v PERSPEKTIVĚ KOGNITIVNÍ ETNOLINGVISTIKY
6. Stereotyp jako předmět lingvistiky
7. Můžeme se osvobodit od stereotypů? Stereotypy a kulturní vzorce
8. Kognitivní definice jako nástroj popisu konotací
9. O profilování pojmů
10. Stereotyp slunce v lidové polštině
11. Polský stereotyp matky
12. Pravice a levice. Profilování pojmů v současném diskursu

Doslov k českému vydání: Jerzy Bartmiński a lublinská škola kognitivní etnolingvistiky (Irena Vaňková)
Závěrem (James Underhill)

Ediční poznámka
Bibliografie
Jemnný rejstřík
Summary

Recenze

Předkládaný titul je výběrem etnolingvistických studií J. Bartmiňkého, opatřený předmluvou a ediční poznámkou překladatelky a editorky Ireny Vaňkové.
Ačkoli se Bartmiňski věnuje celý profesionální život slovanskému jazykovému areálu, na anglický překlad jedné z jeho monografií (Aspects of Cognitive Ethnolinguistics, red. Jörg Zinken, London 2009, Equinox, 250 s.) se dostalo už v r 2009, zatímco v češtině dosud vyšlo jen několik studií a možnost seznámit se s jeho dílem ve větším celku zatím český čtenář neměl.
Prezentované studie pocházejí převážně ze tří monografií. Text postupuje od zasazení etnolingvistiky do kontextu dalších věd přes teoretické vymezení vlastních metod a přehled dosavadního bádání ke konkrétním ukázkám etnoligvistických hesel. Zvláštní kapitolu tvoří studie o lidovém poetickém jazyce a jeho sakrálních dimenzích, tj. jednom ze stěžejních autorových objektů zájmu. Výběr považuji za velmi zdařilý v několika ohledech: výstižně představuje rozpětí odborného myšlení Bartmiňského a poskytuje odbornému i laickému čtenáři dobrý vhled do kulturně antropologického odvětví kognitivní lingvistiky, které je u nás je poměrně málo známo, ačkoli ve světě má od dob Lakoffovy průkopnické práce životodárnou rezonanci. Navíc může být dostatečně inspirativní pro badatele, kteří by pojali záměr vytvořit českou obdobu polského Slovníku lidových stereotypů a symbolů. Ze srovnávacího hlediska jej ocení i rusisté obeznámení s Jakobsnovou studií o paralelismu v bylinách, Proppovou Mytologií pohádky a zejména s etnolingvistickou školou Nikity Tolstého.

Z recenzního posudku: PhDr. Veronika Mistrová

Akce k titulu