AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

–––

We are pleased to inform you that the journal Acta Universitatis Carolinae Iuridica was the first journal of the Faculty of Law of Charles University to be included in the prestigious international database SCOPUS. This Elsevier database is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature in the world. The editors of the journal expect from the inclusion in the elite SCOPUS database not only an increase in the readership of the journal, but also an increase in interest in the publication of papers by both Czech and foreign authors.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 3 (2021), 7–36

Soudní ochrana člena společenství vlastníků jednotek

[The Judicial Protection of a Member of the Community of Unit Owners]

Tomáš Dvořák

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.22
announced: 13. 09. 2021

abstract

This scientific study deals with the issue of judicial protection of a member of the community of unit owners after the amendment of Act No. 89/2012 Sb., The Civil Code, as amended by Act No. 163/2020 Sb. (with effect from 1 July 2020). Judicial protection of a member of a community of unit owners covers three basic issues. The first is the issue of judicial protection against invalid and void resolutions of the Assembly. The second is the issue of a substantive review of valid assembly resolutions by the court. Finally, the issue of replacing pending resolutions of the assembly by court decisions. The study deals with both substantive and procedural issues. The author formulates the conclusion that the legal regulation is very complicated from a theoretical point of view and from a practical point of view will cause considerable difficulties in application.

keywords: member of the community of unit owners; judicial protection; assembly resolution

references (88)

1. ČÁP, Z. in ŠVESTKA, J. - DVOŘÁK, J. - FIALA, J. - VYCHOPEŇ, M. - WINTEROVÁ, A. - ČÁP, Z. - THÖNDEL, A. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek III (§ 976-1474). Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 622-624.

2. DRÁPAL, L. in DRÁPAL, L. - BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád. I. Díl, § 1- 200za: komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 605

3. FELGROVÁ, R. - DEJL, P. Komentář § 85. In: LAVICKÝ, P. a kol. Řízení nesporné: zákon o zvláštních řízeních soudních, zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015. Praktický komentář, ASPI KO292_2013CZ.

4. FIALA, J. Pasivní věcná legitimace společenství vlastníků jednotek. Právní fórum. 2005, č. 4, s. 133;

5. HOLEJŠOVSKÝ, J. in FIALA, J. - NOVOTNÝ, M. - HORÁK, T. - OEHM, J. - HOLEJŠOVSKÝ, J. Zákon o vlastnictví bytů: komentář. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 177.

6. HOLEJŠOVSKÝ, J. in SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník. III, Věcná práva (§ 976-1474): komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 821.

7. KABELKOVÁ, E. in KABELKOVÁ, E. - SCHÖDELBAUEROVÁ, P. Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 276.

8. KABELKOVÁ, E. in PETROV, J. - VÝTISK, M. - BERAN, V. a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 1222.

9. KNAPP, V. - KNAPPOVÁ, M. - POHL, T. in ŠVESTKA, J. - DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné. I. díl. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010, s. 140.

10. KUBEŠ, V. in ROUČEK, F. - SEDLÁČEK, J. a kol. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 4., (§§ 859 až 1089). Praha: V. Linhart, 1936, s. 138.

11. LAVICKÝ, P. in DAVID, L. - IŠTVÁNEK, F. - JAVŮRKOVÁ, N. - KASÍKOVÁ, M. - LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád: komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, 2009, s. 436.

12. LAVICKÝ, P. Komentář § 27. In: LAVICKÝ, P. a kol. Řízení nesporné: zákon o zvláštních řízeních soudních, zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Praktický komentář, ASPI KO292_2013CZ.

13. ŠVESTKA, J. in ŠVESTKA, J. - SPÁČIL, J. - ŠKÁROVÁ, M. - HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník. I, (§ 1-459): komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 316.

14. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, VIII. volební období (od 2017). Parlamentní tisk č. 411/0, důvodová zpráva, zvláštní část, čl. I., body 47 a 48.

15. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

16. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

17. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

18. Zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod.

19. Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

20. Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

21. Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

22. Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

23. Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

24. Nález Ústavního soudu ze dne 19. 1. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 15/93. In: Ústavní soud České republiky. Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 1. Praha: C. H. Beck, 1994, s. 23 a násl.

