tištěná kniha
Historie a změny klimatu

Historie a změny klimatu

Acot, Pascal

témata: přírodní vědy – environmentalistika

brožovaná, 240 str., 1. vydání
překlad: Hrubanová, Věra
vydáno: únor 2006
ISBN: 80-246-0869-3
doporučená cena: 240 Kč

E-shop

Anotace

Francouzský historik Pascal Acot (1942), specialista na dějiny vědecké ekologie a vědy o životním prostředí, rekonstruuje dlouhou historii vývoje klimatu od vzniku Země až po současnost. Čtenář se postupně seznámí s tím, co víme o různých formách klimatu a o vzájemné vázbě mezi klimatem, vývojem živých organismů a dějinami lidstva. Závěrečná část knihy obsahuje úvahu o předpokládaném budoucím vývoji klima planety Země. V mnoha ohledech objevná kniha o přeceňování vlivu počasí na různé události, zároveň však i o podceňování vlivu činnosti lidské společnosti na celkovou modifikaci klimatu na Zemi.

Obsah

ÚVOD
PRVNÍ ČÁST: OD VZNIKU ZEMĚ K PRVNÍM LIDSKÝM BYTOSTEM
1. V HLUBINÁCH VĚKŮ
Prazemě
A vynořil se život
2. ŽIVOT UTVÁŘÍ KLIMA
Čas pevných schránek
?Život si vždycky nějak poradí"
Bujný karbon
Biosférická katastrofa
3. KONEC DINOSAURŮ
Svět hrozných ještěrů
Rochechouartský meteorit
Zabijácká kometa
4. O MYŠÍCH A LIDECH
Palmy na Aljašce
Lucy pod africkým sluncem
Civilizace chladného období
Homo sapiens se stává stále nezávislejším
Odkaz dob ledových
DRUHÁ ČÁST: KLIMA A DĚJINY LIDSTVA
5. DĚLNÍCI ZEMĚ
Neolitická revoluce
Město jako ochrana před špatnou úrodou
Oteplování klimatu
Klima a americké kultury
6. O KLIMATICKÉM DETERMINISMU
?V rozkvetlých zelených polích "
Vikingové v Americe
Středověké hladomory
Civilizace netrvají věčně
7. OTAZNÍKY KOLEM MALÉ DOBY LEDOVÉ
Výmluvné archivy
Ledovce by mohly vyprávět
Hrozba hladu
Špatné počasí za vlády Ludvíka XIV.
8. MÝTUS O GENERÁLU MRÁZOVI
Sníh, jen sníh
Operace Barbarossa
9. BOUŘE VE 20. STOLETÍ
Tři hladomory v SSSR
V Číně velký skok zpět
Bangladéš: 1943, 1974
Monzunová rýže
Černé bouře nad prašnou kotlinou
Fosilní vody staré třicet tisíc let
TŘETÍ ČÁST: TÉMA SOUČASNOSTI: OTEPLOVÁNÍ KLIMATU
10. REKONSTRUKCE RŮZNÝCH TYPŮ KLIMATU MINULOSTI
?Galie a Germánie poskytovaly potravu losům "
Brilantní Milankovičova teorie
11.KLIMATICKÁ GEOGRAFIE
Všeobecná cirkulace atmosféry
Nahodilý mechanismus
Problémový El Niňo
Znepokojivé záplavy a vichřice
12. O LIDECH A KLIMATU
Tepelný zánik vesmíru?
Modrá planeta Gaia
Ve hřeje velká politika
Scénáře pro budoucnost
?Motýlí efekt"
ZÁVĚR
PŘÍLOHY
VYBRANÉ POJMY Z METEOROLOGIE A KLIMATOLOGIE
BIBLIOGRAFIE
BIBLIOGRAFICKÝ DODATEK K ČESKÉMU VYDÁNÍ
JMENNÝ REJSTŘÍK

