e-kniha
Odběry orgánů k transplantaci

Odběry orgánů k transplantaci

Baláž, Peter a kol.

témata: lékařské vědy – transplantace

e-kniha, 1. vydání
vydáno: prosinec 2014
ISBN: 978-80-246-2864-6
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

Kniha je první ucelenou publikací v České i Slovenské republice, která se zabývá odběry orgánů a tkání pro účely transplantace. Tvoří ji dvacet samostatných kapitol, probírajících postupně celou problematiku odběrů: od právních norem potřebných pro diagnostiku potvrzení smrti dárce orgánu přes detailně popsanou péči o dárce a samotné technické provedení odběru až po přípravu odebraných orgánů a tkání k transplantaci. Publikace je bohatě ilustrována přehlednými schematickými náčrty s detailními popisy jednotlivých fází odběru; nechybí ani popis jednání s příbuznými dárce orgánu a detailní rozbor psychologických aspektů této choulostivé komunikace.

Obsah

Seznam autorů

Předmluva (M. Adamec)

1. Legislativa odběru orgánů v České republice podle transplantačního zákona (E. Pokorná)
1.1 Vyjádření souhlasu či nesouhlasu s posmrtným darováním orgánů
1.2 Princip předpokládaného souhlasu s odběrem orgánů v České republice
1.3 Spolupráce "dárcovských" nemocnic s transplantačními centry v České republice
2. Legislatíva odberov a transplantácií orgánov a tkanív v Slovenskej republike (J. Miklušica, Ľ. Laca)
2.1 Súčasná platná legislatíva odberov a transplantácií v Slovenskej republike
2.1.1 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
2.1.2 Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

3. Interview s príbuznými darcu (Ľ. Beňa)
3.1 Kľúčové body a dôležitosť interview
3.2 Kto by mal viesť rozhovor s príbuznými
3.3 Načasovanie interview
3.4 Štruktúra interview
3.5 Argumenty v prospech darcovstva
3.6 Faktory ovplyvňujúce rozhodovanie
3.7 Stratégia interview
3.8 Ako zvrátiť negatívny prístup k darcovstvu

4. Dárci orgánů a tkání (D. Hasman)
4.1 Kategorie dárců orgánů a tkání
4.2 Kdo může a kdo nemůže být dárcem orgánů a tkání

5. Stanovení smrti mozku v České republice (D. Hasman)
5.1 Stanovení smrti
5.1.1 Srdeční zástava
5.1.2 Smrt mozku
5.2 Stanovení smrti mozku v České republice

6. Stanovenie smrti mozgu v Slovenskej republike (T. Sýkora)
6.1 Etiológia mozgovej smrti
6.2 Vylúčenie reverzibilných príčin mozgového postihnutia
6.3 Neurologické vyšetrenie
6.4 Konfirmačně testy

7. Organizace multiorgánového odběru (E. Pokorná)
7.1 Spolupráce s transplantačním centrem
7.2 První informace o potenciálním dárci
7.3 Kontakt Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným darováním tkání a orgánů
7.4 Kontakt Koordinačního střediska transplantací České republiky
7.5 Vyšetření virológie a sérologie u dárce
7.6 Kontakt odborníků transplantačního centra
7.7 Spolupráce s odběrovými týmy jiných transplantačních center
7.8 Časový plán odběru orgánů
7.9 Zajištění transportu
7.10 Zajištění pitvy zemřelého dárce orgánů
7.11 Kontakt rodiny
7.12 Poděkování a informace dárcovské nemocnici

8. Medicínská kritéria pro dárce orgánů (E. Pokorná)
8.1 Absolutní kontraindikace
8.2 Rozšířená kritéria dárců
8.2.1 Dárci po smrti srdce
8.2.2 Dárci s infekčním onemocněním
8.2.3 Dárci s anamnézou maligního onemocnění
8.3 Dárci ledvin - rozšířené kritéria
8.3.1 Duální transplantace ledvin - transplantace obou ledvin dárce jednomu příjemci
8.3.2 Transplantace dětských ledvin en bloc
8.4 Dárci jater
8.5 Dárci tenkého střeva
8.6 Dárci slinivky břišní
8.7 Dárci srdce
8.8 Dárci plic

