PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie / Legal History Studies (Charles University journal; below referred to as PHS or Journal) is a scientific journal listed in the international prestigious database SCOPUS. The journal is published by Charles University in Prague under the guarantee of the Department of Legal History of the Faculty of Law of Charles University. It is published by the Karolinum Press. The journal focuses on the field of legal history and related topics.

Issue 1 of the Journal was published by the Czechoslovak Academy of Sciences Publishing in June 1955. The Journal was initially published by the Cabinet of Legal History of the Czechoslovak Academy of Science (CSAV), later by the Institute of State and Law (CSAV) and then by the Institute of Legal History of the Faculty of Law of Charles University.

PHS is issued three times a year in April, August, and December and it presents original scientific works/papers as well as reviews, annotations and news from the scientific field of legal history. It also introduces annotated texts of a legal history nature. PHS accepts manuscripts from domestic as well as foreign authors. Manuscripts submitted by foreign authors are published in original language, namely in English, Slovak, German, French, Italian or Polish.

PHS (ISSN 0079-4929) is registered in the Czech national ISSN centre (supervised by the State Technical Library). The Journal is registered by the Ministry of Culture of the Czech Republic according to Act No. 46/2000 Sb., on Rights and Liabilities for the Publishing of Periodicals and Change of Some Acts (Press Act), and it is allocated with registration number of periodical press MK E 18813.

PHS is an open journal and ensures open access to scientific data (Open Access). The entire content is released as open to the public on the web pages of the journal.

The journal is archived in Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 50 No 1 (2020), 47–65

K vývoji právního postavení sloužících v raném novověku

[On the Development of the Legal Status of Servants in the Early Modern Period]

Ladislav Nekvapil

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2020.5
published online: 09. 04. 2020

abstract

This paper deals with the outline of the legal status of servants from the late Middle Ages up to the codification of civil law at the beginning of the 19th century. Labour law was not a simple matter during the Early Modern Era; it was a complex, multi-layered component of (primarily) the system of private law, and it operated and evolved on several different levels. In simple terms, Early Modern law pertaining to domestic service originated in a municipal legal framework or in legislation governing the institute of hereditary subjection. Both frameworks were codified during the 16th century; nevertheless, some areas of the law remained on the level of customary practice until the 18th century (e.g. in the case of members of the Estates serving as officials or employees of the nobility). The main purpose of this study is to summarize and evaluate the results of previous research focusing on the legal status of servants in the Lands of the Bohemian Crown. In a form of excursion the article also deals with the term of “compulsory service” with land nobility. In conclusion, the paper attempts to describe the analogous and different aspects of the development of the legal status of servants in the Central European area.

keywords: servants; domestic service; Early Modern Era; labour law; wage labor

references (46)

1. [z VELESLAVÍNA, D. A. / GLASER, P.]. Čelednj Wůdce, čili upřímná a spasitedlná rada wšem we službě stogjcjm aneb do služby se chystagjcjm. WOTÝPKA, J. (ed.). 3. vydání. Praha: Anna owdowělá Špinková, 1843.

2. ADAMOVÁ, K. - SOUKUP, L. Prameny k dějinám práva v českých zemích. 2. upravené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010.

3. BROUČEK, S. - JEŘÁBEK, R. et al. (eds.). Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 2. svazek. Věcná část A - N. Praha: Mladá fronta, 2007.

4. BRUNER, O. Das "ganze Haus" in der alteuropäischen "Ökonomik". In: BRUNER, O. Neue Wege der Verfassungs- und Sozialgeschichte. Göttingen: Vandenhoeck & Rupprecht, 1968, s. 103-127.

5. ČECHURA, J. Černínové versus Kysíbelští. Praha: Dokořán, 2003.

6. ČERNÝ, V. Hospodářské instrukce. Přehled zemědělských dějin v době patrimonijního velkostatku v XV.-XIX. století. Praha: Československá Akademie Zemědělská, 1930.

7. DÜRR, R. "Der Dienstbothe ist kein Tagelöhner...". Zum Gesinderecht (16. bis 19. Jahrhundert). In: GERHARD, U. (ed.). Frauen in der Geschichte des Rechts: Von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. München: Beck, 1997, s. 115-139.

8. DÜRR, R. Mägde in der Stadt. Das Beispiel Schwäbisch Hall in der Frühen Neuzeit. Frankfurt am Main - New York: Campus-Verl., 1995.

9. GRAUS, F. Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1957.

10. GRAUS, F. Chudina městská v době předhusitské. Praha: Melantrich, 1949.

11. HOFFMANN, F. České město ve středověku. Praha: Panorama, 1992.

12. HOFFMANN, F. Středověké město v Čechách a na Moravě. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009.

13. JANÁČEK, J. Přehled vývoje řemeslné výroby v českých zemích za feudalismu. Praha: SPN, 1963.

14. JANÁČEK, J. Řemeslná výroba v českých městech v 16. století. Praha: ČSAV, 1961.

15. JIREČEK, H. (ed.). Obnovené Právo a Zřízení Zemské dědičného království Českého 1627. Praha: F. Tempsky, 1888.

16. JIREČEK, J. - JIREČEK, H. (eds.). Zřízení zemská Království českého XVI. věku. Praha: Všehrd, 1882.

17. KÄHLER, W. Gesindewesen und Gesinderecht in Deutschland. Jena: Fischer, 1896.

18. KALOUSEK, J. (ed.). Řády selské a instrukce hospodářské (Archiv český 22: 1350-1626). Praha: Domestikální fond království Českého, 1905.