25. Nález Ústavního soudu ze dne 14. 4. 2005, sp. zn. I. ÚS 625/03. In: Ústavní soud České republiky. Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 37. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 157 a násl.

26. Nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2005, sp. zn. I. ÚS 646/04. In: Ústavní soud České republiky. Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 36. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 525 a násl.

27. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 8. 2007, sp. zn. 28 Cdo 2618/2007, ASPI JUD103708CZ.

28. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2014, sp. zn. 26 Cdo 758/2014, ASPI JUD251472CZ.

29. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 6. 2016, sp. zn. 26 Cdo 4386/2015, ASPI JUD330351CZ.

30. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 10. 2008, sp. zn. 29 Odo 1639/2006, ASPI JUD142322CZ.

31. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2015, sp. zn. 29 Cdo 924/2012, ASPI JUD284054CZ.

32. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2011, sp. zn. 22 Cdo 1423/2009. Právní fórum. 2012, č. 5, s. 219 a násl.

33. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 8. 2001, sp. zn. 28 Cdo 1243/2001, ASPI JUD67949CZ.

34. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2011, sp. zn. 22 Cdo 1199/2009, ASPI JUD191215CZ.

35. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 6. 2016, sp. zn. 26 Cdo 4386/2015, ASPI JUD330351CZ.

36. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2015, sp. zn. 29 Cdo 924/2012, ASPI JUD284054CZ.

37. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2011, sp. zn. 22 Cdo 1423/2009. Právní fórum. 2012, č. 5, s. 219 a násl.

38. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 7. 2016, sp. zn. 26 Cdo 5024/2015, ASPI JUD332211CZ.

39. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 9. 2000, sp. zn. 29 Cdo 901/2000. Právní rozhledy. 2000, č. 12, s. 562 a násl.

40. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2010, sp. zn. 29 Cdo 1158/2009. Soudní judikatura. 2011, č. 3, s. 156 a násl.

41. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 12. 2001, sp. zn. 29 Cdo 2072/2001, ASPI JUD68447CZ.

42. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 12. 2009, sp. zn. 7 Cmo 188/2009. Právní rozhledy. 2010, č. 6, s. 223 a násl.

43. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2010, sp. zn. 29 Cdo 1158/2009. Soudní judikatura. 2011, č. 3, s. 156 a násl.

44. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 4.2018, sp. zn. 26 Cdo 781/2018, ASPI JUD377459CZ.

45. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2008, sp. zn. 29 Cdo 763/2007, ASPI JUD133359CZ.

46. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 3. 2014, sp. zn. 26 Cdo 421/2014, ASPI JUD249538CZ.

47. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2017, sp. zn. 26 Cdo 2657/2016. Právní rozhledy. 2017, č. 23-24, s. 852 a násl.

48. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 3. 2017, sp. zn. 26 Cdo 4567/2016, ASPI JUD348677CZ.

49. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 3. 2020, sp. zn. 27 Cdo 4639/2018, ASPI JUD446079CZ.

50. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2005, sp. zn. 29 Odo 701/2004. Soudní rozhledy. 2006, č. 2, s. 67 a násl.

51. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 2016, sp. zn. 26 Cdo 2360/2016. Právní rozhledy. 2017, č. 8, s. 303.

52. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2016, sp. zn. 29 Cdo 1817/2016. Obchodněprávní revue. 2017, č. 2, s. 50 a násl.

53. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 9. 2009, sp. zn. 29 Cdo 3914/2008, ASPI JUD156031CZ.

54. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 6. 2010, sp. zn. 29 Cdo 3247/2009, ASPI JUD183423CZ.

55. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2000, sp. zn. 32 Cdo 524, 525/2000. Právní rozhledy. 2000, č. 8, s. 353 a násl.

56. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2005, sp. zn. 29 Odo 540/2004, ASPI JUD88275CZ.

57. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 4. 2007, sp. zn. 29 Odo 757/2005, ASPI JUD38555CZ.

58. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 8. 2010, sp. zn. 29 Cdo 211/2009. Právní rozhledy. 2011, č. 1, s. 27 a násl. (a Soudní judikatura. 2011, č. 3, s. 208 a násl.).

59. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2008, sp. zn. 29 Odo 1400/2006, ASPI JUD133636CZ.

60. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2008, sp. zn. 29 Odo 1400/2006, ASPI JUD133636CZ.

61. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 11. 2009, sp. zn. 29 Cdo 4089/2009, ASPI JUD160447CZ.

62. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 8. 2003, sp. zn. 29 Odo 1013/2002, ASPI JUD27577CZ.

63. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 5. 2010, sp. zn. 29 Cdo 4811/2009, ASPI JUD180973CZ.

64. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 393/2003, ASPI JUD27562CZ.

65. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2019, sp. zn. 27 Cdo 787/2018, ASPI JUD441953CZ.

66. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2009, sp. zn. 29 Cdo 1271/2006. Soudní judikatura. 2008, č. 9, s. 724 a násl.

67. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2005, sp. zn. 29 Odo 445/2004. Soudní judikatura. 2005, č. 6, s. 438 a násl.

68. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2008, sp. zn. 29 Odo 604/2006, ASPI JUD105574CZ.

69. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 6. 2010, sp. zn. 29 Cdo 3082/2009. Soudní rozhledy. 2012, č. 3, s. 98 a násl.

70. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 5. 2001, sp. zn. 29 Cdo 2337/2000. Právní rozhledy. 2001, č. 6, s. 554 a násl.

71. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2838/2011. Právní rozhledy. 2014, č. 2, s. 69 a násl. (a Soudní judikatura. 2014, č. 3, s. 210 a násl.).

72. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 2008, sp. zn. 28 Cdo 3246/2007, ASPI JUD142669CZ.

73. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 4. 2007, sp. zn. 29 Odo 757/2005. Soudní judikatura. 2007, č. 9, s. 708 a násl.

74. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 3. 2014, sp. zn. 29 Cdo 3656/2012, ASPI JUD249471CZ.

75. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 4. 2007, sp. zn. 29 Odo 757/2005. Soudní judikatura. 2007, č. 9, s. 708 a násl.

76. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 3. 2014, sp. zn. 29 Cdo 3656/2012, ASPI JUD249471CZ.

77. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 8. 2010, sp. zn. 7 Cmo 336/2009. Soudní rozhledy. 2011, č. 1, s. 19 a násl.

78. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2001, sp. zn. 29 Odo 71/2001. Právní rozhledy. 2002, č. 1, s. 39 a násl.

79. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 12. 2009, sp. zn. 7 Cmo 188/2009. Právní rozhledy. 2010, č. 6, s. 223 a násl.

80. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 3. 2010, sp. zn. 7 Cmo 413/2009. Právní rozhledy. 2010, č. 22, s. 825 a násl.

81. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 1. 2015, sp. zn. 7 Cmo 406/2014. Právní rozhledy. 2015, č. 5, s. 188 a násl.

82. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 3. 2010, sp. zn. 7 Cmo 413/2009, ASPI JUD261928CZ.

83. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 3. 2017, sp. zn. 7 Cmo 247/2016. Soudní rozhledy. 2017, č. 4, s. 119 a násl.

84. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 7. 2009, sp. zn. 7 Cmo 56/2009. Obchodněprávní revue. 2010, č. 8, s. 246 a násl.

85. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 3. 2017, sp. zn. 7 Cmo 247/2016. Soudní rozhledy. 2017, č. 4, s. 119 a násl.

86. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 5. 2002, sp. zn. 7 Cmo 432/2001. Právní rozhledy. 2002, č. 7, s. 345 a násl.

87. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 3. 2009, sp. zn. 7 Cmo 428/2008. Obchodněprávní revue. 2011, č. 3, s. 93 a násl.

88. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 2. 2008, sp. zn. 7 Cmo 323/2007, ASPI JUD234341CZ.

Creative Commons License
Soudní ochrana člena společenství vlastníků jednotek is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
published: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download