9. Starostlivosť o potenciálneho darcu orgánov (J. Valky)
9.1 Zvládnutie hemodynamickej instability
9.2 Starostlivosť o ventiláciu a oxygenáciu
9.3 Starostlivosť o transportnú kapacitu krvi
9.4 Starostlivosť o obličky a vnútorné prostredie
9.4.1 Znížená diuréza (oliguria)
9.4.2 Zvýšená diuréza (polyuria)
9.4.3 Liečba centrálneho diabetes insipidus
9.4.4 Adiuretín (desmopressin)
9.5 Starostlivosť o telesnú teplotu
9.6 Anesteziologická starostlivosť o darcu orgánov

10. Chirurgická technika odberu orgánov od darcu s mozgovou smrťou a bijúcim srdcom
10.1 Odber pečene (J. Janek, P. Baláž)
10.1.1 Fáza preparácie
10.1.2 Fáza perfúzie
10.1.3 Fáza explantácie
10.1.4 Variabilita cievneho zásobenia pečene
10.2 Odber pankreasu (P. Baláž, J. Janek)
10.2.1 Fáza preparácie
10.2.2 Fáza perfúzie
10.2.3 Fáza explantácie
10.2.4 Variabilita cievneho zásobenia pečene a odber pankreasu
10.3 Odber obličiek (J. Janek, P. Baláž)
10.3.1 Izolovaný odber obličiek
Fáza preparácie
Fáza perfúzie
Fáza explantácie
10.3.2 Odber obličiek ako súčasť multiorgánového odberu
10.3.3 Odber obličiek en bloc od detského darcu Fáza preparácie
Fáza perfúzie
Fáza explantácie
10.4 Odběr tenkého střeva (M. Oliverius, P. Baláž)
10.4.1 Fáze preparace
10.4.2 Fáze perfuze a konzervace orgánů
10.4.3 Fáze explantace
10.5 Odběr srdce (7. Netuka)
10.5.1 Izolovaný odběr srdce
Fáze preparace
Fáze perfuze
Fáze explantace
10.5.2 Kombinovaný odběr bloku srdce a plic
Fáze preparace
Fáze perfuze
Fáze explantace
10.6 Odber pľúc (A. Pereszlenyi, R. Lischke)
10.6.1 Fáza preparácie
10.6.2 Príprava pľúc
10.6.3 Fáza perfúzie
10.6.4 Fáza explantácie
10.7 Príprava a balenie orgánov na transport (J. Janek)

11. Dárce S nebijícím srdcem (S. Rokošný, V. Kuntscher, P. Baláž)
11.1 Historie
11.2 Maastrichtská klasifikace
11.3 Současný stav a legislativa
11.4 Odběr orgánů z NHBD
11.4.1 Kritéria pro NHBD
11.4.2 Managment programu NHBD
11.4.3 Stanovení smrti a etické problémy
11.4.4 Technika odběru
11.5 Perfuze orgánů
11.6 Prezervace orgánů
11.7 Výsledky transplantací NHBD ledvin
11.8 Závěr

12. Konzervácia Orgánov (J. Janek, P. Baláž, T. Matáková)
12.1 Metody konzervácie orgánov
12.2 Princípy konzervácie orgánov
12.2.1 Konzervácia kontinuálnou perfúziou
12.2.2 Jednoduchá hypotermická konzervácia
12.3 Zloženie konzervačných roztokov
12.4 Konzervačné roztoky
12.5 Klinické skúsenosti s uskladňovaním orgánov
12.6 Technika perfúzie orgánov

13. Alokace orgánů v České republice (E. Pokorná)
13.1 Alokace ledvin
13.2 Alokace srdce, jater, slinivky břišní a plic

14. Alokácia obličiek v Slovenskej republike (E. Lacková, D. Kuba)
14.1 Alokačný algoritmus
14.2 Zásady výberu a alokácie obličiek v Slovenskej republike
14.3 Záver

15. Alokácia štepov na transplantáciu pečene v Slovenskej republike (Ľ. Skladaný, P. Trunečka)
15.1 Modely alokácie
15.2 Historický vývoj alokácie
15.2.1 Pionierske obdobie
15.2.2 Etapa prvých úspechov a zariadenia transplatácie pečene medzi štandardné liečebné metodiky
15.2.3 Etapa alokácie podľa prognostických modelov ESLD a podľa princípov etiky
15.3 Alokácia z pohľadu na príjemcu - kritériá na zoraďovanie čakateľov na transplantáciu pečene
15.3.1 Skóre podľa Childa, Turcotta a Pughovej
15.3.2 Skóre MELD
15.3.3 Výnimky z MELD
15.3.4 Alokácia pri fulminantnom hepatálnom zlyhaní
15.4 Alokácia z pohľadu na darcu
15.4.1 Indexovanie rizikovosti darcu
15.4.2 Darcovia s markermi infekcie vírusom hepatitídy B
15.4.3 Darcovia s infekciou vírusom hepatitídy C
15.4.4 Steatóza štepu
15.5 Párovanie darcu a príjemcu - nová forma prístupu k alokácii
15.6 Etické princípy alokácie
15.6.1 Princíp spravodlivosti pre jednotlivca
15.6.2 Princíp užitočnosti pre kohortu

