tištěná kniha e-kniha
Sovereign wealth funds in theory and practice

Sovereign wealth funds in theory and practice

Ander, JanTeplý, Petr

témata: ekonomie a finance

brožovaná, 132 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2014
ISBN: 978-80-246-2420-4
doporučená cena: 145 Kč

E-shop

Anotace

Suverénní fondy (Sovereign Wealth Funds, SWF) se v posledních letech stávají významnou součástí globálního finančního systému. Tyto instituce spravovaly ke konci roku 2013 více než 6 bilionů USD. SWF jsou státem vlastněné fondy založené za různým makroekonomickým účelem. Obvykle jsou financovány cizoměnovými příjmy států, které jsou následně investovány v zahraničí.
Tato monografie se zabývá globální SWF z teoretického i praktického pohledu. Dále je zde diskutována teoretická možnost založení SWF v České republice. Autoři však dospívají k závěru, že po vzniku SWF není v naší zemi dostatečná poptávka ani ze strany politiků, ani ze strany voličů. Kniha je psána srozumitelným jazykem, a tudíž vhodná pro odbornou i širší veřejnost.

Recenze

V současném složitém globálním světě dochází k modifikaci obsahu ekonomických paradigmat a restrukturaci ekonomických kategorií. Obzvláště to platí pro současné finanční trhy, které zejména v minulé dekádě v mnohém ohledu vykazovaly symptomy virtuality. Snížená možnost oddělit podstatu finančních instrumentů od jejich jevové podoby výrazným způsobem přispěla k vzniku poslední finanční a ekonomické krize, posléze v tradičních jádrových ekonomikách přelitá do fatální krize dluhové. V současnosti je světová ekonomika tažena rozvíjejícími se zeměmi (např. země BRIC, Mexiko, Jižní Korea, atd.). Zejména v těchto zemích pak sílí pozice nových hráčů na finančních trzích, jedněmi z nich jsou suverénní fondy (sovereign wealth fund ve zkratce SWF), jejichž aktuální zvýšený význam souvisí se současnou s trvalou globální finanční nerovnováhou, kdy některé země získávají obrovské přebytky finančních aktiv plynoucích z chronického přebytku obchodní bilance nebo z těžby a vývozu nerostných surovin, např. ropy. SWF představují nový způsob využití a správy finančních prostředků přes vládami příslušných zemí vlastněné investiční instituce, ke konci roku 2012 spravovaly 5,2 bilionů USD oproti 1,2 bilionům USD v roce 2002. Tato skutečnost dostatečně vypovídá po růstu jejich významu, lze očekávat, že jejich důležitost poroste i v budoucnu, neboť se dá očekávat další pokračování trendu přepolarizace ekonomického rozvoje od rozvinutých k rozvíjejícím se zemí, tedy k zemím, kde má většina SWF svůj domicil.
Obsahem recenzované publikace je zkoumání SWF jako ekonomické kategorie, toto zatím velmi vzácné zpracování aktuálního tématu publikovaného u nás navazuje na knihu Suverénní fondy, kterou napsali stejní autoři Jan Ander a Petr Teplý v roce 2011. Nyní k vydání anglická verze publikace oproti předešlé české verzi představuje upgrade především vyšší mírou rozpracování daného tématu, změnou struktury publikace a aktualizací relevantních dat.
Publikace má charakter monografie s logickou strukturou: skládá se ze tří částí: teoretická část, empirická část a závěrečné shrnutí. V teoretické části se autoři zabývají vysvětlením základních relevantních pojmů, vzniku, geneze a klíčových funkcí SWF včetně jejich investičních strategií, klasifikaci a postavem na finančních trzích. Jsou diskutovány i tzv. Santiago Principles, které znamenají jakési globální zásady při zakládání SWF. V empirické části jsou analyzovány a diskutovány současné trendy v oblasti SWF včetně jejich očekávané rostoucí úlohy v budoucnu. Opominuta nejsou ani témata týkající se transparentnosti SWF (jako například Linaburg-Maduell Index of Transparency). Autoři se pustili v této části do nelehkého úkolu navrhnout institucionální rámec SWF v České republice a to včetně možných finančních zdrojů. Ve svém příkladu odhadují, že by se dalo mobilizovat cca 220 mld. Kč z veřejných zdrojů ú nás (z devizových rezerv České národní banky a z prostředků státem kontrolovaných firem). Správně však v závěru uvádí, že se jedná o teoretickou konstrukci a že s ohledem na současné rozkolísané politické dění v ČR lze jen stěží vznik SWF či podobné instituce očekávat.
Na předložené publikaci oceňuji relevantnost tématu, a aktuálnost zkoumaných dat včetně velkého množství obrázků, grafů a tabulek. Vytknout lze možná jistou nejednotnost formátů grafů a tabulek, což může působit rušivě na některé čtenáře.
Celkově možno shrnout, že předkládaná publikace potenciálním čtenářům poskytne informace a přehled o aktuálním tématu, je podložena odbornou erudicí z několikaletého výzkumu autorů v oblasti SWF. Své čtenáře najde nejen v akademické a výzkumné sféře, pro akademiky a výzkumníky je primárně určena, ale dle mého názoru zaujme i pracovníky ve finančním i státním sektoru.

Z recenzního posudku: Prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.