AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 1 (2021), 75–84

Právnická osoba v trestním řízení a střet zájmů

[Legal Person in Criminal Proceedings and Conflict of Interest]

Pavel Kotlán

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.5
announced: 12. 03. 2021

abstract

The criminal liability of legal person is connected with many problems. The problem of acting on behalf of company in criminal proceedings is very topical especially if the statutory representative is in conflict of interest. The article looks just their conflict of interest if they and their company are in position of accused or a witness. The work tried to offer such an interpretation that takes into account the purpose of criminal proceedings and the right to defense.

keywords: criminal liability; legal person; statutory representative; defense; witness

references (22)

1. DUBBER, M. D. - HÖRNLE, T. Criminal law: a comparative approach. Oxford: Oxford University Press, 2014. CrossRef

2. Důvodová zpráva k zákonu č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

3. FENYK, J. Obecně oprávněná osoba, zmocněnec a opatrovník v trestním řízení proti právnické osobě a její právo na obhajobu. In: JELÍNEK, J. - FRYŠTÁK, M. - BRUCKNEROVÁ, E. - KALVODOVÁ, V. - FENYK, J. Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení. Praha: Leges, 2020, s. 335-344.

4. FENYK, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: komentář. 2., přepr. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2018.

5. GŘIVNA, T. Právo na obhajobu: teorie a praxe 21. století. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016.

6. JELÍNEK, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy. Praha: Leges, 2019.

7. KOTLÁN, P. Problematické aspekty práv poškozeného v přípravném řízení trestním. In: BENÁK, J. - VIKARSKÁ, Z. - JANOVEC, M. (eds.). COFOLA 2018, část VI.: permanentní reforma trestního řízení (koncepční a nekoncepční změny na půdě trestního práva procesního). Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 79-97.

8. KUTHANOVÁ, B. Ukončení funkce opatrovníka právnické osoby. In: epravo.cz [online]. 26. 7. 2017 [cit. 2020-07-20]. Dostupné na: https://www.epravo.cz/top/clanky/ukonceni-funkce-opatrovnika-pravnicke-osoby-106183.html.

9. LAVICKÝ, P. Občanský zákoník I: Obecná část (§ 1-654): komentář. V Praze: C. H. Beck, 2014.

10. MELZER, F. Metodologie nalézání práva: úvod do právní argumentace. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011.

11. Nález Ústavního soudu ČR ze dne 10. 8. 2016, sp. zn. II. ÚS 863/16.

12. Nález Ústavního soudu ČR ze dne 15. 8. 2018, sp. zn. II. ÚS 131/18.

13. Nález Ústavního soudu ČR ze dne 25. 9. 2002, sp. zn. I. ÚS 559/2000.

14. PELC, V. Kritika nové metodiky nejvyššího státního zastupitelství k trestní odpovědnosti právnických osob a obrácené důkazní břemeno. In: bulletin-advokacie.cz [online]. 3. 12. 2018 [cit. 2020-07-20]. Dostupné na: http://www.bulletin-advokacie.cz/kritika-nove-metodiky-nejvyssiho-statniho-zastupitelstvi-k-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-a-obracene-dukazni-bremeno?browser=mobi.

15. PLECITÝ, V.¬- SALAČ, J. - BAJURA, J. Úvod do studia občanského práva. Praha: Wolters Kluwer, 2018.

16. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 2. 2009, sp. zn. 29 Cdo 3864/2008.

17. Stanovisko Unie obhájců č. 2/2019 k institutu opatrovníka právnické osoby v trestním řízení [online]. 6. 3. 2019 [cit. 2020-07-20]. Dostupné na: https://www.uocr.cz/stanoviska/stanovisko-unie-obhajcu-c-2-2019-k-institutu-opatrovnika-pravnicke-osoby-v-trestnim-rizeni/.

18. Stanovisko Unie obhájců ČR č. 1/2017 k otázce práva na obhajobu obviněných právnických osob a jednání za ně [online]. 23. 3. 2017 [cit. 2020-07-20]. Dostupné na: https://www.uocr.cz/stanoviska/stanovisko-unie-obhajcu-cr-c-1-2017-k-otazce-prava-na-obhajobu-obvinenych-pravnickych-osob-a-jednani-za-ne/.

19. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 10. 2012, sp. zn. 33 Cdo 3273/2011.

20. Veřejná evidence odsouzených právnických osob [online]. [cit. 2020-07-20]. Dostupné na: www.justice.cz.

21. WEYR, F. - HORÁK, O. Teorie práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

22. WINTR, J. Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013.

Creative Commons License
Právnická osoba v trestním řízení a střet zájmů is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
published: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download