AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 46 No 1 (2010), 80–96

The Contribution to the History of the Jewish Sports in Czechoslovakia in the Years 1918–1939

Jan Štumbauer

announced: 04. 02. 2015

abstract

The Contribution to the History of the Jewish Sports in Czechoslovakia in the Years 1918–1939 The history of the Jewish minority living in Czechoslovakia is an integral and important part of the history of this phenomenon in the Czech Lands. This paper deals with the formation, progress and its disappearance on the eve of the World War II. Problems are divided into separate parts, each dedicated to the sport sector which was gradually done and developed by citizens of Czechoslovakia Jewish nationality. In many of them there were achieved so performance that represented Czechoslovakia at the international level. Jewish sport was organized in Czechoslovakia in either individual sports clubs or sports sections of the organization Makabi. These Jewish sports corporations created separate organizational units within they competed, but in many sectors they involved in the activities of the national sports association and participated in its competitions. The overall friendliness to the Czech environment for Jewish activities which was in large contrast to the situation in most neighbouring countries indicates among other things the exercise of separate Jewish sports associations in the Czechoslovak sport associations with the right of national autonomy and relative representation. Extraordinary position both in size and material conditions and mostly in sport performance was in Prague Jewish sports club Hagibor which creation was dated back to the period just before the World War I. The most successful sector of Jewish sport in Czechoslovakia was swimming followed by athletics. Příspěvek k dějinám židovského sportu v Československu v letech 1918–1938 Historie sportu židovské menšiny žijící v Československu tvoří nedílnou, a nikoliv nevýznamnou, součást dějin tohoto jevu v Českých zemích. Toto sdělení pojednává o jeho vzniku, postupném vývoji a jeho zániku v předvečer 2. světové války. Problematika je členěna do samostatných celků věnovaných jednotlivým sportovním odvětvím, která byla postupně pěstována a rozvíjena občany Československa židovské národnosti. V řadě z nich dosáhli takové výkonnosti, že reprezentovali Československo na mezinárodní úrovni. Židovský sport byl v Československu organizován buď v samostatných sportovních klubech, nebo ve sportovních sekcích organizace Makabi. Tyto židovské sportovní korporace vytvářeli samostatné organizační celky, v rámci kterých soutěžili, ale v řadě odvětví se podíleli na činnosti celostátního sportovního svazu a účastnili se jeho soutěží. O celkové přívětivosti českého prostředí k židovským aktivitám, která byla ve značném kontrastu se situací ve většině okolních zemí, svědčí mimo jiné právě existence samostatných židovských sportovních svazů v rámci československých sportovních asociací s právem národní autonomie a poměrného zastoupení. Zcela mimořádné postavení a to jak co do velikosti, materielních podmínek a hlavně sportovní výkonnosti, měl pražský Židovský sportovní klub Hagibor, jehož vznik se datuje do období těsně před vypuknutím 1. světové války. Nejúspěšnějším odvětvím židovského sportu v Československu bylo plavání následované atletikou.

keywords: sports organization; sports association; national minorites; Jews sportovní organizace; sportovní svazy; národnostní menšiny; Židé

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download