Recenze

Poměrně útlá publikace se zabývá vztahy podnebí a vývoje lidské společnosti v nejširších souvislostech, jak ostatně naznačuje podtitul Od velkého třesku ke klimatickým katastrofám. Z celého názvu vyplývá, že nejde o dílo ryze přírodovědecké, čemuž odpovídá i jeho hlavní zaměření na otázky, do jaké míry vývoj, krize a převraty lidské společnosti mohou být ovlivněny klimatickými činiteli, zejména náhlými změnami.
Kniha se člení do tří oddílů a jejich titulky naznačují i její náplň a konečný cíl. První část Od vzniku Země k prvním lidským bytostem stručně shrnuje historii života, jak se vyvíjel v geologickém kontextu, což odpovídá přehledu poznatků historické geologie a paleontologie, ovšem s důrazem na hlavní zlomové fáze, jako je třeba vymření dinosauru na sklonku druhohor nebo zrod člověka na rozhraní terciéru a kvartéru. Druhá část Klima a dějiny lidstva se odvíjí od neolitické revoluce jakožto převratné změny v poměru mezi lidstvem a přírodou probíhající v rámci nastupující poledové doby charakterizované rychlými změnami podnebí i celé živé přírody. Zde autor vyzdvihuje i vliv klimatu na osídlení a civiliza-ci amerického kontinentu. Následují stati spíše historického až filozofického zaměření, jako je problematika tzv. malé doby ledové v 16. až 19. stol. (viz následující recenze V Cílka), kam spadá např. Velká francouzská revoluce. Kapitola Mýtus o generálu Mrázovi kriticky rozebírá Napoleonův i německý vpád do Ruska: ty v obou případech dopadly pro útočníky tragicky v důsledku podcenění tvrdé ruské zimy, která však při kritickém pohledu nebyla zdaleka jedinou příčinou debaklu vetřelců. Obdobně se v kapitole Bouře ve 20. století probírají velké krize nedávné minulosti, jako tři hladomory v bývalém Sovětském svazu, čínský Velký skok zpět, katastrofy v Bangladéši i černé prachové bouře na amerických pláních (Great plains), které ožebračily tisíce drobných farmářů, nebo environmentální kolaps v podsaharském Sahelu. Jako červená niť se těmito statěmi vine autorova kritika klimatického determinismu, který vidí hlavní zdroj uvedených krizí jen ve změnách podnebí.
Jakýmsi vyvrcholením celého díla je třetí část s přiléhavým názvem Téma současnosti: oteplování klimatu. Stručně probírá metody a možnosti rekonstrukce klimatu v nejmladší geologické minulosti i historické době. Přechází pak k problematice současného globálního klimatu včetně cirkulace světové atmosféry a takových jevů, jako je obávaný El Niňo, které mohou mít i vážné politické dopady. Kniha končí úvahou O li-dech a klimatu, kde se diskutují i témata jako tepelný zánik vesmíru, hypotéza Gaia, jakož i různé scénáře pro budoucnost včetně jejich vlivu na vysokou politiku. Vítaným doplňkem textu jsou přehledné tabulky, slovníček i obsáhlá bibliografie doplněná V Kakosem o řadu českých publikací k daným tématům.
Celým dílem tak prolíná diskuse, do jaké míry závisí vývoj lidské společnosti na změnách přírodního prostředí, přičemž se autor kloní k názoru, že přírodní vlivy sice hrají významnou roli, ale že mnohé změny i revoluce, které byly přičítány jejich dopadu, měly a mají v podstatě i demografické a politické pozadí. K řadě dat i formulací by bylo možné mít kritické připomínky, ale vzhledem k širokému záběru díla směstna-ného do pouhých 239 stran se jeví jako nevýznamné, což platí i pro některé termíny a formulace dané obtížným překladem z odborné francouzštiny. Dílo je vhodné pro ty čtenáře, kteří mají hlubší zájem o tolik diskutované vztahy mezi lidstvem a přírodním prostředím, jež je dnes stále více ohroženo. Končíme proto velmi aktuální závěrečnou výzvou autora: "Bylo by iluzorní usilovat o změnu destruktivního postoje lidí k biosféře a současně se nesnažit změnit destruktivní vztahy lidských bytostí mezi sebou. Před námi stojí úkol vybudovat ekologii osvobození člověka. Vydáme se však touto cestou?"
Vojen Ložek, časopis Živa 4/2007, str. LIV