AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 56 No 1 (2020), 47–55

A quality framework for assessing the designed curriculum – a basis for the Czech PE curriculum revision

Petr Vlček

DOI: https://doi.org/10.14712/23366052.2020.6
announced: 24. 06. 2020

abstract

This paper presents a general curriculum quality framework that has been developed on the basis of research in the Czech Republic and internationally. The cogency of this framework and its relevance to the Czech PE curriculum is demonstrated by reference to curriculum research. Finally its potential as a quality assessment tool for the review of the Czech Physical Education curriculum is discussed.

keywords: curriculum quality; curriculum quality characteristics; curriculum review; physical education curriculum; the Czech Republic

references (47)

1. Antošová, D., & Kodl, M. (Eds.) (2014). Zpráva o zdraví obyvatel České republiky. [A report on Health of the Czech population]. Prague: Ministry of Health of the Czech Republic.

2. Böttcher, W. (2006). 'Standards-Based Reform' oder: Kann man für die Schul reform von den USA lernen? In: Eder, F., Gastager, A., & Hofmann, F. (Eds.), Qualität durch Standards?, 71-84. Münster: Waxmann.

3. Dane, A.V., & Schneider, B. H. (1998). Program integrity in primary and early secondary prevention: Are implementation effects out of control? Clinical psychology review, 18(1), 23-45. CrossRef

4. Dvořák, D. (2012). Od osnov ke standardům: Proměny kurikulární teorie a praxe. Prague: Charles University.

5. Dvořák, D., Starý, K., & Urbánek, P. (2015). Malá škola po pěti letech: proměny školy v době reformy. Pedagogická orientace, 25(1), 9-31. CrossRef

6. Egger, K., et al. (2002). Qualität des Sportunterrichts. Bern: Schriftenreihe des Instituts für Sport und Sportwissenschaft der Universitäts Bern.

7. Fend, H. (1998). Qualität im Bildungswesen. Schulforschung zu Systembedingungen, Schulprofilen und Lahrerleistung. Weinheim: Juventa.

8. Fend, H. (2008). Schule gestalten. Systemsteuerung, Schulentwicklung und Unterrichtsqualität. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

9. Fialová, L. (2015). Pohybová gramotnost - analýza plnění standardů TV na 2. stupni ZŠ. In: Fialová, L., Kašpar, L., & Králová, K. (Eds.), Aktualizované poznatky ke vzdělávací oblasti Člověk a zdraví (pp. 53-60). Prague: Charles University.

10. Fialová, L., Flemr, L., Marádová, E., & Mužík, V. (2014). Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole. Prague: Karolinum.

11. Framework Educational Programme for Basich Education [FEP BE]. (2017). Prague: MEYS. Accessed November 21, 2018. http://www.msmt.cz/file/43792.

12. Frömel, K., Novosad, J., & Svozil, Z. (1999). Pohybová aktivita a sportovní zájmy mládeže. Olomouc: Palacký University.

13. Habrdlová, M., Lupač, M., & Vlček, P. (2017). Srovnání obsahu vybraných kurikulárních dokumentů tělesné výchovy pro primární vzdělávání v Irsku, Nizozemsku a České republice [Comparison of the PE content of the chosen primary curriculum documents in the Czech Republic, the Republic of Ireland and the Netherlands]. Pedagogická orientace, 27(3), 449-472. CrossRef

14. Habrdlová, M., & Vlček, P. (2015). Srovnání kurikula tělesné výchovy pro primární vzdělávání v Irsku a České republice [Comparison of physical education primary curriculum in Ireland and the Czech Republic]. Česká kinantropologie, 19(4), 34-48.

15. Helmke, A. (2007). Unterrichtsqualität: Erfassen, Bewerten, Verbessern. Seelze: Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung.

16. Hopmann, S., & Gundem, B. (Eds.) (1998). Didaktik and/or curriculum: An international dialogue. New York: Peter Lang.

17. Hopmann, S., & Riquarts, K. (Eds.). (1995). Didaktik and/or curriculum. Kiel: IPN.

18. Janík, T., Janko, T., Pešková, K., Knecht, P., & Spurná, M. (2018). Czech teachersʼ attitudes towards curriculum reform implementation. Human Affairs-Postdisciplinary Humanities Social Sciences Quarterly, 28(1), 54-70. CrossRef

19. Janík, T., Knecht, P., Kubiatko, M., Pavlas, T., Slavík, J., Solnička, D., & Vlček. P. (2011a). Kvalita školy a kurikula: Od expertního šetření ke standardu kvality. Prague: NIE.

20. Janík, T., Knecht, P., Najvar, P., Pavlas, T., Slavík, J., & Solnička, D. (2010). Kurikulární reforma na gymnáziích: V rozhovorech s koordinátory pilotních a partnrských škol. Prague: VÚP. CrossRef

21. Janík, T, Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., … Zlatníček, P. (2016). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masaryk University. CrossRef

22. Janík, T., Slavík, J., Najvar, P., & Janíková, M. (2019). Shedding the content: semantics of teaching burdened by didactic formalisms. Journal of Curriculum Studies, 51(2), 185-201. CrossRef

23. Janík, T., Vlček, P., & Mužík, V. (2016). Implementace kurikulární reformy v České republice: obecné problémy konkretizované pohledem na kurikulum tělesné výchovy [Implementig curricular reform in the Czech Republic: general issues in the light of Physical Education curriculum]. In: Porubský, Š. et al. Premeny školského kurikula: slovenská a česká skúsenosť (pp. 131-141). Banská Bystrica: Belianum.

