e-kniha
„Jeden za všechny, všichni za jednoho!“

„Jeden za všechny, všichni za jednoho!“

Bund der Deutschen a jeho předchůdci v procesu utváření „sudetoněmecké identity“

Balcarová, Jitka

témata: historie – 20. století

e-kniha, 1. vydání
vydáno: listopad 2013
ISBN: 978-80-246-2411-2
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 250 Kč

E-shop

Anotace

Nacionální „obranné“ spolky sehrály v německé společnosti českých zemí 19. a 20. století významnou roli. Jako podstatná komponenta německého nacionálního hnutí podněcovaly ve veřejném prostoru ideovou a politickou radikalizaci na bázi xenofobního nacionalismu. Vyhrocená „nacionalizace“ ústící do absurdních představ o nadřazenosti a světovládě „germánské rasy“ s německým jádrem v čele však měla hluboké kořeny sahající do 19. století i dále do minulosti. Právě spolkové prostředí bylo jedním z míst, kde se tyto ideje koncentrovaly, nabývaly na razanci a v různé formě se šířily do širokých vrstev německé populace. Staly se jedním z prvků formování identity „sudetského Němce“ první poloviny 20. století. Autorka na základě analýzy a interpretace rozsáhlé pramenné základny z českých a zahraničních archivů odkrývá jejich podstatu, ideovou platformu a pestrou škálu jejich aktivit.

Recenze

Monografie Jitky Balcarové náleží k těm českým a německým publikacím, které za pomoci moderních metod historické práce (hermeneutický výklad snažící se o vysvětlení složitých mnohovrstevnatých česko-německých dějin v prostoru českých zemí, eventuálně Československa) a dobře zvládnuté heuristiky dokázaly nově interpretovat mnohdy známé a již používané prameny, a tím postupně revidovat z tradice a nacionalismu vycházející obraz „toho druhého“. Téma zpracované v recenzované monografii neztratilo s léty na důležitosti a monografie je fundovaným příspěvkem k stále aktuálnímu česko-německému diskurzu.
Jana Malínská (časopis Střed/Centre 1/2015, str. 157–164)