AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 46 No 2 (2010), 38–52

Knee-Joint Orthoses and Their Influence on a Plantar Pressure Distribution During Walk – Pilot Study

Barbora Pánková, Petr Kubový, Karel Jelen

announced: 04. 02. 2015

abstract

Knee-Joint Orthoses and Their Influence on a Plantar Pressure Distribution During Walk – Pilot Study Knee-joint orthoses (KO) are widely used by doctors as well as ordinary people. Manufacturers and researchers alike study the influence of KO on an area of knee-joint, but omit the spreading of this influence to more distant parts of a body. This work’s objective is a verification of changes of human walk in relation to usage of three different types of KO by the means of observing plantar pressure distribution changes during healthy individuals’ walk. The experimental set consisted of 5 healthy volunteers, 3 men and 2 women, 22–32 years old. These people had their plantar pressure distribution measured using tensometric platform by comparison of pressure sum under foot regions during foot-platform contact without KO and subsequently using three types of KO. Plantar pressure distribution displays a variation related to specific KO types. However, individual probands have displayed individual degree of variation and there have been no common behaviour observed among them. The results also correspond to individual findings on probands’ motion apparatus, measured during preceding clinical examination. The results of intraindividually applied statistical method implicate that using a functional KO increased a pressure under middle forefoot, using a proprioceptive KO increased a pressure under lateral forefoot and decreased it under medial heel region and finally using a girdle decreased a pressure under both regions. The acquired results varied greatly in a reflection of every examined subject’s individuality during such a complex motion a human walk is. Using three types of KO caused changes in plantar pressure distribution on a platform, mainly under medial and lateral forefoot and heel regions. Ortézy kolenního kloubu a jejich vliv na distribuci plantárního tlaku během chůze – pilotní studie Ortézy kolenního kloubu jsou lékaři i laiky hojně užívanou metodou. Výrobci i řešitelé studií týkajících se kolenních ortéz ve většině případů zkoumají jejich vlivy na oblast kolenního kloubu, ovšem nezabývají se šířením jejich vlivu do vzdálenějších regionů těla. Cílem této práce je ověření změn chůze v závislosti na použití tří různých typů kolenních ortéz pomocí sledování změn plantární distribuce tlaku při chůzi u zdravých jedinců. Výzkumný soubor byl tvořen 5 zdravými dobrovolníky, 3 muži a 2 ženami ve věku 22–32 let, u kterých byla pomocí tenzometrické plošiny měřena plantární distribuce tlaku pomocí porovnání celkové sumy tlaku během kontaktu nohy s podložkou pod jednotlivými regiony nohy ve stavu bez ortézy a následně s použitím tří typů kolenních ortéz. Plantární distribuce tlaku vykazuje změnu v závislosti na použití různých typů ortéz. U jednotlivých probandů je však tato tendence individuální a nebyla nalezena stejná tendence mezi jednotlivými subjekty. Výsledky korespondují také s individuálními nálezy na pohybovém aparátu probandů, zjištěnými předchozím klinickým vyšetřením. Z výsledků intraindividuálně použité statistické metody vyplývá, že při použití funkční ortézy se tlak zvýšil pro region střední části přednoží, s použitím proprioceptivní ortézy se tlak zvýšil pro region laterální části přednoží a snížil pod regionem mediální části paty a při použití návleku se tlak snížil pod oběma regiony paty. V získaných výsledcích se projevila značná variabilita, odrážející individualitu každého sledovaného subjektu při tak komplexním pohybu, jako je lidská chůze. S použitím tří druhů ortéz se plantární distribuce tlaku během kontaktu s podložkou změnila, nejvýznamněji pod regiony střední a laterální části přednoží a paty. Výsledky této studie jsou využívány v pedagogickém procesu na FTVS UK Praha.

keywords: plantar pressure distribution; knee-joint orthosis; walk; tensometric platform distribuce plantárního tlaku; kolenní ortéza; chůze; tenzometrická plošina

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download