AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 46 No 2 (2010), 5–23

Dynamics of Interaction Characteristics on Foot–Shoe Interface in Running Load Regime

David Gerych, Aleš Tvrzník, Karel Jelen

announced: 04. 02. 2015

abstract

Dynamics of Interaction Characteristics on Foot–Shoe Interface in Running Load Regime The aim of this study has been to determine whether any changes in plantar pressure distribution occur in competitive distance runners during the stance phase of continuous steady running and continuous accelerating running depending on increasing fatigue and loading intensity. Furthermore to show a practical significance of tensometrics for running technique and running economy evaluation, as well as, for prevention of structural and functional changes of foot resulting from an extreme loading. Non-homogenous group of five distance runners – two competitive male runners, two competitive female runners, and one recreational male runner participated in this pilot study. The analysis of plantar pressure distribution during the stance phase at initial and final stage of continuous run was performed by using Novel Pedar-X system. One male competitive runner and one female competitive runner underwent continuous, gradually increasing loading, during which changes in plantar pressure distribution and foot contact time were observed depending on increasing running speed. The other subjects – competitive male runner, competitive female runner, and recreational male runner underwent continuous steady loading, during which changes in plantar pressure distribution and foot contact time were observed depending on increasing fatigue. No changes in plantar pressure distribution have been detected in any of the competitive distance runners during the continuous accelerating and continuous steady run. However, significant change in terms of shifting peak pressure areas forward to the forefoot has occurred in context of increasing fatigue during the continuous steady run in recreational runner. The foot contact time during the continuous steady run has changed only in female competitive runner. Dynamika interakčních charakteristik rozhraní noha–bota v zátěžovém režimu běhu Cílem studie bylo zjistit, zda u výkonnostních běžců dochází ke změnám distribuce tlaku chodidla na podložku v průběhu oporové fáze souvislého rovnoměrného a souvislého stupňovaného běhu v závislosti na rostoucí únavě a intenzitě zatížení. Dále bylo cílem ukázat na praktický význam tenzometrie pro hodnocení techniky a ekonomiky běhu a možnosti jejího využití pro prevenci strukturálních a funkčních změn nohy vlivem extrémní zátěže. Jedná se o pilotní studii, které ze zúčastnila nehomogenní skupina pěti běžců – dvou výkonnostních běžců, dvou výkonnostních běžkyň a jednoho rekreačního běžce. U každého z probandů byla provedena analýza distribuce tlaku chodidla na podložku v průběhu oporové fáze na počátku a na konci souvislého běhu pomocí Pedar-X systému společnosti Novel. Jeden výkonnostní běžec a jedna výkonnostní běžkyně absolvovali souvislé, rovnoměrně stupňované zatížení, přičemž byly sledovány změny distribuce tlaku chodidla na podložku a změny doby trvání oporové fáze v závislosti na zvyšující se rychlosti běhu. Zbývající probandi – výkonnostní běžec, výkonnostní běžkyně a rekreační běžec absolvovali souvislé rovnoměrné zatížení, při kterém byly sledovány změny distribuce tlaku chodidla na podložku a změny doby trvání oporové fáze v závislosti na zvyšující se únavě. V průběhu souvislého stupňovaného ani souvislého rovnoměrného běhu nedošlo u žádného z výkonnostních běžců ke změně distribuce tlaku chodidla na podložku, ale ke změně ve smyslu posunu oblastí nejvyššího tlaku z paty na přední část chodidla došlo v souvislosti se zvyšující se únavou v průběhu souvislého rovnoměrného běhu u rekreačního běžce. Doba trvání oporové fáze se v průběhu souvislého rovnoměrného běhu změnila jen u výkonnostní běžkyně. Výsledky této studie jsou využívány v pedagogickém procesu na FTVS UK Praha.

keywords: stance phase of running; biomechanics; tensometrics; Pedar-X system; pressure distribution; foot-shoe interface oporová fáze běhu; biomechanika; tenzometrie; Pedar-X systém; distribuce tlaku; rozhraní noha–bota

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download