AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

–––

We are pleased to inform you that the journal Acta Universitatis Carolinae Iuridica was the first journal of the Faculty of Law of Charles University to be included in the prestigious international database SCOPUS. This Elsevier database is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature in the world. The editors of the journal expect from the inclusion in the elite SCOPUS database not only an increase in the readership of the journal, but also an increase in interest in the publication of papers by both Czech and foreign authors.

AUC IURIDICA, Vol 66 No 2 (2020), 51–63

Závazná stanoviska jako forma správní činnosti

[Binding Opinions as a Form of Administrative Activity]

Václav Petrmichl

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2020.11
announced: 07. 07. 2020

abstract

The article deals with the concept of binding opinions as a form of administrative activity. The author describes basic principles of binding opinions in the context of curent Czech legislation and the applicability of the principle of binding opinions in decision-making administrative process.

keywords: administrative activity; binding opinions

references (72)

1. HÁCHA, E. ‒ HOBZA, A. ‒ HOETZEL, J. ‒ WEYR, F. ‒ LAŠTOVKA, K. Slovník veřejného práva československého. Svazek I. Brno: Polygrafia-Rudolf M. Rohrer, 1929. 871 s.

2. HÁCHA, E. ‒ RÁDL, Z. Nejvyšší správní soud: normy o jeho zřízení a působnosti, komentované podle judikatury býv. správního soudního dvora a nejvyššího správního soudu s použitím materialií a písemnictví. Praha: ČESKOSLOVENSKÝ KOMPAS, Smíchov, 1933. 504 s.

3. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vyd. Praha: C.H.Beck, 2016. 599 s

4. HOETZEL, J. Československé správní právo: část všeobecná. 2., přepracované vydání. Praha: MELANTRICH A.S. V PRAZE, 1937. Vysokoškolské rukověti. 498 s.

5. KLIMENT, J. ‒ ZEIS, E. Československé správní řízení. Sv. 36. Praha: V. Linhart, 1937.

6. KNOTEK, J. K formě úkonů dotčených orgánů v řízení o pozemkových úpravách. Časopis pro právní vědu a praxi. 2007, 15(2), 138-143.

7. LAŠTOVKA, K. Československé správní právo. Část zvláštní. I. díl. MELANTRICH A.S. V PRAZE, 1936. 377 s.

8. LUKEŠ, Z. a kol. Československé správní právo. Obecná část. 1. vydání. Praha: PANORAMA PRAHA, 1981. 304 s.

9. PETRMICHL, V. Rozhodování v pochybnostech v oblasti práva životního prostředí. Jurisprudence. Ročník 2018, číslo 2, 3-13.

10. PETRMICHL, V. Koordinovaná správní rozhodnutí a řešení rozporu. Správní právo. Ročník LII, číslo 7/2019. 347-367.

11. STAŠA, J. Problém subsumpce správních aktů. AUC Iuridica. Vybrané otázky správního práva. 2002, č. 1-2, 87-98.

12. STEJSKAL, V. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. 576 s.

13. VOŽENÍLEK, B. Posudky, vyjádření a stanoviska ve státní správě. Správní právo. 1978, roč. XI., č. 4, 197-209.

14. VOŽENÍLEK, B. O správních dohodách. Správní právo. 1979, roč. XII., č. 4, s. 1, 193-204.

15. Rozsudek Boh. Adm. 333/20

16. Rozsudek Boh. Adm. 8065/29

17. <bez popisu>

18. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 2 As 24/2004-138 ze dne 18.5.2005

19. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 32/2005-162 ze dne 17.12.2007

20. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 5 As 77/2006-255 ze dne 14.2.2008

21. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 2 As 41/2008-77 ze dne 30.1.2009

22. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 7 As 46/2010-54 ze dne 14.10.2010

23. Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 51 A 21/2010-49 ze dne 16.8.2011

24. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 4 As 52/2012-26 ze dne 29.11.2012

25. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 3 As 51/2012-124 ze dne 4.4.2013

26. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 4 As 33/2013-28 ze dne 26.6.2013

27. Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 7 A 19/2011-84-90 ze dne 29.1.2015

28. Rozsudek Krajského soudu v Praze č.j. 48 A 35/2014-63 ze dne 18.5.2016

29. Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 3A 61/2014-28 ze dne 7.6.2016

30. Rozsudek Krajského soudu v Ostravě č.j. 22 A 161/2014-34 ze dne 6.9.2016

31. Sněmovní tisk č. 201/0, IV.vol.období PSP ČR

32. Závěr č. 11 poradního sboru Ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 12.9.2005

33. Závěr č. 31 poradního sboru Ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 10.4.2006

34. Císařský patent č. 146/1854 ř.z. obecný horní zákon

35. Císařský patent č. 227/1859 ř.z., jímž se vydává a od 1. května 1860 počínajíc v působnost uvádí řád živnostenský pro celý rozsah říše (kromě správního obvodu benátského a Vojenské hranice)

36. Zákon č. 30/1878 ř.z. jenž se týče vyvlastňování k účelu stavění železnic a provozování jízdy po nich

37. Zákon č. 55/1928 Sb., o cestovních pasech

38. Zákon č. 297/1921 Sb., o povinném známkování chmele

39. Zákon č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství

40. Zákon č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu

41. Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon)

42. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

43. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

44. Zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči

45. Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

46. Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

47. Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii

48. Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře

49. Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

50. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

51. Usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky

52. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon

53. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

54. Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

55. Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

56. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

57. Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů

58. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

59. Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

60. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů

61. Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

62. Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

63. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

64. Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

65. Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

66. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

67. Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů

68. Zákon č. 563/2009 Z.z., o správe daní (daňový poriadok)

69. Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů

70. Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

71. Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon

72. Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidech

Creative Commons License
Závazná stanoviska jako forma správní činnosti is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
published: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download