PRAEHISTORICA

PRAEHISTORICA

Praehistorica is an academic journal specializing in the archaeology of Central Europe. The journal has been published since 1938. It focuses on topics covering the period from prehistory to early modern history.

PRAEHISTORICA, Vol 33 No 1 (2017)

Sídliště lužických popelnicových polí v cihelně v Kostelci nad Orlicí (okr. Rychnov nad Kněžnou)
Martina Beková, Zuzana Bláhová-Sklenářová

Objekty ze starší doby železné z Chotýše, okr. Kolín, a spirálovité záušnice „skytského“ původu ve střední a východní Evropě
Zdeněk Beneš, Viktoria Čisťakova

Příspěvek k osídlení Opatovic nad Labem ve 13. století
Radek Bláha, Jiří Sigl

Nálezy z Dobřenic v pražské fakultní sbírce a jejich identifikace
Zuzana Bláhová-Sklenářová

Korelace kultur doby popelnicových polí v českých zemích a jejich okolí
Jan Bouzek

Nálezy bronzových seker z Přelouče, okr. Pardubice
Romana Brzicová

Nálezy z mladší a pozdní doby kamenné z Dřenic (okr. Chrudim) uložené ve sbírce VČM v Pardubicích
Kristýna Bulvová, Jana Řehounková

Součkova cihelna v Plotištích nad Labem – zapomenutý pramen poznání kultury s vypíchanou keramikou ve východních Čechách
Pavel Burgert

Nové kovové nálezy z doby halštatské z hradiště u Minic, okr. Mělník
Daniel Bursák, David Daněček, Kamil Smíšek

Krajinou mezolitických lovců a sběračů…
Katarína Čuláková

Soubor kachlů z hradů Brady a Bradlece u Jičína v severovýchodních Čechách
Pavel Drnovský

„Lausitzer“ Doppelburgen in Polen
Bogusław Gediga

Neolitické a eneolitické osídlení Neslovicka (okres Brno-venkov)
Zdeněk Hájek, Jaroslav Bartík, Alžběta Čerevková, Hana Koubková

Dodatek k lužickému pohřebišti v Sovenicích (okr. Mladá Boleslav)
Miloš Hlava

Ibráhím ibn Ja’kúb a placení šátečky – realita či fikce?
Petr Charvát

Římsko-provinciální raménkovité spony s cibulovitými knoflíky ve východních Čechách a poznámky k nálezu z Prahy-Šárky
Jan Jílek, Pavel Horník

Nálezy z doby římské ze Dřenic (okr. Chrudim)
František J. Kašpárek

Objekt nejstarších zemědělců z Nových Dvorů 3 podruhé. Výpověď zvířecích kostí a prostorové distribuce artefaktů
Markéta Končelová, Lenka Kovačiková

Konzervace a analýza prvkového složení záušnice a korálku z Chotýše, okr. Kolín
Romana Kozáková, Martin Fořt, Zuzana Zlámalová Cílová

Nové nálezy kamenné industrie z východní části Českomoravské vrchoviny
Martin Kuča, Jitka Kučová

Laténský hrob bojovníka z Lochenic, okr. Hradec Králové. Nový pohled na nález z roku 1964
Tomáš Mangel, Petr Velemínský, Rastislav Korený, Jan Jílek

Esovitá spona typu Poysdorf z Velešic, okr. Jíčín
Adéla Matoušková

Nové archeologické nálezy z tzv. bojanovského újezdu (Železné hory, okres Chrudim)
Jan Musil, Petr Netolický

Percepce technologické variability na příkladu neolitického sídliště v Bylanech
Klára Neumannová, Richard Thér, Petr Květina, Tomáš Hrstka

Současný stav bádání o neolitu ve východních Čechách
Ivan Pavlů

Ke struktuře epišňůrového osídlení v Hulíně a jeho okolí
Jaroslav Peška

Neolitické a časně eneolitické hroby z Prahy-Jihozápadního Města
Katarína Petriščáková, Miroslav Dobeš, Miroslav Popelka

Radiokarbonová data z výplní mladoneolitických objektů z Vchynic (okr. Litoměřice)
Jaroslav Řídký

Nové pohřebiště lidu popelnicových polí v Počaplech nad Loučnou, okr. Pardubice
Radko Sedláček

Pohár pražského typu ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové
Petra Sehnoutková

… pivo cělo imam… Pěstování a konzumace vína v raném středověku
Jiří Sláma

Sídliště z doby halštatské z Podhoří u Lipníku nad Bečvou, okr. Přerov
Arkadiusz Tajer

K otázce vlivu eroze a recentní orby na dochování kostrových pravěkých pohřebišť
Radomír Tichý, Václav Maria Kolert

Několik úvah k některým typům bronzových nádob v Čechách
Martin Trefný

Dva neolitické objekty ze Smiřic
Miloš Vávra

Nálezy bronzové industrie doby popelnicových polí z hradišť na Choceňsku
David Vích

Hrob typu Kietrz z pohřebiště lužických popelnicových polí v Olomouci-Slavoníně
Vendula Vránová

Fragment kachle s motivem „Veraikonu“ z parcely čp. 118 na Malém náměstí v Hradci Králové
Daniela Záveská

Zajímavé nálezy (nejen) zlomků pozdně středověkých kamnových kachlů z Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem
Tomáš Zavoral

Otázka existence pravěkých stezek v jihočeské části Šumavy
Petr Zavřel, Ondřej Chvojka, Jan John

Středověká sídlištní jáma z Ostřešan, nečekaný svědek z dob dávno minulých
Petra Žaloudková

210 x 297 mm
published: 2 x per year
ISSN: 0231-5432
E-ISSN: 2570-7213

Download