AUC PHILOLOGICA
AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) is an academic journal published by Charles University. It publishes scholarly articles in a large number of disciplines (English, German, Greek and Latin, Oriental, Romance and Slavonic studies, as well as in phonetics and translation studies), both on linguistic and on literary and cultural topics. Apart from articles it publishes reviews of new academic books or special issues of academic journals.

The journal is indexed in CEEOL, DOAJ, EBSCO, and ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2019 No 1 (2019), 93–106

Archivní prameny v translatologickém výzkumu – kde je hledat a jak s nimi pracovat?

[Archival sources in translation research – where to find them and how to work with them?]

Kateřina Středová

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2019.9
announced: 31. 10. 2019

abstract

With a growing tendency to examine the translations in the context of their social, cultural and historical situation, translatologists must increasingly work with historical sources. Translatologists are mostly unaware of the functioning of the archival environment in which these historical sources are stored and processed. That is why this article is conceived as a presentation of the legislative rules that the researcher must follow while working in the archive, as well as the methods used to criticize and interpret the sources.

keywords: history of translation; archival research; archival legislation and regulation; source criticism and interpretation

references (17)

1. Billiani, Francesca (ed.) (2007) Modes of censorship and translation: national contexts and diverse media, Manchester: St. Jerome Pub.

2. Bourdieu, Pierre (1984) Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste, London: Routledge & Kegan Paul.

3. Bourdieu, Pierre (1998) Teorie jednání, vyd. 1. Praha: Karolinum. CrossRef

4. Bourdieu, Pierre (2010) Pravidla umění: geneze a struktura literárního pole, vyd. 1., Brno: Host.

5. Čapek, Josef (8. 11. 1917) "odpusťte, že Vás znovu…" [korespondenční lístek] Literární archiv Památníku národního písemnictví, sbírka č. 1183 Neumannová Kamila, fascikl Čapek Josef. Praha

6. Karásek ze Lvovic, Jiří (2. 2. 1912) "…nezapomeňte poslati ,Ostrov vyhnanců' té Studentské revui…" [korespondenční lístek] Literární archiv Památníku národního písemnictví, sbírka č. 1183 Neumannová Kamila, fascikl Karásek ze Lvovic Jiří. Praha

7. Kvaček, Robert (1985) 'Kritika a interpretace pramenů', in Hroch, Miroslav (ed.) Úvod do studia dějepisu. 1. vyd., Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 168-175.

8. Lehár, Jan (ed.) (2008) Česká literatura od počátků k dnešku, 2., dopl. vyd. [i.e. 3. vyd.], Praha: NLN.

9. Levý, Jiří (1957) České theorie překladu, Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění.

10. Lhotová, Kateřina (2015) Česká recepce prózy Michaila Bulgakova Osudná vejce [online]: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/150312. (access: 30. 3. 2019) Vedoucí práce: Stanislav Rubáš.

11. Opelík, Jiří (ed.) (2000) Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. [Díl] 3, M-Ř. Svazek I, M-O, 1. vyd., Praha: Academia.

12. Rameš, Václav (2005) Slovník pro historiky a návštěvníky archivů, Praha: Libri.

13. Rejzek, Jiří (2015) Český etymologický slovník, 3., dopl. vyd., Praha: Leda.

14. Urbánková, Naďa (2003) 'Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690', Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 4(4): 25-36: https://www.cz-museums.cz/UserFiles/file/propedeutika/zakladni%20kurs/ISO%20690.pdf (access: 30. 3. 2019)

15. Vyhláška č. 645/2004 Sb., novelizovaná vyhláškou č. 213/2012 Sb.

16. Zach, Aleš (1976) Ediční dílo Kamilly Neumannové: bibliografický soupis k 100. výročí jejího narození a 20. výročí úmrtí. Praha: Památník národního písemnictví.

17. Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění zákona č. 250/2014 Sb.

Creative Commons License
Archivní prameny v translatologickém výzkumu – kde je hledat a jak s nimi pracovat? is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


published: 4 x per year
print price: 150 czk
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Download