19. KALOUSEK, J. (ed.). Řády selské a instrukce hospodářské (AČ 23: 1627-1698), Praha: Domestikální fond království Českého, 1906.

20. KEJŘ, J. Vznik městského zřízení v českých zemích. Praha: Karolinum, 1998.

21. KLÍMA, A. Manufakturní období v Čechách. Praha: ČSAV, 1955.

22. KOTOUS, J. "Čelední ďábel". Rukověť námezdně pracujících z XVI. století. Právněhistorické studie, 2009, roč. 40, s. 411-424.

23. KOTOUS, J. Ke kořenům pracovního práva. Aplikované právo, 2004, č. 2, s. 43-57.

24. KRČMÁŘ, J. O smlouvě námezdní dle práva rakouského se zřetelem ku právu římskému. I., část úvodní. Praha: Bursík & Kohout, 1902.

25. KREJČÍ, R. Snahy o reformu řádu čeledního v království Českém. Sborník věd právních a státních, 1913, roč. 13, s. 390-415.

26. KROFTA, K. Dějiny selského stavu. 2. vydání. Praha: Jan Laichter, 1949.

27. KUKLO, C. - KAMECKA, M. Polští sloužící v právní praxi: pravidla a jejich porušování (konec 15. - počátek 19. století). Historická demografie, 2003, č. 27, s. 123-132.

28. LENDEROVÁ, M. a kol. Žena v českých zemích od středověku do 20. století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009.

29. MALÝ, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Linde, 1997.

30. MALÝ, K. a kol. (eds.). Práva městská Království českého. Edice s komentářem. Praha: Karolinum, 2013.

31. MAUR, E. Čeleď a tovaryši v Čechách v soupisu podle víry z roku 1651. Historická demografie, 1999, č. 23, s. 85-134.

32. MAUR, E. Český komorní velkostatek v 17. století: příspěvek k otázce "druhého nevolnictví" v českých zemích. Praha: Univerzita Karlova, 1976.

33. MAUR, E. Morová epidemie roku 1380 v Čechách. Historická demografie, 1986, č. 10, s. 37-71.

34. MAUR, E. Poddaní točnického panství v druhé polovině 17. století. In: MAUR, E. et al. Historik bez hranic. Z díla profesore Eduarda Maura. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017, s. 111-170.

35. MÍKA, A. Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. století. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960.

36. MORGENSTERN, H. Gesindewesen und Gesinderecht in Österreich. Wien: Hölder, 1902.

37. PEKAŘ, J. Kniha o kosti. Kus české historie. Díl druhý. 2. vydání. Praha: Melantrich, 1935.

38. PETRÁŇ, J. Poddaný lid v Čechách na prahu třicetileté války. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1964.

39. PODLIPSKÝ, P. Zákonná ustanovení o čeledi platící v království Českém: stručný a populární výklad řádu čeledního pro hlavní město Prahu, vydaného vyhláškou c. k. místodržitelství ze dne 21. srpna 1857 a řádu čeledního pro království České, vydaného zák. ze dne 7. dubna 1866: k praktickému použití pro služebné pány i pro čeledíny v Praze i na venkově v záležitostech týkajících se poměrů mezi pány a čeledíny. Praha: Jaroslav Pospíšil, 1892.

40. PRAŽÁKOVÁ SELIGOVÁ, M. Život poddaných v 18. století: osud, nebo volba? K demografickým, hospodářským, sociálním a rodinným aspektům života venkovských poddaných na panství Horní Police. Praha: Togga, 2015.

41. SCHRÖDER, R. Gesinderecht im 18. Jahrhundert. In: FRÜHSORGE, G. et al. (eds.). Gesinde im 18. Jahrhundert. Hamburg: Meiner, 1995, s. 13-40.

42. SLÁDEK, M. Čeleď na třeboňských panstvích v polovině 17. století. Historická demografie, 1987, č. 11, s. 51-96.

43. Sněmy české od léta 1526 až po naši dobu. Díl II, 1546-1557. Praha, 1880, č. 170.

44. URFUS, V. Právní postavení námezdních pracovníků u nás v 16. až 18. století. Právněhistorické studie, 1956, roč. 2, s. 198-249.

45. VANĚČEK, V. Selské poddanství ve starém českém právu. Nástin právního vývoje stol. 12.-16. Český lid, 1948, roč. 35, č. 7/8, s. 149-152.

46. WINKELBAUER, T. Gundaker von Liechtenstein als Grundherr in Niederösterreich und Mähren. Wien - Köln - Weimar: Böhlau, 2008.

Creative Commons License
K vývoji právního postavení sloužících v raném novověku is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
periodicity: 3 x per year
print price: 250 czk
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Download