AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

–––

We are pleased to inform you that the journal Acta Universitatis Carolinae Iuridica was the first journal of the Faculty of Law of Charles University to be included in the prestigious international database SCOPUS. This Elsevier database is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature in the world. The editors of the journal expect from the inclusion in the elite SCOPUS database not only an increase in the readership of the journal, but also an increase in interest in the publication of papers by both Czech and foreign authors.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 4 (2021), 107–115

K reformě územně správního členění České republiky

[The Reform of the Territorial Administrative Structure of the Czech Republic]

Martin Wagner

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.41
announced: 07. 12. 2021

abstract

The territorial administrative structure of the Czech Republic has been reformed by Act No. 51/2020 Sb. This change implements an integrated system of local administrative units for the performance of the state administration on different levels based on local units defined as micro-regions. The new arrangement respects the existing boarders of territorial self-governing units while provides an abolishment of the old system of administrative regions based on Act No. 36/1960 Sb.

keywords: administrative territorial structures; region; district

references (11)

1. BAHÝĽOVÁ, L. - FILIP, J. - MOLEK, P. a kol. Ústava České republiky: komentář. Praha: Linde 2010. ISBN 978-80-7201-814-7.

2. ELIÁŠ, A. II. fáze územní reformy. Deník veřejné správy [online]. 9. 11. 2020 [cit. 2021-05-23]. Dostupné na: http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=73446.

3. GROSPIČ, J. a kol. Úvod do regionálních věd a veřejné správy. 2. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-086-4.

4. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo: obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-624-1.

5. HENDRYCH, D. Správní věda: teorie veřejné správy. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 244 s. ISBN 978-80-7478-562-7.

6. HENDRYCH, D. a kol. Ústava České republiky: komentář. Praha: C. H. Beck,1997. ISBN 80-7179-084-2.

7. HOETZEL, J. Československé správní právo: část všeobecná. 2. vyd. Praha: Melantrich, 1937.

8. KOPECKÝ, M. Právní postavení obcí a krajů: základy komunálního práva. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7552-719-6.

9. KOUDELKA, Z. - PRŮCHA, P. - ZWYRTEK HAMPLOVÁ, J. Komentář k § 109. In: Zákon o obcích: komentář. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-335-3.

10. PRŮCHA, P. K otázkám organizace současné místní a regionální samosprávy. In: NECKÁŘ, J. - RADVAN, M. - SEHNÁLEK, D. - VALDHANS, J. Dny práva - 2008 - Days of Law: 2. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity / the second year of the international conference held by Masaryk University, Faculty of Law: 4.-5. 11. 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 1582-1595. ISBN 978-80-210-4733-4.

11. SLÁMA, D. Nový zákon o územněsprávním členění státu od 1. 1. 2021. Deník veřejné správy [online]. 11. 8. 2020 [cit. 2021-06-22]. Dostupné na: http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6797803.

Creative Commons License
K reformě územně správního členění České republiky is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
published: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download