AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 46 No 1 (2010), 65–79

Fitness Levels in Pupils at Practical Elementary Schools

Alena Lejčarová

announced: 04. 02. 2015

abstract

Fitness Levels in Pupils at Practical Elementary Schools Relatively little expert attention is paid to assessing the fitness or motor performance standard of children with mild intellectual disability, or children at special schools, in the Czech Republic. The aim of our research was therefore to ascertain the standard of selected fitness indicators among children attending practical elementary schools and to compare the findings with same-age children at ordinary elementary schools. Five field motor tests focusing mainly on fitness (Standing broad jump, Repeated situps, 12-minute run, 4 × 10 m shuttle run, Sit and reach test) were conducted on 153 children attending special schools in Prague (age 10.62 ± 0.56 years) and, for comparison, 99 children from ordinary elementary schools (age 10.40 ± 0.57 years). Compared to their typically developing peers, the fitness of the children from special schools, in other words pupils with mainly mild intellectual disability, was statistically (p = 0.05) and substantively (Cohen’s d index) different. The biggest differences in performance were found in the Repeated sit-ups test; the smallest in running tests. The primary reason for this should be sought both in their intellectual disability and the specific attributes associated with it and also in the insufficient standard of external conditions (school, family). The research results highlight the urgent need to devote due attention and space to the motor abilities of special school pupils, as there is no doubt that even children with mild intellectual disability possess the sufficient prerequisites to develop their movement abilities. Úroveň tělesné zdatnosti žáků základních škol praktických V České republice se poměrně málo odborné pozornosti věnuje hodnocení úrovně tělesné zdatnosti či motorické výkonnosti dětí s lehkým intelektovým postižením, resp. žáků základních škol praktických. Cílem našeho šetření bylo tedy zjistit úroveň vybraných ukazatelů tělesné zdatnosti žáků na základních školách praktických a získané hodnoty porovnat se stejně starými žáky běžných základních škol. U 153 žáků pražských základních škol praktických (věk 10,62 ± 0,56 let) a pro komparaci výsledků také u 99 žáků běžných základních škol (věk 10,40 ± 0,57 let) bylo použito pět terénních motorických testů (Skok daleký z místa, Leh–sed opakovaně, Běh po dobu 12 min, Člunkový běh 4 × 10 m, Hluboký předklon s dosahováním v sedu snožmo) zaměřených převážně na kondiční schopnosti. Tělesná zdatnost žáků základních škol praktických, resp. žáků s převážně lehkým intelektovým postižením je oproti intaktním vrstevníkům statisticky (p = 0,05) i věcně rozdílná (Cohenův index d). Největší rozdíly ve výkonech byly zaznamenány v testu Leh–sed opakovaně, nejmenší v běžeckých testech. Primární příčinu zjištěného stavu je nutno hledat nejen v jejich intelektovém postižení a s ním spojenými specifiky, ale i v nedostatečné úrovni vnějších podmínek (škola, rodina). V ýsledky výzkumu poukazují na naléhavou potřebu věnovat motorice žáků speciálních škol patřičnou pozornost a prostor, neboť není pochyb o tom, že i děti s lehkým intelektovým postižením mají v rámci svého postižení dostatek předpokladů pro rozvoj svých pohybových schopností.

keywords: intellectual disability; special schools; fitness abilities; mental retardation intelektové postižení; speciální školy; kondiční schopnosti; mentální retardace

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download