AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

–––

We are pleased to inform you that the journal Acta Universitatis Carolinae Iuridica was the first journal of the Faculty of Law of Charles University to be included in the prestigious international database SCOPUS. This Elsevier database is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature in the world. The editors of the journal expect from the inclusion in the elite SCOPUS database not only an increase in the readership of the journal, but also an increase in interest in the publication of papers by both Czech and foreign authors.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 4 (2021), 131–144

Prvky atypičnosti v organizaci veřejné správy

[Elements of Atypicality in the Organization of Public Administration – Selected Examples]

Jan Malast

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.43
announced: 07. 12. 2021

abstract

The paper deals with atypical elements in the organization of public administration in the Czech Republic. It seeks to define the essence and possible causes of organizational “atypicality” (deviations, exceptions, asymmetries) and assess its impact, not only on the functionality of public administration itself, but also on the doctrinal methodology and theory of administrative law. In addition to general considerations, the text also deals with specific examples of atypical subjects (carriers) and bodies (authorities) of public administration in the Czech Republic.

keywords: public administration; organisation of public administration; atypicality; asystem; exception

references (20)

1. BAKEŠ, M. a kol. Finanční právo. Praha: C. H. Beck, 2012

2. BERAN, K. Právnické osoby veřejného práva. Praha: Linde, 2006

3. HANDRLICA, J. Ke koncepci tzv. "nezávislých regulačních orgánů" a k problematice jejich "nezávislosti". Správní právo. 2005, roč. XXXVIII, č. 4, s. 222 a násl.

4. HANDRLICA, J. Nezávislé správní orgány. Praha: Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, 2009.

5. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo: obecná část. Praha: C. H. Beck, 2016.

6. HENDRYCH, D. a kol. Správní věda: teorie veřejné správy. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

7. KAZDA, P. - KAZDOVÁ, K. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016.

8. KINDL, M. - KRAMÁŘ, K. - RAJCHL, J. - TELECKÝ, D. Základy správního práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009.

9. KOPECKÝ, M. K institutu pracovišť a jiných územních útvarů správních úřadů. Správní právo. 2013, roč. XLVI, č. 2, s. 88 a násl.

10. KOPECKÝ, M. Správní právo: obecná část. Praha: C. H. Beck, 2021.

11. KURKA, R. - PAŘÍKOVÁ, A. Subjekty finančního trhu. Praha: C. H. Beck, 2014.

12. MALAST, J. K pojmu, povaze a podobám neúzemní samosprávy - samospráva veřejných pojišťoven. Právník. 2016, roč. 155, č. 10, s. 870-871.

13. MATES, P. K některým otázkám výkonu státní správy na základě propůjčení. In: HLOUŠEK, V. - ŠIMÍČEK, V. (eds.). Výkonná moc v ústavním systému České republiky. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 181 a násl.

14. POUPEROVÁ, O. Nezávislé správní úřady. Správní právo. 2014, roč. XLVII, č. 4, s. 209 a násl.

15. PRŮCHA, P. Správní právo: obecná část. Brno - Plzeň: Doplněk a Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012.

16. SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019.

17. TYLL, T. Cena za železniční dopravní cestu. Právo v přepravě a zasilatelství. 2020, roč. 3, č. 3, s. 26.

18. VARHANÍK, J. - MALÝ, S. Zákon o státní památkové péči: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011.

19. VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné: všeobecná časť. Bratislava: C. H. Beck, 2012.

20. ZÍDEK, M. - TUPÝ, M. - KLUSOŇ, J. Zákon o státní památkové péči: praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019.

Creative Commons License
Prvky atypičnosti v organizaci veřejné správy is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
published: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download