AUC KINANTHROPOLOGICA
AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 48 No 2 (2012), 27–36

Dimensionality of Indicators in Questionnaire for Diagnostics of Hand and Foot Preference – Adult Population

Martin Musálek

announced: 04. 02. 2015

abstract

Dimensionality of Indicators in Questionnaire for Diagnostics of Hand and Foot Preference – Adult Population The aim of the study was to verify the structural hypothesis whether the items of the questionnaire survey, assessing motor manifestations of upper and lower limb laterality in the adult population, consist of two separate latent variables or not. The selection of the questionnaire items was based on an expert assessment of content validity of items that were part of already created standardized foreign questionnaires. The diagnostic tool originally consisted of 10 items (of tool, skill and non-skill character). The research was carried out using 440 individuals aged 17–19 years. In order to analyze the data, structural equation modelling (SEM) was used, specifically the confirmatory approach for categorical data called item factor analysis (IFA). The results showed that the most appropriate model is a one-factor model with seven items. This model had a very high diagnostic quality, expressed by fit indices RMSEA 0.028, CFI 0.99, TLI 0.99, and signification of the model on the level of p = 0.29. However, the resultant one-factor model suggests that particularly answers to items of skill character in which strong factor loadings were found may be influenced by the subjective assessment of the degree of lateral preference, resulting in local dependence, i.e. the answer to a particular item is affected by the answer to the previous item. Dimensionalita položek v dotazníku určených pro hodnocení preference horní a dolní končetiny – dospělá populace Cílem studie bylo ověřit strukturální hypotézu, zda položky dotazníkového šetření, hodnotící motorické projevy laterality horních a dolních končetin u dospělé populace, tvoří dvě samostatné latentní proměnné či nikoliv. Položky dotazníku byly vybrány na základě expertního šetření a posouzení obsahové validity položek, které byly součástí již vytvořených zahraničních dotazníků. Do diagnostického nástroje původně 10 položek (nástrojového, dovednostního a nedovednostního charakteru). Šetření bylo provedeno na 440 jedincích ve věku 17–19 let. Pro analýzu dat bylo použito metody strukturálního modelování (SEM), konkrétně konfirmativní přístup pro kategorická data nazývaný item factor analysis (IFA). Výsledky ukázaly, že nejvhodnějším modelem je jedno-faktorový model se sedmi položkami. Tento model měl velmi vysokou diagnostickou kvalitou vyjádřenou pomocí indexů fitu RMSEA 0.028, CFI 0.99, TLI 0.99 a signifikací modelu na hladině p = 0.29. Výsledný jedno-faktorový model však naznačuje, že odpovědi na položky zvláště dovednostního charakteru, u kterých byly zjištěny silné faktorové zátěže, mohou být ovlivněny subjektivním hodnocením míry stranové preference, jejímž důsledkem je lokální závislost tj., že odpověď na určitou položku je ovlivněna odpovědí na položku předcházející.

keywords: functional asymmetry; laterality; questionnaire; structural equation modelling; item factor analysis funkční asymetrie; lateralita; dotazník; strukturální modelování; kategorická konfirmatorní faktorová analýza

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download