AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

–––

We are pleased to inform you that the journal Acta Universitatis Carolinae Iuridica was the first journal of the Faculty of Law of Charles University to be included in the prestigious international database SCOPUS. This Elsevier database is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature in the world. The editors of the journal expect from the inclusion in the elite SCOPUS database not only an increase in the readership of the journal, but also an increase in interest in the publication of papers by both Czech and foreign authors.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 4 (2021), 147–162

Vývoj důchodového pojištění na území dnešní ČR od počátku 20. století po současnost

[The Development of Pension Insurance in the Territory of Today’s Czech Republic from the Beginning of the 20th Century to the Present]

Milan Hrdý

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.44
announced: 07. 12. 2021

abstract

The article deals with the problems of pension insurance in the territory of today’s Czech Republic from the beginning of the 20th century to the present. The main principles of the development of the pension system in the given period were identified and the analysis was performed mainly in terms of the personal and material scope of insurance, insurance obligations, and briefly in terms of the organizational security of the pension system as well. This analysis was carried out in four selected periods. At the end of the article, the relevant findings from this historical development are summarized and with their use the author's own proposal for the development of the pension insurance system in the Czech Republic in the future is presented.

keywords: pension system; historical development; analysis; Czech Republic

references (22)

1. Důchodový věk žen a jeho diferenciace. Praha: Československý výzkumný ústav práce a sociálních věcí Bratislava, pracoviště Praha, 1974, 192 s.

2. ENGLIŠ, K. Soustava národního hospodářství: věda o pořádku, v kterém jednotlivci a národové pečují o udržení a zlepšení života. Svazek II. Praha: Melantrich, a. s., 1938.

3. GALLAS, J. - JANOŠTÍK, F. Výklad k zákonu o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří ve znění novely ze dne 8. listopadu 1928, čís. 184 Sb. z. a n. 4. úplně přepr. vyd. Praha: Nákladem Sdružení úředníků a zřízenců československých sociálně-pojišťovacích ústavů, 1929.

4. HRDÝ, M. Analýza důchodových systémů a jejich možná aplikace v ČR. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta. Rigorózní práce. 2016.

5. CHVÁTALOVÁ, I. a kol. Právo sociálního zabezpečení v České republice a v Evropské unii. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012.

6. KOLBE, J. a kol. Analýza současné definice invalidity, zejména částečné, v československých předpisech o sociálním zabezpečení. II. díl. Praha: Československý výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1982.

7. KUKLÍK, J. a kol. Vývoj česko-slovenského práva 1945-1989. Praha: Linde Praha, a. s., 2009.

8. LUKÁŠ, J. Úvod do československého sociálního pojištění. Praha: Sociální služba, [1922].

9. MALÝ, K a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4. přepr. vyd. Praha: Leges, 2010.

10. MIMRA, S. Systém nemocenského, invalidního a starobního pojištění dělníků podle zákona o sociálním pojištění. Praha: Melantrich, a. s., 1936.

11. PŘIB, J. - RÝZNAR, L. - SAMEK, V. Zákon o sociálním zabezpečení: výklad a aplikace v praxi. Pardubice: Československá vědecko-technická společnost - Dům techniky ČSVTS Pardubice, 1988.

12. Starobní důchod loni klesl na 50 % průměrné čisté mzdy. In: FINTAG.cz [online]. 21. 11. 2019 [cit. 2021-08-15]. Dostupné na: https://www.fintag.cz/2019/11/21/starobni-duchod-loni-klesl-na-50-prumerne-ciste-mzdy/.

13. TOMEŠ, I. 90 let sociálního pojištění v České republice: statě z let 2014-2016. Praha: BMSS-Start, 2016.

14. ZÁHORSKÁ a kol. Průzkum života a potřeb invalidních občanů. Praha: Československý výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1983.

15. Andrle proti České republice. Rozsudek senátu 5. sekce. Číslo stížnosti: 6268/08.

16. Nařízení vlády č. 220/1948 Sb., jímž se stanoví části, které z pojistného v národním pojištění hradí zaměstnavatel a zaměstnanec.

17. Zákon č. 1/1907 ř. z., o penzijním pojištění zřízenců ve službách soukromých a některých zřízenců ve službách veřejných.

18. Zákon č. 221/1924 Sb., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, ze dne 9.října 1924.

19. Zákona č. 17/1947 Sb., o uznání nároků získaných u cizozemských nositelů sociálního pojištění.

20. Zákon č. 99/1948, o národním pojištění.

21. Zákon č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy.

22. Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění.

Creative Commons License
Vývoj důchodového pojištění na území dnešní ČR od počátku 20. století po současnost is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
published: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download