16. Příprava orgánů k transplantaci
16.1 Příprava ledvin (P. Baláž, R. Kminiak)
16.2 Příprava jater (P. Baláž, F. Hampl)
16.2.1 Rekonstrukce tepenného zásobení
16.2.2 Rekonstrukce vena cava
16.3 Příprava pankreatu (P. Baláž, J. Janek)
16.4 Příprava tenkého střeva (M. Oliverius, P. Baláž)
16.5 Příprava srdce (J. Malý)
16.6 Príprava pľúc (A. Pereszlenyi)

17. Odbery obličiek od živých darcov (V. Baláž)
17.1 Etické, právne, psychologické a sociálne aspekty darovania obličiek
17.2 Riziko spojené s darovaním obličky
17.2.1 Perioperačná mortalita
17.2.2 Perioperačná morbidita
17.2.3 Neskoré komplikácie
17.3 Lekárske vyšetrenie žijúceho darcu obličky - indikácie a kontraindikácie odberu obličky
17.3.1 Vyšetrenie ABO kompatibility a krížová skúška
17.3.2 Anamnéza, fyzikálne a biochemické vyšetrenie
17.3.3 Vyšetrenie obličiek
17.3.4 Vyšetrenie cievnej anatómie obličiek
17.4 Odber obličky od žijúceho darcu
17.4.1 Odber obličky otvorenou cestou
17.4.2 Laparoskopický odber obličky
17.4.3 Rukou asistovaný laparoskopický (retroperitoneoskopický) odber obličky

18. Redukovaný štěp pro dětskou transplantaci jater, split a příbuzenské transplantace (M. Oliverius)
18.1 Redukovaný štěp pro transplantaci jater
18.2 Požadavky na dárce
18.3 Technické metody redukce
18.3.1 Redukce in situ.
18.3.2 Redukce ex situ.
18.3.3 Jaterní split
18.3.4 Příbuzenské transplantace

19. Legislativa dárcovství a odběru tkání v České republice (P. Měřička, P. Navrátil, J. Spatenka)
19.1 Počátky legislativy dárcovství a odběru tkání v České republice
19.2 Situace před přijetím společné legislativy Evropského společenství
19.3 Zajištění bezpečného použití buněk a tkání - hlavní důvod vzniku nové legislativy Evropského společenství
19.4 Uplatnení principu dobrovolného a bezplatného dárcovství v legislativě České republiky
19.5 Odběr a transplantace kardiovaskulární tkáně v režimu odběru a transplantace orgánů
19.6 Zahájení procesu licencování tkáňových bank v České republice
19.7 Pojem tkáňového a odběrového zařízení v zákoně o lidských tkáních a buňkách
19.8 Regulace mezinárodní spolupráce v České republice - podmínky dovozu a vývozu odebraných tkání a buněk
19.9 Regulace přípravy kultivovaných buněčných transplantátů
19.10 Důsledky legislativních změn pro praxi a perspektiva dalšího vývoje

20. Organizace a chirurgická technika odběru tkání v rámci multiorgánového odběru (P. Měnčka, J. Špatenka, P. Navrátil)
20.1 Časové limity pro provedení odběru tkání od zemřelých dárců
20.2 Program dárcovství tkání a organizace odběrů
20.3 Vztahy mezi týmy odebírajícími orgány a tkáně a příklady spolupráce
20.4 Spektrum odebíraných tkání
20.5 Posuzování zdravotní způsobilosti dárce
20.5.1 Screening dárce
20.5.2 Zhodnocení klinického stavu dárce
20.5.3 Laboratorní vyšetření u dárců tkání
20.6 Další nezbytná opatření při odběru
20.7 Technika odběru tkání při kombinovaného odběru tkání a orgánů
20.8 Příjem odebrané tkáně v tkáňové bance

Zamyšlení (J. Zikmund)

Zkratky

Rejstřík