AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 46 No 2 (2010), 24–37

Impact of Bilateral Transfer on Shooting with the Dominant Hand in Basketball

Lenka Horňáková, Eva Tlapáková, Martin Musálek, Michael Velenský, Karel Jelen

announced: 04. 02. 2015

abstract

Impact of Bilateral Transfer on Shooting with the Dominant Hand in Basketball This work deals with verification of hypothesis based on the principle of hemispheric bilateral transfer by which it is possible to influence the activity of dominant upper extremity positively with right-handed people through aimed training of non-dominant upper extremity. On the basis of this hypothesis I suppose that shooting effectivity will increase and individual shooting abilities of upper right extremity will improve with right-handed players in basketball. By using specialized training aimed only at nondominant left hand with the category of older girls between 14 and 15 years. Having used hand Tapping and Edinburgh questionnaire to determine laterality, the level of right/left-handedness was settled with every participant and a suitable group of 15 players was chosen from the results as an experimental group. There were only dominant right-handed players in every group. After performing complex of shooting tests from a spot in different positions, one group underwent 10 weeks training of nondominant hand. After finishing it they performed the same battery of tests and the results were evaluated by non-parametric Wilcox pair test, t-test for pair values and by testing of two chosen percentage values the result were settled. By using the mentioned tests our hypothesis about transfer of handedness was not confirmed for transfer from non-dominant left hand to the dominant right one of the chosen age group. On the contrary it showed that training of non-dominant upper extremity had positive influence on improving shooting ability of left hand, which shows high effect of the process on non-dominant hand. When we look at statistic significance in comparison with the nonspecialized group without special training our hypothesis was not confirmed even for non-dominant hand. Efekt bilaterálního transferu na střelbu dominantní rukou v basketbale Práce se zabývá ověřením hypotézy založené na principu hemisferického bilaterálního transferu, podle kterého lze příznivě ovlivnit u pravorukých osob činnost dominantní horní končetiny, a to tréninkem zaměřeným na nedominantní horní končetinu. Na základě této hypotézy předpokládám, že nastane zvýšení střelecké efektivity a střelby z místa pravou horní končetinou u pravorukých hráček v basketbalu, použitím specializovaného tréninku zaměřeného pouze na levou ruku u kategorie starší žákyně ve věku 14 a 15 let. Použitím testu Tapping rukou a Edinburghského dotazníku pro určení laterality se stanovila míra rukovosti každé zúčastněné probandky a na základě toho byla vybrána vhodná skupina 15 probandek jako experimentální a 15 probandek jako komparativní. V každé skupině se nacházely pouze dominantně pravoruké probandky. Po provedení souboru testových baterií střelby z místa z různých pozic, byla jedna skupina ošetřena desetitýdenním tréninkem na nedominantní ruku. Po závěrečném absolvování stejného souboru testových baterií a vyhodnocení výsledků pomocí neparametrického Wilcoxova párového pořadového testu, t-testu pro párové hodnoty a testováním dvou výběrových percentových hodnot byl stanoven výsledek. Použitím zmíněných testů nedošlo k potvrzení hypotézy o převodu dovednosti při přenosu motorické informace z nedominantní levé ruky na pravou ruku dominantní pro vybranou věkovou kategorii. Naopak se ukázalo, že ošetření tréninkem na nedominantní horní končetinu má pozitivní vliv na zlepšení střelby levou rukou, což ukazuje na efektivitu absolvovaného procesu na ruku nedominantní. Při pohledu na statistickou významnost se však hypotéza nepotvrdila ani pro nedominantní ruku. Výsledky této studie jsou využívány v pedagogickém procesu na FTVS UK Praha.

keywords: laterality; measurement of handedness; human brain; asymmetry of brain hemispheres; interhemispheric transfer of the information; motor learning lateralita; měření rukovosti; mozek; asymetrie mozkových hemisfér; mezihemisférický přenos informací; motorické učení

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download