AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

–––

We are pleased to inform you that the journal Acta Universitatis Carolinae Iuridica was the first journal of the Faculty of Law of Charles University to be included in the prestigious international database SCOPUS. This Elsevier database is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature in the world. The editors of the journal expect from the inclusion in the elite SCOPUS database not only an increase in the readership of the journal, but also an increase in interest in the publication of papers by both Czech and foreign authors.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 3 (2021), 97–110

Mimosmluvní závazkové poměry s mezinárodním prvkem z pohledu české autonomní úpravy

[Non-contractual Obligations with Cross-border Elements in the Context of Czech Private International Law]

Kateřina Holečková

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.27
announced: 13. 09. 2021

abstract

Private International Law is nowadays, to a large extent, regulated by European and international law and the scope of the application of autonomous national law is therefore limited. However, in case of non-contractual obligations with cross-border elements, this scope is still relatively broad, as certain matters are excluded from the regulation on the European and international level. The aim of this article is to analyze the regulation of non-contractual obligations with cross-border elements under the Czech Act on Private International law, namely its regulation of international jurisdiction, applicable law, and the recognition and enforcement of foreign judgements.

keywords: non-contractual obligations; Act on Private International Law; international jurisdiction; applicable law

references (19)

1. BĚLOHLÁVEK, A. J. Římská úmluva a Nařízení Řím I: komentář, I. Díl. Praha: C. H. Beck, 2009.

2. BĚLOHLÁVEK, A. J. Účast na řízeních o hromadných žalobách v zahraničí a uznání a výkon rozsudků v těchto věcech v jiných zemích. Právní rozhledy. 2016, č. 13-14, s. 467-474.

3. BŘÍZA, P. Nový český zákon o mezinárodním právu soukromém v kontextu práva EU a mezinárodních smluv. Právní rozhledy. 2013, č. 17, s. 580-589.

4. BŘÍZA, P. - BŘICHÁČEK, T. et al. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Praha: C. H. Beck, 2014.

5. KUČERA, Z. - PAUKNEROVÁ, M. - RŮŽIČKA, K. et al. Mezinárodní právo soukromé. 8. vyd. Plzeň - Brno: Aleš Čeněk - Doplněk, 2015.

6. LAVICKÝ, P. Občanský soudní řád: praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. [Dostupné v systému ASPI.]

7. PAUKNEROVÁ, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013.

8. PAUKNEROVÁ, M. Prostor pro uvážení v českém mezinárodním právu soukromém: ohlédnutí se za mezinárodním právem soukromým k výročí Antonína Hobzy. Právník. 2016, roč. 155, č. 1, s. 12-28.

9. PAUKNEROVÁ, M. Imperativní normy a mezinárodní právo soukromé - klasické téma v současnosti. Právník. 2021, roč. 160, č. 1, s. 1-20.

10. PAUKNEROVÁ, M. - ROZEHNALOVÁ, N. - ZAVADILOVÁ, M. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2013.

11. PFEIFFER, M. - ZAVADILOVÁ, M. Recognition and enforcement of judgments in commercial matters rendered by courts of non-eu countries in the Czech Republic. Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 2020, Vol. LXVI, č. 4, s. 157-170. CrossRef

12. REMSOVÁ, K. Uplatnění koncepce nutně použitelných ustanovení dle zákona o mezinárodním právu soukromém. In: ROZEHNALOVÁ, N. - DRLIČKOVÁ, K. - VALDHANS, J. Dny práva 2015. Část IV., Kodifikace obecné části kolizního práva - cesta či omyl? Brno: Masarykova Univerzita, 2016.

13. ROZEHNALOVÁ, N. Instituty českého mezinárodního práva soukromého. Praha: Wolters Kluwer, 2016.

14. ROZEHNALOVÁ, N. Určení fóra a jeho význam pro spory s mezinárodním prvkem II. Bulletin advokacie. 2005, č. 5, s. 12-16.

15. SVOBODA, K. - SMOLÍK, P. - LEVÝ, J. et al. Občanský soudní řád. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017.

16. SYMEONIDES, S. Codifying choice of law around the world: an international comparative analysis. Oxford: Oxford University Press, 2014. CrossRef

17. VALDHANS, J. Mezinárodně-soukromoprávní tvář profesora Týče, neboli od lex loci delicti commissi k lex loci damni infecti. In: KYSELOVSKÁ, T. - SEHNÁLEK D. - ROZEHNALOVÁ, N. (eds.). In varietate concordia: soubor vědeckých statí k poctě prof. Vladimíra Týče. Brno: Masarykova univerzita, 2019.

18. VANLEENHOVE, C. A normative framework for the enforcement of U.S. punitive damages in the European Union: transforming the traditional no pasaran. Vermont Law Review. 2016, Vol. 41, No. 2, s. 347-404.

19. ŽIVĚLOVÁ, A. Umožňuje nový občanský zákoník přiznat v řízení o náhradě nemajetkové újmy punitive damages? Bulletin advokacie. 2016, č. 4, s. 24-30.

Creative Commons License
Mimosmluvní závazkové poměry s mezinárodním prvkem z pohledu české autonomní úpravy is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
published: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download