AUC KINANTHROPOLOGICA
AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 47 No 2 (2011), 126–142

Risks and Benefits of Hypo/Hyperkinetic Loading of Human Musculoskeletal System and Its Genetic Predispositions – Rhythmic Gymnastic

Šárka Panská, Miroslav Petr, Karel Jelen

announced: 04. 02. 2015

abstract

Risks and Benefits of Hypo/Hyperkinetic Loading of Human Musculoskeletal System and Its Genetic Predispositions – Rhythmic Gymnastic Many studies show that the higher up the high intensity and volume of training load has a positive effect on e.g. bone adaptation especially for children and adolescents. Skeletal response to load is dependent on many different factors related to mechanical loading (training) as well as factors that relate directly to the athlete himself, such as nutritional and hormonal factors and especially age when the training interventions started. Besides the influence of load on bone adaptation, our initial review study will be based on potential genetic factors involved in the quality of the bone system, namely the density of bone (BMD), bone structure and ability of mineralization. Rizika a benefity hypo -hyper kinetického zatěžování pohybového systému člověka a jeho genetické předpoklady v rytmické gymnastice Řada studií prokazuje, že vyšší až vysoká intenzita a objem tréninkového zatížení má pozitivní vliv např. na kostní adaptaci zejména u dětí a dospívající mládeže. Kosterní odezva na zátěž je však závislá na mnoha různých faktorech souvisejících s mechanickým zatěžováním (tréninkem) i na faktorech, které se vztahují přímo na sportovce samého, jako jsou výživové, hormonální faktory a zejména věk, kdy byly tréninkové intervence zahájeny. Kromě vlivu zátěže na kostní adaptaci se naše úvodní review studie opírá o možné potenciální genetické faktory podílející se na kvalitě kostěného sytému, konkrétně pak na hustotě kostní tkáně (BMD), struktuře kostní tkáně či její schopnosti mineralizace.

keywords: hypokinesia; hyperkinesia; training load; bone mineral density (BMD); genetics factors hypokineza; hyperkineza; tréninkové zatížení; kostní minerální hustota (BMD); genetické faktory

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download