e-kniha
Trénink mládeže v bězích na střední a dlouhé tratě

Trénink mládeže v bězích na střední a dlouhé tratě

Bahenský, PetrBunc, Václav

témata: sport a tělovýchova – sportovní trénink

e-kniha, 1. vydání
vydáno: prosinec 2018
ISBN: 978-80-246-3999-4
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 130 Kč

E-shop

Anotace

Navzdory vzrůstající popularitě běhu je literatury věnované běžeckému tréninku mládeže stále nedostatek. Stejně tak málo pozornosti je věnováno běhu na výkonnostní, a nikoli rekreační úrovni. Petr Bahenský vychází ze své dlouholeté praxe atletického trenéra a přináší shrnutí tréninkových prostředků vhodných pro běžce v žákovském a dorosteneckém věku, spolu s tím se zabývá problematikou předčasné specializace a představuje metody použitelné pro analýzu absolvovaného tréninku. Následně se na základě vyhodnocení tréninku svých svěřenců věnuje vlivu specifických a nespecifických tréninkových prostředků, latentnosti efektu absolvovaného tréninkového zatížení a vlivu úrovně síly dolních končetin na techniku běhu. Čtenářům se tak dostává do rukou užitečný průvodce na cestě mladých běžců k dosažení vrcholové výkonnosti v dospělosti.

Obsah

Poděkování

1. Úvod

2. Rozbor problému
2.1 Sportovní výkon
2.1.1 Struktura sportovního výkonu
2.1.2 Faktory sportovního výkonu
2.1.3 Hodnocení úrovně výkonů
2.2 Charakteristika běžeckých disciplín
2.3 Předpoklady pro běh, vliv genetiky
2.3.1 Talent
2.3.2 Výběr talentů
2.3.3 Biologický a chronologický věk
2.3.4 Věk vrcholné výkonnosti v bězích
2.3.5 Intersexuální rozdíly
2.3.6 Období adolescence
2.4 Sportovní příprava v bězích na střední a dlouhé tratě
2.4.1 Diagnostika trénovanosti
2.4.2 Složky běžecké přípravy
2.4.3 Etapy sportovní přípravy
2.4.4 Metody rozvoje vytrvalostních předpokladů
2.4.5 Evidence tréninkového zatížení
2.4.6 Periodizace tréninkového zatížení v bězích
2.4.7 Trénink dospělých běžců
2.4.8 Trénink mládeže
2.4.9 Zatěžování adolescentních běžců
2.4.10 Doporučené objemy tréninkového zatížení u adolescentů
2.5 Technika běhu
2.6 Hodnocení techniky
2.7 Vztah úrovně silových předpokladů a techniky běhu

3. Cíl, hypotézy a postup práce

4. Metodika práce
4.1 Výzkumný soubor
4.2 Sběr dat
4.3 Zpracování dat
4.3.1 Normalita
4.3.2 Věcná a statistická významnost
4.3.3 Kritéria rané specializace
4.3.4 Modely CART a PARTy
4.3.5 Vztah délky použití tréninkových prostředků a výkonnosti
4.3.6 Hodnocení techniky
4.3.7 Hodnocení skokového běhu

5. Výsledky
5.1 Ověření normality dat
5.2 Hodnocení absolvovaného tréninkového zatížení
5.2.1 Charakteristika zatížení sledovaných probandů
5.2.2 Objemy zatížení
5.2.3 Počet intervalových tréninků
5.2.4 Výkonnostní křivka
5.2.5 Věk vrcholné výkonnosti
5.2.6 Změna úrovně výkonnosti za dobu sledování
5.3 Vliv jednotlivých tréninkových prostředků na výkonnost adolescentních běžců
5.3.1 Model pro výkonnost běžců na 800 m
5.3.2 Model pro výkonnost běžců na 1500 m
5.3.3 Model pro výkonnost běžců na 3000 m
5.3.4 Společné znaky modelů
5.4 Objem tréninku za různě dlouhá období a výkonnost
5.4.1 Vliv objemu tréninku na výkonnost za různě dlouhá období u běhu na 800 m
5.4.2 Vliv objemu tréninku na výkonnost za různě dlouhá období u běhu na 1500 m
5.4.3 Vliv objemu tréninku na výkonnost za různě dlouhá období u běhu na 3000 m
5.4.4 Vliv objemu tréninku na výkonnost za různě dlouhá období - společné znaky modelů
5.5 Technika běhu

6. Diskuze

7. Závěry

8. Summary

Seznam tabulek
Seznam obrázků
Seznam použitých zkratek
Literatura