AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

–––

We are pleased to inform you that the journal Acta Universitatis Carolinae Iuridica was the first journal of the Faculty of Law of Charles University to be included in the prestigious international database SCOPUS. This Elsevier database is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature in the world. The editors of the journal expect from the inclusion in the elite SCOPUS database not only an increase in the readership of the journal, but also an increase in interest in the publication of papers by both Czech and foreign authors.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 4 (2023), 125–146

Zdravotní způsobilost zaměstnance a lékařské posudky ve státní službě

[Medical Capacity of an Employee and Medical Reports in the Civil Service]

Lucie Matějka Řehořová

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.51
published online: 04. 12. 2023

abstract

The article deals with the concept of the assessment of an employee’s medical capacity for work performance. The first part of the article analyses health protection in legislation in a general and medical capacity as the work performance assumption, while the next part of the article focuses on the consequences of losing the employee’s medical capacity in employment relations including civil service relations. Particular attention is paid to the current issues regarding medical reports and relevant court decisions.

keywords: medical capacity of an employee; medical report; civil service; labour relations

references (8)

1. BĚLINA, M. - DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015.

2. BĚLINA, M. - DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019.

3. Důvodová zpráva k zákonu č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013-2017, tisk 874/0.

4. NOVOTNÝ, Z. § 269 [Odpovědnost za škodu vzniklou úrazem nebo nemocí z povolání]. In: BĚLINA, M. - DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019.

5. PAVLÍČEK, V. Ústava a ústavní řád České republiky: komentář. 2. dopl. a podstatně rozš. vyd. Praha: Linde, 2002.

6. PICHRT, J. a kol. Zákoník práce: zákon o kolektivním vyjednávání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017

7. TOMŠEJ, J. Novela předpisů o pracovnělékařských službách. Právní rozhledy. 2018, roč. 26, č. 3, s. 90 a násl.

8. Vienna Declaration and Programme of Action. In: United Nations: Universal Instrument [online]. [cit. 2023-06-30]. Dostupné na: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/vienna.aspx.

Creative Commons License
Zdravotní způsobilost zaměstnance a lékařské posudky ve státní službě is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
periodicity: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download