AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 56 No 1 (2020), 41–46

Motives of high school students to participate in sports

Pavel Šmela, Petra Pačesová, Branislav Antala

DOI: https://doi.org/10.14712/23366052.2020.5
announced: 24. 06. 2020

abstract

The aim of study is to expand the knowledge of motives of Slovak high school students to participate in sports (at school but also in extracurricular activities after school) and identify the differences between boys and girls in adolescent age. The research group consisted of 318 high school students (boys: n = 154, 16.77 ± 1.01 years old and girls: n = 164, 16.54 ± 1.14 years old) from various areas of Slovakia. The questionnaire Exercise Motivations Inventory was used as the research tool. The questionnaire contains 54 items to which the respondent answers on the Likert scale. Kolmogor-Smirnov’s test did not confirm the normality of the research group’s data. The nonparametric Mann-Whitney U test was used to evaluate the significance of the differences in motives between girls and boys. For effect size was calculated coefficient r. The most important motive to participate in sport for boys is motive to gain strength and endurance and for girls is motive positive health. We can see significant differences in motives to participate in sports between girls and boys, where boys have higher score in motives affiliation (p = 0.001, r = 0.18), appearance (p = 0.012, r = 0.14), social pressure (p = 0.006, r = 0.15), social recognition (0.001, r = 0.29) and strength and endurance (p = 0.001, r = 0.23). Significantly higher score girls have in motive weight management (p = 0,009, r = 0.15). Our results can help teachers of physical education, trainers, sport educators and parents to plan thematic units, sport activities, which are of interest and attractive in age of adolescence.

keywords: motivation; adolescence; sport activities

references (26)

1. Bajanová, V., & Lipková, J. (2009). Zmeny vybraných somatických parametrov u stredoškoláčok s nadváhou po absolvonom pohybovom programe [Changes of selected somatic parameters in overweight high school children after completion of the movement program]. Telesná výchova & šport, 19(3-4), 25-29.

2. Blahutková, M. (1995). Výkonová motivace u sportovní mládeže [Achievement motivation in sports youth]. Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. Soubor referátů ze semináře na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně.

3. Bohačiková, M. (2017). Typy motivácie a motívy športovania žiakov a žiačiek na vybraných stredných školách [Types of motivation and motives to sports of pupils at selected high schools]. Master Thesis. Bratislava: Faculty of Physical Education and Sports, Comenius University in Bratislava, Slovakia.

4. Crerand, C. E., Rumsey, N., Kazak, A., Clarke, A., Rausch, J., & Sarwer, D. B. (2020). Sex differences in perceived stigmatization, body image disturbance, and satisfaction with facial appearance and speech among adolescents with craniofacial conditions. Body Image, 32, 190-198. CrossRef PubMed

5. Darayi, J. (2006). Correlation burley family, social base and place control with achievement motiveat student year 3 medium at year academic. Q. Educ., 3(17), 44-49.

6. Došla, J. (2006). Výzkum postojů mládeže ke sportovně pohybovým aktivitám na základní škole [Research of young people's attitudes towards sports-physical activities at primary school]. Dissertation Thesis. Brno: Fakulta sportovních studií, Masarykova Univerzita.

7. Hroššo, A. (2016). Motivačná štruktúra žiakov stredných škôl k vykonávaniu športových aktivít na Slovensku, Maďarsku a v Českej republike [Motivation structure of high school students to participate to sports activities in Slovakia, Hungary and the Czech Republic]. Master Thesis. Bratislava: Faculty of Physical Education and Sports, Comenius University in Bratislava, Slovakia.

