tištěná kniha e-kniha
Basic Czech I

Basic Czech I

Adamovičová, AnaIvanovová, Darina

témata: jazykové učebnice – čeština jako cizí jazyk
edice: Basic Czech

brožovaná, 192 str., 3. vydání
vydáno: prosinec 2013
ISBN: 978-80-246-2334-4
doporučená cena: 270 Kč

E-shop

Anotace

Basic Czech I, moderní učebnice češtiny na základě angličtiny, je prvním dílem řady Basic Czech. Metodicky vychází z komunikativního a komparativního přístupu. Jejím cílem je seznámit zájemce se základy české gramatiky pomocí plynulého a systematického osvojování slovní zásoby a konverzačních frází. Gramatika v těsném sepětí se slovní zásobou je pouhým prostředkem k dosažení tohoto cíle. Zprostředkující jazyk se objevuje minimálně a plní funkci výstižných vysvětlivek, takže učebnici lze použít také při samostudiu. Přehledné tabulky a řada vtipných dialogů umožní uživateli rychlé zapamatování probírané látky. Na webových stránkách www.cupress.cuni.cz jsou ke stažení praktické metodické pokyny pro učitele, nahrávky dialogů, klíč ke cvičením a další gramatické a konverzační materiály doplňující učebnici.
Basic Czech I odpovídá úrovni A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Druhý dotisk třetího vydání

Audio přílohy najdete i online na našem kanálu Soundcloud.Obsah

LESSON 1
Pronunciation
The Czech alphabet
Some important signs and notices
The verb ?to be?
Where...from? What? Who?
Nouns - Gender
A town
Where?
Vocabulary

LESSON 2
My room
What is...like? Which?
Colours, Fruits
I like
The/this; One
Whose? Possessive pronouns
Cardinal numerals
How much ? many?
The verb ?to have?
Furniture and furnishings
Vocabulary

LESSON 3
In the restaurant
Present tense - 1st type
Present tense - 2nd type
Accusative singular
Few words about adjectives
Few words about adverbs
Ways of saying ?I know?
Ordinal numerals
Days of a week
When?
Menu
Food
Vocabulary

LESSON 4
In the shop
The nominative and accusative plural
Present tense - 3rd type
Study and work
A few dates from the Czech history
Why? - Because
I like / I don´t like to do
How often?
How long?
Compound future tense
A form
Vegetables
Vocabulary

LESSON 5
At the railway station
Present tense - irregular verbs
Verbs jít ? jet
Where to? Where? By?
Already yes ? Not yet
Prepositions
Orientation in the town
Vocabulary

LESSON 6
Where do you want to go?
Modal verbs
Past tense
Where Hanna and Juan have been?
Vocabulary

APPENDICES
Essays
Verbs with the accusative
Cases
Songs

Recenze

Text Basic Czech je učebnicí určenou podle vyjádření autorek pro studenty, kteří si chtějí rychle osvojit základy češtiny, především vkratších intenzivních kurzech. Tomu odpovídá výběr probíraných mluvnických jevů i rozsah (cca 550 jednotek) a zvolené okruhy slovní zásoby.
Učebnice vychází zjevně vstříc komunikační metodě vyučování cizímu jazyku; klade důraz na přirozené komunikační situace, do nichž se může student vprvních týdnech seznamování se s češtinou dostat, a řečové chování v nich, které je představeno v živých, dobře budovaných a vzdor nutné jednoduchosti vtipných a variovaných dialozích.
Jednotlivé jazykové jevy jsou pravidelně dobře vysvětleny a zachyceny v stručných a velmi dobře graficky upravených přehledech či schématech a procvičovány v dostatečném množství cvičení různých typů, s důrazem na cvičení rozvíjející dovednost prakticky daného jevu ve vhodném kontextu užívat.
Učebnice májasnou a logickou kompozici. Celý textje rozdělen do pěti kapitol; každá představuje relativně soudržný celek, sjednocovaný nenásilně převážně tematickým zaměřením, důrazem na některý ústřední gramatický jev/gramatické jevy a komunikační situace spojené s tématem. V kapitole první se probírají vedle výslovnosti především sloveso být s typickými konstrukcemi, v nichž se může uplatňovat (kdo je, co je, odkud je, kde je), a vedle základních frází a pozdravů také odpovídající komunikační situace představování, prostý popis města). V druhé je hlavním tématem můj pokoj, k tomu se vztahuje sloveso mít, konstrukce líbí se mi/mám rád, výrazy jaký, který, čí, kolik, konstrukce a slovní zásoba s nimi spojené (barvy, číslovky základní, posesivní zájmena), komunikační situace už představuje relativně rozvinutý rozhovor. Třetí lekce je spojena snávštěvou restaurace (typické komunikační situace v ní a příslušné fráze, jídelní lístek, potraviny, pozvání a reakce na ně); hlavním probíraným jazykovým jevem je vedle akuzativu singuláru časování sloves typu dělat a prosit, konstrukce se slovesy znám - vím - umím, konstrukce a slovní zásoba spojené s otázkou kdy (dny v týdnu, řadové číslovky atd.). Ve čtvrté lekci se objevují jako téma obchod, studium a práce a orientace v Praze; z tvaroslovných jevů dominuje nominativ a akuzativ plurálu, časování sloves typu studovat a složené futurum; ze syntaktických jevů konstrukce spojené s výrazy proč - protože, rád - nerad dělám, jak často a jak dlouho; komunikační složku představují především dialogy v obchodě, rozhovory o práci a studiu a formulář žádosti. Lekce závěrečná je spojena s cestováním (nádraží, orientace ve městě - hledám), k tomu se vážou konstrukce spojené s výrazy kam, kde, čím, už ano, ještě ne, slovesa jít a jet a odpovídající komunikační situace (rozhovor na nádraží, ztracený cizinec). Každá lekceje uzavřena testem, jímž si může student ověřit dosažený pokrok.
Výběr, rozvržení a uspořádání probíraných jazykových a komunikačních jevů odpovídá plně určení učebnice; jazykový materiál, na němž jsou výchozí texty i cvičení založeny, je živý, čerpaný ze současné běžné mluvy, ale bez přesahu do obecné češtiny (preferují se např. tvary typu studuju/studujou před studuji/studují - ty se sice také uvádějí v přehledu, ale na druhém místě, nejsou zdůrazněny tučným písmem a v textech a cvičeních se vůbec nevyskytují).
Učebnice počítá s účastí učitele, je určena primárně pro studenty žijící (dočasně) v České republice; některé úkoly ji vážou přednostně na Prahu (dialogy ztraceného cizince na s. 124 s otázkou Kde je asi cizinec?).
Celkově pokládám předložený text za velmi zdařilý, domnívám se, že může při úvodních kurzech češtiny pro cizince velmi dobře sloužit. Doporučuji ho proto jednoznačně k vydání.

Z recenzního posudku: Doc. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

Nejnovější tituly v edici