24. Knecht, P. (2014). Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce zeměpisu. Brno: MU. CrossRef

25. Kuhn, J. (2011). Kurikulární reforma v poločase. Pedagogická orientace, 21(4), 480-486.

26. Kuřina, F. (2014). Kompetence a školní praxe. Rozpaky oborového didaktika nad kurikulární reformou. Pedagogická orientace, 24(3), 434-443. CrossRef

27. Lawton, D., & Gordon, P. (1993). Dictionary of education. London: Hodder Stoughton.

28. Lupač, M. (2016). Obsahová analýza kurikulárních dokumentů tělesné výchovy v Nizozemsku z hlediska vybraných faktorů kvality projektovaného kurikula: komparace s RVP ZV [The content analysis of Dutch PE projected curricula from perspective of chosen curricula factors of quality: comparison with Czech PE designed curricula]. Studia sportiva, 10(1), 15-32. CrossRef

29. Mitáš, J., & Frömel, K. (2013). Pohybová aktivita české dospělé populace v kontextu podmínek prostředí [Physical aktivity of the Czech adult population in the setting context]. Olomouc: Palacky University.

30. Mužík, V., & Hošková, L. (2010). Názory žáků základní školy na realizaci kurikula tělesné výchovy. In: Mužík, V., & Vlček, P., et al. Škola, pohyb a zdraví: výzkumné výsledky a projekty (pp. 75-92). Brno: MU.

31. Mužík, V., & Vlček, P. (2016). Proměny tělovýchovných koncepcí a jejich vliv na realizaci obsahu vzdělávání v tělesné výchově [Conceptual Changes in Physical Education and Their Influence on the Realisation of Physical Education Content]. Orbis scholae, 10(2), 131-143. CrossRef

32. OECD/European Observatory on Health Systems and Policies (2017). Česká Republika: zdravotní profil země 2017 [The Czech Republic: the health profile of the country 2017]. State of Health in the EU, OECD Publishing Paris/European Observatory on Health Systems and Policies, Brussels. Accessed January 21, 2019.

33. Pešková, K., Spurná, M., & Knecht, P. (2019). Teachers' acceptance of curriculum reform in the Czech Republic: One decade later. Center for Educational Policy Studies Journal, 9(2), 73-97. CrossRef

34. Píšová, M., Kostková, K., & Vlček, P. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie. In: Janík, T., Knecht, P., & Šebestová, S. (Eds.), Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (pp. 24-30). Brno: MU. CrossRef

35. Průcha, J. (1996). Pedagogická evaluace. Brno: Masaryk University.

36. Průcha, J. (2002). Moderní pedagogika. Prague: Portál.

37. Stake, R. E. (1967). The countenance of educational evaluation. Teachers College Record 68, 523-540.

38. Stake, R. E. (1972). Verschiedene Aspekte pädagogischer Evaluation. In: Wulf, CH. Evaluation. Beschreibung und Bewertung von Unterricht, Curricula und Schulversuchen (pp. 92-112). München.

39. Šíp, R. (2014). Problematické aspekty současné pedagogiky z pohledu pedagogické filozofie: vztah praxe a teorie a potlačení somatické dimenze pedagogických procesů. Habilitační práce. Brno: MU.

40. Terhart, E. (2000). Qualität und Qualitätssicherung im Schulsystem. Hintergründe - Konzepte - Probleme. Zeitschrift für Pädagogik, 46(6), 809-829.

41. Thijs, A., & van den Akker, J. (Eds.). (2009). Curriculum in development. Enschede: SLO.

42. Vašíčková, J. (2016). Pohybová gramotnost v České republice [Physical literacy in the Czech Republic]. Olomouc: Palacky University. CrossRef

43. Vlček, P. (2011). Pohledy na kurikulum tělesné výchovy aneb co je vlastně cílem současné tělesné výchovy? In: Píšová, M., Kostková, K., Janík, T., Doulík, P., Hajdušková, L., Knecht, P … Vlček, P. Kurikulární reforma na gymnáziích - případové studie tvorby kurikula (pp. 175-199). Prague: VÚP.

44. Vlček, P. (2019). Reviewing the Physical Education curriculum in the Czech Republic. Logos Verlag: Berlin. CrossRef

45. Vlček, P., & Janík, T. (2010). Školské reformy a tvorba kurikula tělesné výchovy v České republice, Spolkové republice Německo a Spojených státech amerických [School reform and PE curriculum design in the Czech Republic, Germana and the USA]. Brno: Paido.

46. Vlček, P., & Mužík, V. (2012). Soulad mezi projektovaným a realizovaným kurikulem jako faktor kvality vzdělávání v tělesné výchově [Congruence between projected and realidsed curriculum as a factor of quality in PE]. Česká kinantropologie, 16(1), 31-45.

47. Zhu, X., Ennis, C. D., & Chen, A. (2011). Implementation challenges for a constructivist physical education curriculum. Physical Education and Sport Pedagogy, 16(1), 83-99. CrossRef PubMed PubMed Central

Creative Commons License
A quality framework for assessing the designed curriculum – a basis for the Czech PE curriculum revision is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download