8. Chang, L., Li, P., Loh, R. S. M., & Chua, T. H. H. (2019). A study of Singapore adolescent girls' selfie practices, peer appearance comparisons, and body esteem on Instagram. Body image, 29, 90-99. CrossRef PubMed

9. Ingledew, D. K., & Sullivan, G. (2002). Effects of body mass and body image on exercise motives in adolescence. Psychology of Sport and Exercise, 3(4), 323-338. CrossRef

10. Kilpatrick, M., Hebert, E., & Bartholomew, J. (2005). College students' motivation for physical activity: differentiating men's and women's motives for sport participation and exercise. Journal of American college health, 54(2), 87-94. CrossRef PubMed

11. Kukurová, K. (2015). Motivácia školskej mládeže zo Slovenska a z Nemecka k pohybovej aktivite [Motivation to participate in sports of school youth from Slovakia and Germany]. Master Thesis. Bratislava: Faculty of Physical Education and Sports, Comenius University in Bratislava, Slovakia.

12. Leondari, A., Syngollitou, E., & Kiosseoglou, G. (1998). Academic achievement, motivation and future selves. Educational Studies, 24(2), 153-163. CrossRef

13. Litvová, D. (2014). Motívy športovania návštevníkov fitnescentra [Motives to participate in sports of fitness visitors]. Bachelor Thesis. Bratislava: Faculty of Physical Education and Sports, Comenius University in Bratislava, Slovakia.

14. Macek, P. (2003). Adolescence. 2nd rev. ed. Prague: Portál.

15. Murphy, M., Nevill, A., Neville, Ch., Biddle S., & Hardman, A. (2002). Accumulating brisk walking for fi tness, cardiovascular risk, and psychological health. Medicine and Science in Sports and Exercise, 34(9), 1468-1474. CrossRef PubMed

16. Nakonečný, M. (1996). Motivace lidského chování [Motivation of human behavior]. Prague: Academia.

17. Nemček, D., & Rábara, J. (2017). Štruktúra voľno-časových aktivít detí žijúcich v detskom domove [Structure of leisure time activities of children living in orphanages]. Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu VI. Zborník vedeckých prác (pp. 114-119). Ružomberok: Verbum.

18. Pett M. A. (1997). Nonparametric statistics for health care research: Statistics for small samples and unusual distributions. Thousand Oaks, CA: Sage.

19. Rychtecký, A., & Fialová, L. (2004). Didaktika školní tělesné výchovy [Didactics of school physical education]. Prague: Karolinum.

20. Sigmund, J., et al. (2003). Role školní tělesné výchovy a organizované pohybové aktivity v týdenní pohybové aktivitě adolescentů [The role of school physical education and organized physical activity in weekly physical activity of adolescents]. Těl. Vých. Sport Mlád., 69(3), 6-9.

21. Strešková, E. (2007). Co motivuje ženy k cvičení? [What motivate women to participate in sports]. Psychologie, 13(2).

22. Šimonek, J. (2003). Inovačné tendencie v školskej telesnej výchove [Innovation tendencies in school physical education]. Telesná výchova & šport, 13(1), 2-3.

23. Šimonek, J. (2006). Športové záujmy a pohybová aktivita v dennom režime a ich vplyv na prevenciu drogových závislostí detí a mládeže [Sports interests and physical activity in daily routine and their impact on prevention of drug addictions of children and youth]. Štúdie III. Nitra: Pedagogická fakulta UKF.

24. Šmela, P. (2014). Vliv kondičního programu v školní telesné výchove na motivaci ke cvičení žáku vybraného gymnázia na Slovensku a v Rakousku. Dissertation Thesis. Bratislava: Faculty of Physical Education and Sports, Comenius University in Bratislava, Slovakia.

25. Švancara, J. (2003). Emoce, motivace, volní procesy [Emotion, motivation, volition]. Studijní příručka k předmětu Obecná psychologie II (prožívání, jednání). Brno: Psychologický ústav FF MU.

26. Whitehead, R. J. (2004). Physical Activity and Intrinsic Motivation. President's Council offers several educational and motivational resources, 1(2). University of North Dakota.

Creative Commons License
Motives of high school students to participate in sports is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download